Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
118531

Projekts nosldzies
Apskatt komentrus (0)


08.11.2021


Projekts "Ja kop darm, jo vairk varam!", kura mris - veicint NVO, kas darbojas HIV profilakses jom, savstarpjo sadarbbu, stiprint kapacitti, mazint izdeganas sindromu, lai sekmgi darbotos HIV profilakses jom, nosldzies. T ietvaros aizvadtas 3 attlintas kopsankanas un vairku dienu kltienes tikans, kur pieredzjua fasilitatora vadb notika darbs pie intereu aizstvbas un kopj potencila apzinanas, savukrt drmas terapeita galvenais fokuss bija izdeganas sindroma mazinana un jaunu resursu atklana.


Tik intensva mijiedarbba HIV sfr darbojoos organizciju/institciju starp sen nav pieredzta. Skans kliejiski, bet, patiesi, esot kop ir jtama lielka jauda, radoums un redzams plaks horizonts. Un, kas jo svargk - ir vlme turpint! 


Tpc ir piencis laiks tapt sadarbbas memorandam. Vrds "sadarbba" ietver sev rcbu. Attiecgi ar ms esam apmbas pilni turpintu strdt pie spku apvienoanas, saliedans un kopgu mru, darba uzdevumu izstrdes. Pavisam drz - pasaules AIDS dien - is nozmgais dokuments tiks validts, lai jau nkamais gads sktos ar plaku vrienuu un aptverbu.


Kop  - Apvienba HIV.LV, DIA+LOGS, AGIHAS, BaltHIV, BaCoPLWHIV, Mozaka, LSKJ, SPKC, Papardes zieds - varam vairk!


Projektu finansili atbalsta Sabiedrbas integrcijas fonds no Kultras ministrijas pieirtajiem Latvijas valsts budeta ldzekiem.

#NVOfonds2021

 

 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA