Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
108169

Pret HIV implanti prbaudti uz pelm
Apskatt komentrus (0)


28.09.2019


Ziemekarolnas Universittes zintnieki septius gadus strdjui, lai radtu ilgstoas iedarbbas zu implantu, kas sptu kombint vairkas atirgas zles pret HIV. Raksts par paveikt darba rezulttiem publicts urnl Nature Communications.
Ir daudz antiretrovrusu prepartu HIV profilaksei un rstanai. o zu dadas kombincijas paldz vrusu efektvi kontrolt un prvart rezistenci pret atseviiem prepartiem. Tomr  lai rstana btu efektva, ir jievro stingrs zu uzemanas rems. Katra garm palaista zu uzemana, katra neuzemt tablette samazina profilakses vai rstans kursa efektivitti.
Lai padartu vienkrku dzvi HIV pozitviem cilvkiem un tiem, kas vlas izvairties no s slimbas, ir izstrdts implants, kas neprtraukti ievada zles organism. Tas sastv no trim komponentiem: polimra, polimra dintja un paa preparta. Skotnjais maisjums ir idrs, tau pc injicanas zem das polimrs saciet, taj pa laik saglabjot pretvrusa prepartu, kas nokst asins.
Lai izpttu izstrdnes efektivitti, izvljs seus pret HIV prepartus ar atirgu iedarbbu. Tie visi labi izda gan skotnj maisjum, gan ar sastingstot polimram. Visi preparti izdaljs no implanta efektv koncentrcij ilgsto laika period: no mnea ldz gadam.
Izstrdni testja uz imndefictm pelm, kurm zem das injicja skotnjo maisjumu. Zintnieki vairkus mneus novroja, kda ir prepartu koncentrcija organism. Daas pirms dienas pc implanta ievadanas zu koncentrcija grauzju asins strauji samazinjs, bet pc tam stabilizjs efektv lmen ldz 12 mneiem ilgu laiku. Implants labi darbojs ar gadjumos, kad taj ievadja trs dadu prepartu kombinciju atirg koncentrcij: tie visi difundja asins nepiecieamaj daudzum.
implanta svarga priekrocba  ir iespjams operatvi un droi to izemt, lai prtrauktu preparta iedarbbu. Tas ir svargi gadjumos, kad nepiecieams korit rstans shmu vai pacientam tiek novrota negatva reakcija uz zlm.
****************************
Source: Nature Communications | Ultra-long-acting tunable biodegradable and removable controlled release implants for drug delivery | https://www.nature.com/articles/s41467-019-12141-5
<... Abstract
Here we report an ultra-long-acting tunable, biodegradable, and removable polymer-based delivery system that offers sustained drug delivery for up to one year for HIV treatment or prophylaxis. This robust formulation offers the ability to integrate multiple drugs in a single injection, which is particularly important to address the potential for drug resistance with monotherapy. Six antiretroviral drugs were selected based on their solubility in N-methyl-2-pyrrolidone and relevance as a combination therapy for HIV treatment or prevention. All drugs released with concentrations above their protein-adjusted inhibitory concentration and retained their physical and chemical properties within the formulation and upon release. The versatility of this formulation to integrate multiple drugs and provide sustained plasma concentrations from several weeks to up to one year, combined with its ability to be removed to terminate the treatment if necessary, makes it attractive as a drug delivery platform technology for a wide range of applications. ...> 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA