Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
75051

Birokrtija var nokaut
Apskatt komentrus (0)


13.12.2016


Lasiet pilnu rakstu NRA.lv | Vai birokrtija "neapds" piena maisjumus? | Inga Paparde | http://nra.lv/latvija/194342-vai-birokratija-neapedis-piena-maisijumus.htm |
<... Lai pasargtu mazuli
AGIHAS valdes prieksdtjs Andris Veienieks Neatkargajai ststa: lai zdaii neinfictos ar HIV, oti svarga ir HIV profilakse - pirmkrt, lai sieviete, kurai ir HIV, laikus vrstos pie rsta, saemtu rstanu un lai pasargtu brnu no infekcijas. Tau ar tlkais ir btisks, un tas attiecas uz mazuu dinanu. Biedrbas stenotais projekts paredz paldzbu 70 jaundzimuajiem, ogad piedzimis 61 brns HIV infictai mtei (noteikti palaik skaitlis ir jau lielks). Grtniecm, kurm ir HIV, tiek nodrointa rstana, lai brns neinfictos, viam piedzimstot, ar valsts apmaks zles, tau ir viena nianse, par ko valsts ldz im nebija padomjusi. Mtes nedrkst dot brniem savu pienu, lai vii neinfictos ar HIV. Projektu Mazultis nav vaings... biedrba organiz jau otro gadu, saprotot relo situciju - ja mtm nenodroina piena aizstjju, pastv risks, ka mazulis inficsies ar mtes pienu. Ja skotnji piena maisjumus sama tikai Rgas Dzemdbu nam dzemdjos sievietes, ogad ts ir jauns mammas, kuras dzemdjuas ar Liepj, Ventspil, Kuldg, Tukum, Valmier un Jkabpil. ogad kop tiks izdalti 3340 iepakojumi piena maisjumu. ...>
<... ogad si pirms HIV dienas no Veselbas ministrijas saemta pozitva atbilde - no 2017. gada apra valsts finanss o projektu. Pagaidm gan ministrij vl nevar pateikt, k norits piena maisjumu finansana, iegde, bet, visticamk, ar Nacionl veselbas dienesta un Rgas Austrumu slimncas starpniecbu, jo ts stacionrs ir Latvijas Infektoloijas slimnca, kur sievietes un brni dodas uz regulrm prbaudm.
Ko ds etrus mneus?
Skotnji biedrba bijusi gandarta par valsts lmumu, tau dieml prieku aizno neizdarba un vilcinans. Divus gadus biedrba strd pie projekta, kas jau ir pieemts rstu vid, un par to zina imenes, ar socilie darbinieki, ar kuriem ikdien ncies risint daudzus saretus jautjumus par imeu atbildbu brnu rstan. Ms bajamies, vai birokrtiskie ri, kas saistti ar iepirkumiem, noteikumiem un standartiem, nenokaus projektu un visu labo ideju kopum, uztraukts ir A. Veienieks. Turklt nkam gada skumam finansjums nemaz nav paredzts? Kas notiks ar tiem brniem, kuriem piena maisjumu vajadzs janvr, februr? ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA