AKTUALITĀTES
   
57159

Tieslietu ministrija izstrādāja MK noteikumu projektu ieslodzīto veselības aprūpes īstenošanai
Apskatīt komentārus (0)


26.04.2015


Ar dokumentiem var iepazīties Tieslietu ministrijas mājalapā, saitē http://ej.uz/ozse
Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdz iesniegt rakstveidā līdz 2015. gada 6. maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv
*******************************
Tiesību akta anotācija
Šobrīd spēkā esošie 2014. gada 14. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 25 „Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi” nosaka apcietinātajam vai notiesātajam sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kārtību, kādā ieslodzījuma vietā tiek sniegti šie pakalpojumi. Noteikumi nenosaka kārtību, kādā tiek veikta ieslodzīto personu veselības aprūpe ārstniecības iestādēs ārpus ieslodzījuma vietas. 
2014. gada 11. februāra Valsts kontroles revīzijas Nr. 5.1-2-8/2013 ieteikumos Tieslietu ministrijai norādīts uz nepieciešamību pilnveidot ieslodzīto veselības aprūpi. Tāpat Eiropas Komiteja Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (turpmāk - CPT) savā ziņojumā par vizīti Latvijā laika posmā no 2013. gada 12. septembra līdz 17. septembrim ir vērsusi uzmanību uz būtiskiem trūkumiem ieslodzīto veselības aprūpes jautājumos un norādījusi uz nepieciešamību to pilnveidot.
Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu ieslodzīto veselības aprūpes īstenošanai, precīzi nosakot ieslodzīto veselības pārbaudes organizācijas kārtību, ierodoties ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes organizāciju ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, ieslodzītajam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes un izsniegšanas kārtību, ieslodzīto veselības aprūpes organizāciju neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā, kā arī ieslodzījuma vietu ārstniecības personu rīcību organizējot ieslodzīto invaliditātes ekspertīzes nodrošināšanu.
Atbilstoši Ārstniecības likuma 55. pantā noteiktajam ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām. Ņemot vērā minēto, visas ieslodzījuma vietas Medicīnas daļas un Latvijas Cietumu slimnīca ir sertificētas kā ārstniecības iestādes atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajam.
Projekts izstrādāts, lai skaidri definētu ieslodzīto veselības aprūpes kārtību un organizāciju, lai precīzi noteiktu veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas saņemšanas kārtību, kā arī precīzi noteiktu ieslodzījuma vietu amatpersonu un darbinieku rīcību noteiktos gadījumos.
Projektā ir noteikts veselības aprūpes apjoms, ko ieslodzītais saņem bez maksas ieslodzījuma vietā vai ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas.
Projektā ir saglabātas normas no šobrīd spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās. Projektā saglabātas normas, kas nosaka ieslodzīto ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanas vietu, termiņu ieslodzīto veselības profilaktiskās pārbaudes veikšanai, rīcību ar ieslodzīto, kam slimība ir akūtā stadijā un, vai nav pabeigts ārstēšanās kurss, kārtība, kādā ieslodzītais lieto zāles, rīcība gadījumos, ja ieslodzītais ir guvis traumu vai saindējies.
Projekta tiesiskais regulējums precizē un palielina ieslodzītajiem sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, un nosaka ieslodzījuma vietu ārstniecības personu un ieslodzījuma vietu amatpersonu un darbinieku rīcību attiecībā uz ieslodzīto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un ar to saistītu pakalpojumu organizēšanu.
Projektā definēts līdz šim nevienā no normatīvajiem aktiem neregulētais neatliekamās stomatoloģiskās palīdzības apjoms ieslodzītajiem, uz kura ieviešanas nepieciešamību ir norādījusi Valsts kontrole. Projektā noteikts, ka neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība ir gadījumos, ja ieslodzītā stāvoklim var būt kritiska ietekme uz viņa veselību vai dzīvību un palīdzību nepieciešams sniegt neatliekami.
Projektā precizēta iegādāto zāļu par ieslodzītā personiskajiem finanšu līdzekļiem glabāšanas kārtība, ņemot vērā to, ka zāles, kuras iegādātas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes finanšu līdzekļiem tiek glabātas atbilstoši zāļu iegādes, uzglabāšanas un izlietošanas noteiktajai kārtībai ārstniecības iestādēs.
Projektā noteikta ieslodzījuma vietas ārstniecības personas rīcība pie ieslodzītā uzņemšanas. Projektā paredzēts, ka ārstniecības personai jāfiksē izmeklējuma rezultāti un jāaizpilda ieslodzīto apskates dokumentācija, kurā detalizēti jāatzīmē ieslodzītā redzamie miesas bojājumi. Minētā kārtība atbilst CPT ziņojumā par vizīti Latvijas ieslodzījuma vietās laika posmā no 2011. gada 5. līdz 15. septembrim 89. punktā norādītajam, ka nepieciešams uzlabot ieslodzīto personu miesas bojājumu reģistrēšanu pēc uzņemšanas ieslodzījuma vietā vai jebkādiem vardarbīgiem incidentiem ieslodzījuma vietā. Ņemot vērā minēto, Projekta izstrādē ņemts vērā Stambulas protokola jeb Rokasgrāmatas par spīdzināšanas un citu nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidu efektīvu izmeklēšanu un dokumentēšanu norādītais.
Ņemot vērā Stambulas protokolā paredzēto procedūru, tiks ievēroti starptautiskie standarti, lai nodrošinātu efektīvu iespējamo spīdzināšanas dokumentēšanu.  Projektā ietverti arī atbilstoši ārstniecības personu darba dokumenti, tai skaitā Ieslodzītā traumu apskates lapa (atsevišķa vīriešiem un sievietēm). Tāpat Projekta pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” minēto, izveidojot jaunus dokumentus atbilstoši ieslodzījuma vietu specifikācijai. Minētais nepieciešams, jo medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība ir saistoša visām Latvijas Republikas ārstniecības iestādēm, tai skaitā ieslodzījuma vietu ārstniecības personām. 
Projektā precīzi noteikti izmeklējumi, ko ieslodzītajam ierodoties ieslodzījuma vietā, nodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes laikā, tai skaitā izmeklējumus aktīvās plaušu tuberkulozes diagnosticēšanai. Tas nepieciešams, lai uzlabotu aktīvās tuberkulozes diagnostiku un veicinātu tās agrīnu atklāšanu. Projektā paredzēts, ka izmeklējumus uz cilvēka imūndeficīta vīrusu un plaušu rentgenoloģiskos izmeklējumus nodrošina, ja ieslodzītajam pēdējo 12 mēnešu laikā minētais izmeklējums nav ticis veikts, lai netiktu dublēti minētie izmeklējumi ieslodzītajam, kas gada laikā vairākkārt nonāk ieslodzījuma vietās. Projektā tiek precizēts, ka ieslodzītajam, ierodoties ieslodzījuma vietā, tikai pirmreizējās veselības pārbaudes laikā piedāvā iespēju veikt papildizmeklējumus.
Projektā ir noteiktas tiesības ieslodzītajam atteikties no apskates, izmeklējuma vai ārstēšanas, ierodoties ieslodzījuma vietā, kā arī paredzēts ieslodzījuma vietu ārstniecības personu pienākums šādā gadījumā fiksēt redzamos miesas bojājumus vai acīmredzamas traumas ieslodzītā ambulatorajā kartē. Tas nepieciešams, lai tiktu ievērotas ieslodzītā cilvēktiesības, tomēr ievērojot ieslodzījuma vietas specifiku, ieslodzījuma vietas ārstniecības personai būtu tiesības acīmredzamas traumas un miesas bojājumus fiksēt medicīniskajā dokumentācijā bez ieslodzītā piekrišanas tālākai rīcībai.
Projektā tiek paredzēta ieslodzījuma vietu ārstniecības personu, amatpersonu un darbinieku rīcībā gadījumos, kad ieslodzītajam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, vai to nepieciešams steidzami nosūtīt uz Latvijas Cietumu slimnīcu ārpus tās normālā darba laika, vai ganījumos, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde informē par nepieciešamību ieslodzīto pārvest stacionārās aprūpes saņemšanai uz Latvijas cietumu slimnīcu vai ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas.
Projektā noteikts, ka ieslodzītajam nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu saskaņo ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atbildīgo amatpersonu pirms tiek organizēta ieslodzītās personas pārvešana uz noteikto ārstniecības iestādi. Tas noteikts, jo pastāv iespēja noteiktos gadījumos, kad Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas rīcībā ir operatīva informācija, kas liecina par to, ka drošības nolūkos ieslodzīto nevar vest uz konkrēto norādīto ārstniecības iestādi. Tādā gadījumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona norāda citu ārstniecības iestādi, uz kuru ieslodzīto nepieciešams nogādāt, lai tiktu ievēroti nepieciešamie drošības aspekti.
Projektā paredzēts, ka slēdzienu par nepieciešamību ieslodzītajam saņemt sekundārās veselības aprūpes vai zobārstniecības pakalpojumu ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, dod ieslodzījuma vietas ārsts, Medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts. Šobrīd spēkā esošajos noteikumos noteikts, ka šādu lēmumu ir tiesīgs pieņemt ieslodzījuma vietas ārsts. Projektā paredzēts noteikt, ka šādu lēmumu noteiks divu neatkarīgu speciālistu viedoklis - ieslodzījuma vietas ārsta slēdziens un Medicīnas daļas vadītājs, lai pēc iespējas objektīvāk tiktu pieņemts šāds lēmums gadījumos, ja sekundārās veselības aprūpes vai zobārstniecības pakalpojumi nevar tikt nodrošināti ieslodzījuma vietā vai Latvijas Cietumu slimnīcā.
Projektā tiek noteikts, ka ieslodzītais var saņemt plānveida stomatoloģisko palīdzību par saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem, iesniedzot iesniegumu ieslodzījuma vietas priekšniekam.
Projektā noteiktas ieslodzītā tiesības iegādāties zāles vai medicīniskās preces, kuru nepieciešamība tiek saskaņota ar ieslodzījuma vietas ārstu un Medicīnas daļas vadītāju, vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārstu. Projektā noteikts, ja zāļu vai medicīnisko preču iegāde ir medicīniski indicēta, Medicīnas daļas vadītājs vai Latvijas Cietumu slimnīcas virsārsts iegādājas nepieciešamo atbilstoši normatīvajos aktos par publisko iepirkumu un elektronisko iepirkumu sistēmu minētajam.

  


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv