Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109596

Nkamaj gad
Apskatt komentrus (0)


13.12.2019


Avots: Veselbas ministrija
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6126_pensionariem_saruks_lidzmaksajums_pie_gimenes_arsta/ |
Lai uzlabotu veselbas aprpes pakalpojumu pieejambu, no nko gada pacientu ldzmaksjums personm no 65 gadu vecuma pie imenes rsta ldzinjo 1,42 eiro viet bs 1 eiro. Tpat plnots visiem iedzvotjiem samazint ldzmaksjumus izmekljumiem, rstu specilistu konsultcijm un par rstanos dienas stacionr. s un citas izmaias MK Noteikumos Nr. 555 apstiprinja valdba. 
Pensionri ir viena no sabiedrbas socili mazaizsargtajm grupm, kam ir vislielkais risks nonkt nabadzb, tpc no 2020. gada 1. janvra pensionriem bs samazints pacientu ldzmaksjumu pie imenes rsta. Vienlaikus visiem iedzvotjiem bs samazinti ldzmaksjumi, veicot izmekljumus un apmekljot rstu specilistu. Ja iepriek pacienta ldzmaksjums bija 4,27 eiro, tad no nko gada  4 eiro. Ldzgi samazinsies ar ldzmaksjums par gultas vietu dienas stacionr  no 7,11 uz 7 eiro. Savukrt datortomogrfijas izmekljumiem ldzmaksjums no nko gada bs 14 eiro, nevis 14,23 eiro k ldz im. Pc ldzga principa samazinti ldzmaksjumi uz citiem izmekljumiem. Vienlaikus ldzmaksjums pieaugs pilngadgm personm ldz 65 gadu vecumam, apmekljot imenes rstu  no nko gada tas bs 2 eiro. 
Jatgdina, ka vairkas iedzvotju grupas no pacientu ldzmaksjumiem ir atbrvotas, piemram, brni ldz 18 gadu vecumam, politiski represts personas, 1.grupas invaldi, trcgas personas un citas.
Grozjumi noteikumos paredz ar citas izmaias. No nko gada diska trces operciju no valsts budeta apmakss personm bez vecuma ierobeojuma. Tas nozm, ka ar rstu konslija lmumu valsts apmakstu operciju vars saemt ar pensionri. obrd to var saemt, ja persona slimo ilgk nek trs mneus un ir darbspjg vecum.
No nko gada bs ar paplaints diagnou sarakstu, ar kurm var saemt pozitronu emisijas datortomogrfijas (PET) izmekljumu. Tas bs valsts apmaksts pakalpojums ne tikai onkoloiskiem pacientiem, bet ar pacientiem ar citm diagnou grupm, ja bs rstu konslija lmums.
Tpat grozjumos precizts, ka rces noemana cilvkam ir valsts apmaksts pakalpojums.
Turpmk ar narkologs bs ties pieejambas specilists bez diagnou ierobeojumiem. Tas psiholoiski atvieglos vranos pc paldzbas pacientiem ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarbas problmm, jo vispirms nebs jsaem imenes rsta nostjums. Savukrt pie infektologa k pie ties pieejambas specilista vars vrsties cilvki, kuri ir kontaktpersonas stacionr rstanu saemoiem pacientiem ar apstiprintu HIV infekciju. Tas  nozm, ka cilvkam nevajadzs imenes rsta nostjumu.
Vienlaikus tiks atcelti diagnou ierobeojumi, lai saemtu radioirurijas pakalpojumus Siguldas slimnc, saglabjot nosacjumu, ka uz o procedru nosta Paula Stradia Klnisks universittes slimncas vai Rgas Austrumu klnisks universittes slimncas specilisti.
Viens no uzdevumiem, strdjot pie imenes rstu sadarbbas praku modea, ir to darb piesaistt dadus specilistus, taj skait vecmtes. Lai btu iespjams viu darbu apmakst, ir izveidots fikstu maksjumu par vecmu kabineta darbbu. Vecmtes organizs va skrningu, nodroins socil riska grtnieu uzraudzbu, izgltos par seksulo un reproduktvo veselbu, imenes plnoanu un kontracepciju, k ar veiks citus darbus savas kompetences ietvaros.
Noteikumos ar prskatmk attlota informcija par valsts apmakstm profilaktiskm prbaudm, un izstrdts cukura diabta skrninga algoritms gan brniem, gan pieauguajiem, k ar veiktas citas izmaias, lai uzlabotu veselbas aprpes pakalpojumu pieejambu, k ar mazintu korupcijas un intereu konflikta riskus.
**************************
Avots: NRA.lv | NRA PTA: pensionriem pacienta iemaksa saruks, citiem  augs | Inga Paparde | https://nra.lv/latvija/299514-nra-peta-pensionariem-pacienta-iemaksa-saruks-citiem-augs.htm |
Pozitva zia  nkamgad par 42 centiem tiks samazinta pacienta iemaksa pie imenes rsta, du paziojumu nesen izplatja Veselbas ministrija. Tas gan attieksies tikai uz iedzvotjiem 65 un vairk gadu vecum, savukrt visiem prjiem pacientiem par vizti pie imenes rsta ldzmaksjums bs lielks, proti, divi eiro. Lai ar virknei dadu medicnas pakalpojumu patiem samazinti ldzmaksjumi, piemram, no 7,11 eiro uz 7 eiro, par rentgenoloisku izmekljumu vai elektrokardiogrfiju ldzmaksjums bs lielks.
imenes rstu profesionls asocicijas jau ilgku laiku aicinja noapaot summu, ko pacientam, saemot valsts apmakstu imenes rsta konsultciju, jsamaks pie imenes rsta. 1,42 eiro tika noteikti brd, kad Latvija pievienojs eirozonai un prvrta maksjumus no latiem uz eiro, preczi atstjot o iemaksas summu. emot vr, ka pie imenes rsta pacienti visbiek maks skaidr naud, tas rada nertbas, izdodot atlikumu - astous vai 58 centus. Tomr Veselbas ministrija, veicot grozjumus veselbas aprpes pakalpojumu organizanas un samaksas krtb, maksu ir noapaojusi uz vienu eiro tikai personm no 65 gadu vecuma. Tomr visiem prjiem noapaojums veikts uz augu jeb faktiski palielints ldz diviem eiro.
Veselbas ministrijas speciliste Anna Strapcne, skaidrojot du rcbu, norda, ka pensionri ir viena no sabiedrbas socili mazaizsargtajm grupm, kam ir vislielkais risks nonkt nabadzb, tpc no nkam gada 1. janvra pensionriem bs samazints pacientu ldzmaksjums pie imenes rsta. Tomr jpiebilst, ka pensionrs Latvij palaik formli skaits no 63 gadiem un seiem mneiem, bet 2020. gad - no 63 gadiem un deviiem mneiem. Tpat par pensionriem uzskatmi ar seniori, kuri dodas pensij prieklaikus, tas ir, divus gadus pirms pensionans vecuma, kas palaik btu 61 gads.
No Veselbas ministrijas atbildes izriet secinjums: ldzmaksjums pilngadgm personm ldz 65 gadu vecumam, apmekljot imenes rstu, pieaugs, jo senioriem tas jsamazina, k ar jsamazina atsevias pacientu iemaksas. da izvle bija jizdara, jo finansjums ir ierobeots. Uz jautjumu, kpc seniors nav cilvks, kur ir pensij, bet tiei no 65 gadiem, ministrij paskaidro, ka primraj veselbas aprp pc vecuma pacientus iedala tds grups k, piemram, vecum no 45 ldz 65 (ttad darbspjgs) un 65 gadi un vecki. mm vr ar, ka turpmkajos gados turpinsies pensijas vecuma paaugstinana, sasniedzot 65 gadus, saka A. Strapcne.
Valdba faktiski bez diskusijm otrdien izskatja os grozjumus. Lielkaj da ldzmaksjumu gadjumu tie patiem tiks samazinti. Piemram, ja iepriek pacienta ldzmaksjums par rsta ambulatoru apmekljumu bija 4,27 eiro, tad no nkam gada - 4 eiro. Ldzgi samazinsies ar ldzmaksjums par gultas vietu dienas stacionr - no 7,11 uz 7 eiro. Savukrt datortomogrfijas izmekljumiem ldzmaksjums no nkam gada bs 14 eiro, nevis 14,23 eiro k ldz im. Pc ldzga principa samazinti ldzmaksjumi uz citiem izmekljumiem. Vienlaikus ldzmaksjums patiem pieaugs pilngadgm personm ldz 65 gadu vecumam, apmekljot imenes rstu - no nkam gada tas bs divi eiro, saka A. Strapcne.
Atseviiem veselbas pakalpojumiem gan ldzmaksjums pieaugs, piemram, pacienta ldzmaksjums par elektrokardiogrfiskiem izmekljumiem pareizjo 1,42 eiro bs divi eiro. Ldzmaksjums par rentgenoloiskiem izmekljumiem (izmekljums bez kontrastvielas) 2,85 eiro viet bs trs eiro, bet ar kontrastvielu 9,96 eiro viet bs desmit eiro. Nekas nav maints attiecb uz pacienta iemaksu par imenes rsta mjas apmekljumu - tas ir un paliks 2,85 eiro, k ar ldzmaksjums par rstanos stacionr (no otrs dienas) paliks tie pai desmit eiro. Lai ar vairkkrt kop ekonomisks krzes beigm ir runts par to, ka vajadztu samazint pacienta ldzmaksjumus, piemram, par uzturanos slimnc, vismaz onkoloiskajiem pacientiem (palaik 7,11 eiro), nkamgad tas nenotiks. Va pacientiem nkamgad iemaksa bs vien par 11 centiem mazka, tpat ar hroniskiem pacientiem un aprpes nodau pacientiem.
Vairkas iedzvotju grupas no pacientu ldzmaksjumiem ir atbrvotas - tie nav jmaks brniem ldz 18 gadu vecumam, politiski represtm personm, cilvkiem ar pirms grupas invaliditti, trcgm personm. Jpiebilst, ka grozjumi paredz ar vairkas labas izmaias noteikumos. No nkam gada diska trces operciju no valsts budeta apmakss personm bez vecuma ierobeojuma. No nkam gada bs ar paplaints diagnou saraksts, ar kurm vars saemt pozitronu emisijas datortomogrfijas izmekljumu. Ar rces noemana cilvkam bs valsts apmaksts pakalpojums.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA