Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
106993

Norisinjs ikgadj HIV profilakses punktu darbinieku sanksme
Apskatt komentrus (0)


18.06.2019


Avots: SPKC
Sanksmes ieskum Slimbu profilakses un kontroles centra Infekcijas slimbu uzraudzbas un imunizcijas nodaas sabiedrbas veselbas analtie arlote Konova iepazstinja sanksmes dalbniekus ar HIV, B, C hepatta, un STI epidemioloisko situciju Latvij 2018. gad. Sanksmes turpinjum tika apskatti visu 2018. gad aktvo HIV profilakses punktu kopjie un individulie darbbas rdtji, aizvadtaj gad notikus aktivittes, k ar 2019. gad gaidmie notikumi, ar kuriem iepazstinja SPKC slimbu profilakses nodaas veselbas veicinanas koordintja Kristne Ozolia.
2018. gad HIV pacientu biedrbas AGIHAS veikto ptjumu HIV Stigmas indekss un t rezulttus prezentja RSU docente un Stigmas indeksa vado ptniece Anda vte-Urtne, aujot HIV profilakses punktu darbiniekiem vlreiz prliecinties, ka HIV inficts personas Latvij joprojm saskaras gan ar apkrtjo, gan pau uz sevi vrsto stigmatizciju.
Sanksmes otraj da dalbniekiem bija iespja iepazties ar pagju gada izska veikts aptaujas rezulttiem par HIV profilakses punktu klientu un apmekltju apmierintbu ar saemtajiem pakalpojumiem, uzzint vairk par Liepj notiekoo socil mentoringa programmu HIV infictajiem, ar kuru iepazstinja Liepjas Atkarbu profilakses centra socil darbiniece Iveta Mickevius, iepazties ar SPKC atkarbas slimbu riska analzes nodaas vadtjas Aijas Pelnes sagatavoto vstjumu par narkotisko vielu situciju un to lietoanas rdtjiem valst kopum un Latvijas cietumos, k ar grupu darba ietvaros veikt sava HIV profilakses punkta SVID analzi.
Pateicamies ikvienam sanksmes dalbniekam un lektoram par ieguldto laiku un iespju apmeklt sanksmi!
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA