Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
41096

Pievrsiet uzmanbu tam, ko prkat!
Apskatt komentrus (0)


24.12.2013


Avots: ASV regulators prskata antibakterilo ziepju efektivitti un drobu | http://www.medicine.lv/raksti/asv-regulators-parskata-antibakterialo-ziepju-efektivitati-un-drosibu / Why You Should Stop Using Anything With Triclosan | http://www.achildgrows.com/why-you-should-stop-using-anything-with-triclosan/
ASV Prtikas un zu administrcija (FDA) gatavojas stingrk kontrolt antibakterilo ziepju raoanu un to reklms izteiktos apgalvojumus.
FDA norda, ka ziepju raotjiem bs jpierda apgalvojumi, ka antibakterils ziepes ir efektvkas slimbu un infekciju izplatbas novran nek parasts ziepes.
Antibakterils ziepes un trauku mazganas ldzeki parasti satur trikloznu un triklokarbnu, "kas var radt nevajadzgu risku, emot vr, ka to pozitv iedarbba nav pierdta", teikts FDA paziojum.
No ASV tirg pieejamajiem mazganas ldzekiem aptuveni 2000 produkti satur trikloznu, norda FDA.
Triklozns savu antibakterilo pabu d tiek oti plai lietots ne tikai zobu pasts vien, bet ar dezodorantos, zieps, krmos, veas un daudzos citos mazganas ldzekos.
ASV Vides aizsardzbas aentra (EPA) trikloznu ir reistrjusi k indgu pesticdu (ldzeklis dadu nevlamu organismu izncinanai), jo tas var radt btiskus zaudjumus gan cilvka veselbai, gan videi.
Kaut ar t iespaids uz cilvku veselbu nav pilnb izptts, triklozns ir hlorfenols, kas pieder to misko vielu grupai, kas tiek uzskattas par kancerognm.
Tiek uzskatts, ka triklozns var radt bojjumus akns, niers, sird un plaus, nelabvlgi iedarboties uz imnsistmu un graut hormonlo sistmu organism, k ar veicint mikroorganismu rezistenci pret antibiotikm.
Savukrt triklokarbns daos ptjumos saistts ar endokrns sistmas darbbas traucjumiem.
"Jaunkie dati liecina, ka antibakterilo ziepju ilgtermia lietoanas radtie riski prsniedz iespjamos ieguvumus," sacja FDA mikrobioloe Kolna Rodersa.
Ziepju raotjiem ldz 2014. gada beigm jiesniedz savu produktu klnisko izminjumu rezultti, un FDA galgo lmumu pieems 2016. gad.
Jauns prasbas neattiecas uz roku dezinficanas ldzekiem, k pamat ir spirts, un slimncs izmantotajiem antibakterilajiem produktiem.
Mazganas ldzeku tirg gaidms izmaias, visdrzk, attieksies uz produktu marjumu, nevis nozms antibakterilo produktu izemanu no raoanas, skaidro FDA.
Trikloznam uzmanba pievrsta ar Eirop, kaut ar tas nav aizliegts patria produktos.
Eiropas Savienbas (ES) zintnieku komiteja 2009. gad izsniedza rekomendcijas, ka triklozna koncentrcija zieps un kosmtik virs 0,3% "nav droa patrtju lietoanai".
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA