Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109726

Norovrusa infekcija
Apskatt komentrus (0)


21.12.2019


Avots: Rgas domes Labkljbas departaments un portls Veselgs Rdzinieks | K tikt gal ar ziemas vdergripu? | http://www.veseligsridzinieks.lv/ka-tikt-gala-ar-ziemas-vedergripu/#more-20585
Gada aukstaj laik vrusi nav nekds retums. Rudens un ziemas period no tiem visbiek cie kakls, deguns un elpcei. Ziemai raksturgs ne vien tas, ka palielins gripas izplatba, bet ir vl kds gripas nosaukuma ldzinieks  taut saukts par vdergripu. T ir zarnu infekcija jeb norovruss. K sevi pasargt no inficans ar o nepatkamo kaiti?

Kas ir slimba?
Norovruss ir akta vrusinfekcija, kuras raksturgs izpausmes ir caureja, spontna vemana, spes vder, neliela ermea temperatras paaugstinans un slikta da. Lai infictos, pietiek ar pavisam niecgu daudzumu norovrusa daiu. Turklt inficanos var izraist ne tikai tiea kontaktans ar slimnieku, bet ar saskare ar via izmantotm lietm, un tiei tas padara o slimbu rkrtgi lipgu.
K apgalvo Slimbu profilakses un kontroles centra specilisti, saslimanas ar norovrusu gadjumi tiek reistrti visu gadu, tau lielka vrusa aktivitte ir tiei aukstajos mneos. Un izmums nav ar ziema.

K atpazt simptomus?
70 % gadjumu saslimana skas ar vemanu (kas biek piemekl brnus) un caureju  pieauguajiem. Inkubcijas periods (laiks no inficans bra ldz slimbas pirmaj izpausmm) ir no 1012 stundm ldz 4 diennaktm (parasti 2448 stundas). Slimba ilgst 23 dienas un pc tam priet, tau cilvks, kur to prslimojis, vl kdu laiku var bt infekcijas prnstjs. pai bstama slimba ir zdaiiem, jaunk vecuma brniem un cilvkiem ar novjintu imnsistmu, jo t izraisa spcgu organisma atdeoanos.
T k vruss izdals ar vemanas laik, t daias viegli nonk gais un izraisa inficanos gaisa pilienu ce, izplatoties mikroskopisku siekalu daiu veid, ja cilvki atrodas cie kontakt. Tas ar ir iemesls, kd gadjum, ja brnudrza grupi tikai vienam brnam ir skusies norovrusa izraista vemana, var uzskatt, ka norovruss ir guvis simtprocentgu trpjumu mr, un rinties ar risku, ka pc vienas vai divm dienm slimba piemekls ar prjos grupias brnus un pat audzintjas. Norovrusi ir izturgi pret apkrtjs vides ietekmi un spj ilgstoi izdzvot uz dadm virsmm, td ar vide var izraist jaunus saslimanas gadjumus. T k imunitte pret norovrusu ir nenoturga, ir iespjama ar atkrtota inficans.

K pasargt sevi no norovrusa?
Pirmm krtm ir jievro elementri higinas un profilakses noteikumi:
- vairkas reizes dien rpgi jmazg rokas ar ziepm, jo pai slimoanas laik, jo vruss izplats ar ar roku starpniecbu;
- rokas rpgi jnomazg gan pirms un pc tualetes apmekljuma, gan diena gatavoanas;
- jatradina brni no pirkstu, k ar zmuu un citu priekmetu banas mut, jo uz tiem var atrasties infekcijas izraistji;
- jcenas ar nemazgtm rokm nepieskaties acm, degunam un mutei;
- cilvki, kuriem ir aktas zarnu infekcijas simptomi, nedrkst piedalties prtikas produktu raoan, dienu gatavoan, transportan un tirdzniecb;
- inficti brni nedrkst apmeklt brnu iestdes un kolektvus;
- ja vruss var bt noncis uz virsmm vai priekmetiem (piemram, veicot sakopanu pc vemanas), jvalk individulie aizsardzbas ldzeki (piemram, vienreizjs lietoanas cimdi un vienreizjs lietoanas priekauts). Lai izvairtos no gais esoajm siekalu daim, satrot vmekus, jvalk sejas aizsargmaska;
- nedrkst lietot uztur nemazgtus augus un drzeus;
- ja mjs atrodas norovrusa infekcijas slimnieks, jveic piesardzbas paskumi  slimniekam jlieto atsevii persongs higinas ldzeki un trauki;
- telpu uzkopan jlieto sadzves mijas ldzeki ar dezinficjou iedarbbu. Efektvas profilakses metodes ir ar regulra telpu vdinana un saskarsmes ar slimnieku ierobeoana.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA