Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112620

Prn Latvij reistrti 295, Igaunij 178, bet Lietuv 151 jauns HIV gadjums
Apskatt komentrus (0)


01.07.2020


Informacija saemta no Baltijas HIV asocicijas
Informcija medijiem
01.07.2020
Lielko dau jauno HIV gadjumu Latvij konstat novloti
Lai gan 2019. gad Latvij ir reistrts par 31 jaunu HIV gadjumu mazk nek gadu iepriek, tomr Latvij joprojm jau piekto gadu kop 2016. gada saglabjas augstk HIV izplatba Eiropas Savienbas valstu vid, rinot pc jaunatklto HIV gadjumu skaita pret iedzvotju skaitu, liecina Baltijas HIV asocicijas aprini, kas balstti uz Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ES oficilo avotu statistiku. Nozares eksperti k btisku negatvu tendenci uzsver faktu, ka Latvij liela daa HIV gadjumu tiek konstatti novloti.
Prn Latvij reistrti 295,  Igaunij 178, bet Lietuv  151 jauns HIV gadjums. Rinot pret iedzvotju skaitu, provizoriski starp trs Baltijas valstm joprojm esam lderi ar 15,4 gadjumiem uz 100 000 iedzvotjiem, Igaunij  13,4 gadjumi un Lietuv  5,4 gadjumi. Kopum period no 1987.ldz 2019. gadam Latvij ir reistrti 7964 HIV gadjumi.
Prjo Baltijas valstu vid Latvija izceas ar neiepriecinou statistiku par jaundzimuajiem, kuri infekciju ieguvui, piedzimstot HIV infictm mtm. Lai gan ir visas iespjas pasargt mazuus no inficans (mtei jlieto pretvrusa zles), prn Latvij di joprojm inficjuies 2 jaundzimuie, savukrt, abs kaimivalsts di gadjumi nav reistrti jau kop 2018. gada. 
2019.gad Latvij visbiek inficans notikusi seksuls attiecbs  36% gadjumu heteroseksuls un 6% homoseksuls attiecbs. Heteroseksul ce vairk inficjas sievietes. Tpat joprojm daa cilvku inficjas, injicjot narkotikas  15%, tie galvenokrt ir vriei. Dieml teju pus gadjumu  42%  nav zinms inficans ce, kas apgrtina mrtiecgu slimbas profilaksi un infekcijas ierobeoanu. Kopum HIV joprojm ir izplattks starp vrieiem  prn 61% jauno HIV gadjumu konstatts vrieiem un 39% sievietm. Tredaa gadjumu konstatta 30-39 gadu vecuma grup, bet strauj HIV gadjumu skaita pieaugums vrojams ar vecuma grup virs 50 gadiem, pretji prjm vecuma grupm, kur pdj gada laik noticis HIV gadjumu samazinjums. aj vecuma grup domin infekcijas iegana heteroseksulo attiecbu veid.
HIV infekcijas ierobeoan oti btiska ir savlaicga diagnostika, lai pacients saemtu atbilstou terapiju un neizplattu infekciju citm personm. Cilvkiem ar HIV tiek regulri noteikts imnnu skaits  jo tas zemks, jo slimba ir vairk progresjusi. AIDS stadiju, kad pievienojas virkne saslimanu d novjintas imns sistmas, cilvks ar HIV sasniedz, ja imnnu skaits ir zem 200. Eiropas slimbu un profilakses centra ziojums liecina, ka Latvij 2018. gad 60% jauno gadjumu imnnu skaits bijis mazks par 350, turklt 33% tas bijis mazks par 200. Tas liecina par krietni vlu diagnostictu infekciju, kas nozm, ka is cilvks ir pakvis inficans riskam citus ldzcilvkus, savu partneri.
HIV infekcijas novlotu atklanu ietekm vairki faktori. Sabiedrb joprojm trkst informcijas par HIV, valda nepareizi aizspriedumi un stereotipi, un cilvki vienkri iedomjas, ka HIV uz viiem neattiecas. K redzam no statistikas datiem  var attiekties uz ikvienu, neatkargi no dzimuma, vecuma un seksuls orientcijas. HIV jau sen vairs nav ierobeotu sabiedrbas grupu slimba, tai ir ikdienia seja, td ir oti btiski veikt testus un atklt HIV infekciju skotnj stadij, ststa Baltijas HIV asocicijas valdes prieksdtja Inga Upmace. 
Dakrt cilvki baids veikt testu un saemt HIV pozitvu rezulttu. Bet HIV jau sen vairs nav nves spriedums! Cilvki ar HIV, lietojot zles atbilstoi rsta nordjumiem, var nodzvot ilgu un pilnvrtgu dzvi. HIV testu ikviens var veikt bez maksas jebkur no HIV profilakses punktiem, ar msu Testpunktos Merea iel 11 vai Stabu iel 19 k2, vizti piesakot pa telefonu 28441324.
Plaki Baltijas valstu HIV/AIDS 2019. gada dati atrodami https://balthiv.com/statistikas-dati-par-hiv-aids-baltija/statistikas-dati-baltijas-valstis-2020-gada-1-janvaris  
***************************
Par biedrbu Baltijas HIV asocicija
Biedrba Baltijas HIV asocicija ir dibinta 2010. gad. Reizi gad bedrba apkopo, analiz un saldzina HIV izplatbas epidemioloisko situciju Baltijas valsts. 2014. gad Rg, Stabu iel 19k2 (tagadjs LGBT House Riga telps) ir atvrts pirmais biedrbas Testpunkts, bet kop 2019. gada Testpunkts darbojas ar Merea iel 11, 212. telp. Testpunktos pieejamas konsultcijas un bezmaksas HIV, hepattu B, C un sifilisa eksprestesti. Biedrba piedals kampas, veic izbraukuma testanu, lai veicintu agrnu HIV infekcijas atklanu un mazintu ts izplatbu Latvij. Vairk informcijas www.testpunkts.lv un www.balthiv.lv
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA