Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109724

No Krslavas vidusskolas
Apskatt komentrus (0)


20.12.2019


Avots: Krslavas Vstis | MSDIENGA UN RADOA IZGLTBA VESELBAS KONTEKST« | Informciju sagatavoja Galina Mikulne | http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//musdieniga-un-radosa-izglitiba-veselibas-konteksta.html | Fotogalerija http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/musdieniga-un-radosa-izglitiba-veselibas-konteksta.html |
Apgstot jauno kompetenu pieeju izgltb, Varavksnes vidusskolas pedagogi aktvi sadarbojas un organiz par veselgu dzvesveidu izgltojoas aktivittes, jo msdienu brni un jauniei saem daudz informcijas, tau ne vienmr prot pielietot s zinanas praks, jo viiem trkst tdu prasmju. Viens no skolas mriem - nodroint msdiengu un radou izgltbu veselbas kontekst. Krslavas Varavksnes vidusskol o uzdevumu paldz realizt ar rpusstundu paskumi.
Pirmaj decembra ned pc vecko klau audzku iniciatvas skol tiek organizta tradicionl Veselbas neda. Par ts norisi paststja bioloijas skolotja Jeva Bojaruka. Dads stunds skolni gst vispusgas zinanas un prasmes, bet s priekmetu nedas paskumi dod iespju izmantot ts, organizjot aktivitts jaunko klau audzkiem.
1.decembr tiek atzmta Pasaules AIDS diena, tpc skol norisinjs akcija Sarkan lentte, jo t simboliz sapratni, ldzcietbu un morlu atbalstu tiem, kuri cie no HIV/AIDS. HIV infekcijas izplatba ir aktula problma jaunieu veselbas jom gan vis pasaul, gan Latvij. 2018. gad kopjais HIV reistrto gadjumu skaits Latvij ir 7669. Tika konstatti 326 jauni HIV gadjumi. Msu valsts HIV gadjumu skaita zi, attiecinot pret iedzvotju skaitu, ieem pirmo vietu Eiropas Savienb. Tpc galvenie Veselbas nedas paskumu stenotji  12. klases jauniei - organizja skol vairkas aktivittes par o aktulo tmu (testana 8.-9. kl. HIV-mts vai patiesba, konkurss HIV neiro - tas attiecas ar uz tevi!, konkurss 8.-9. kl. Sarg sevi un esi tolerants pret citiem, kur piedaljs 37 pusaudi), skolni noformja plaktus Nevajag baidties - vajag zint, sarkoja zibakciju Ms pret AIDS.
Vidusskolni, kam ir autoritte jaunko klau skolnieku vid, novadja skumklass Veselbas stundas: bolu un piena priekrocbas (1.kl.), Imunitte (2.kl.), Mana veselba (3.-4. kl.).
Pirmais solis uz atkarbu, ko var spert skolni, t ir smana, tpc 6.-9.kl. norisinjs nodarbbas, kurs tika akcentts elektronisko cigareu kaitgums.  
Veselbas nedas laik Varavksnes vidusskolas skolni izdarja daudz nopietnu secinjumu, un svargkie no tiem ir di: Jbt stipram, lai pateiktu n narkotikm, alkoholam, tabakai un citm psihotropm vielm. Veselgs dzvesveids paldz nodzvot garu un laimgu dzvi kop ar tuviniekiem un draugiem!
Latvijas Sarkan Krusta Krslavas, Dagdas un Aglonas komitejas diplomus par godalgotm vietm konkurs Sarg sevi un esi tolerants pret citiem ieguva Klemenss Krianovskis, Ligita Petkevia, Samanta Rukmane, Aleksandra Soroina (9.a), 8.b, 8.c kl. un 9. b kl. skolnu grupas. 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA