Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
117923

HIV NVO kopsadarbba!
Apskatt komentrus (4)


11.09.2021


HIV NVO kopsadarbba!
Lai sptu veidot vrtgas iniciatvas, kampaas, akcijas, izgltojoas aktivittes u.c., nevalstisks organizcijas biei piedals projektu konkursos, tdjdi cenoties iegt finansjumu ieceru, kas vrstas uz sabiedrbas labbanu, realizanai.
Tomr ar pam organizcijm ir nepiecieams atbalsts, uzmundrinjums, stimuls, lai sptu atdevgi dart savu darbu. Tpc oti priecjamies, ka Sabiedrbas integrcijas fonds ir atbalstjis projektu "Ja kop darm, jo vairk varam", kas vrsts uz  HIV profilakses jom strdjoiem NVO darboiem. T  mris - veicint NVO, kas darbojas HIV profilakses jom, savstarpjo sadarbbu, stiprint o organizciju kapacitti, mazint izdeganas sindromu cilvkiem, kuri ajs organizcijs strd, lai sekmgi darbotos HIV profilakses jom.
Projekta aktivittes ir vrstas uz to, lai organizcijas vienotos par kopgu sadarbbu, lai maksimli efektvi izmantotu esoos resursus kopga mra sasnieganai  HIV izplatbas mazinanai. 
Kop  - Apvienba HIV.LV, DIA+LOGS, AGIHAS, BaltHIV, Mozaka, LSKJ, SPKC, Papardes zieds - varam vairk!
********************
Projektu finansili atbalsta Sabiedrbas integrcijas fonds no Kultras ministrijas pieirtajiem Latvijas valsts budeta ldzekiem.
#NVOfonds2021

 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA