Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107516

Reistra pilnveidoana
Apskatt komentrus (0)


08.08.2019


Veselbas ministrija nodod publiskajai apsprieanai ldz 9.septembrim noteikumu projektu "Grozjumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistra izveides, papildinanas un uzturanas krtba"".
Noteikumu projekts paredz veikt divus tehniskus labojumus:
1. lai ievadot datus ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistr, tie tiktu saldzinti ar Jaundzimuo reistru, ja tiek reistrts HIV infekcijas vertikls transmisijas gadjums brnam;
2. no HIV/AIDS pacienta kartes tiek svtrota prasba atzmt indikatorslimbu un/vai CD4 nu skaitu k antiretrovirls terapijas nozmanas iemeslu, jo kop 2018.gada 1.oktobra ir atcelti ierobeojumi HIV inficto personu rstanai (terapiju nozm visiem HIV infictajiem).
Kontaktpersona: Sabiedrbas veselbas departamenta Vides veselbas nodaas vadtja Jana Feldmane: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
***********************
Avots: Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozjumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistra izveides, papildinanas un uzturanas krtba"" projekta skotnjs ietekmes novrtjuma ziojums (anotcija)
<... Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozjumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistra izveides, papildinanas un uzturanas krtba"" (turpmk  noteikumu projekts) 1. punkts paredz, ievadot datus ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistr, saldzint tos ar Jaundzimuo reistru, ja tiek reistrts HIV infekcijas vertikls transmisijas gadjums brnam. datu saldzinana notiek vienu reizi par katru du brnu. No Jaundzimuo reistra, sniedzot informciju par brna mtes personas kodu, vertikls transmisijas gadjumu ir iespjams izvrtt retrospektvi, piemram, noskaidrot, vai HIV infict grtniece savlaicgi sama profilaktisko antiretrovirlo terapiju jaundzimu aizsardzbai no HIV infekcijas, vai HIV infict grtniece bija ldzestga rstanas proces. Tas aus labk plnot un organizt atbilstous profilakses un veselbas aprpes paskumus, jo obrd netiek nodrointa atbilstoa informcijas apmaia starp iesaisttiem specilistiem, kas nodroina HIV infictas grtnieces veselbas aprpi un HIV inficta brna veselbas aprpi. 
obrd Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumu Nr. 746 "Ar noteiktm slimbm slimojou pacientu reistra izveides, papildinanas un uzturanas krtba"" 15. pielikuma "HIV/AIDS pacienta karte" lauki atzmju veikanai ("19. Vertikl transmisija" un "20. Mtes personas kods") jau ir iekauti, bet nav noteikts, kdi dati ir jsaldzina.
Noteikumu projekta 2. punkts izsaka jaun redakcij 15. pielikuma "HIV/AIDS pacienta karte" 36. punktu, jo kop 2018. gada 1. oktobra tika atcelti ierobeojumi HIV inficto personu rstanai (terapiju nozm visiem HIV infictajiem), td, iegstot, uzkrjot un analizjot informciju, lai nodrointu epidemioloisko uzraudzbu, nav nepiecieams k antiretrovirls terapijas nozmanas iemeslu mint indikatorslimbu un/vai CD4 nu skaitu.
Tiesisk reguljuma mris un btba ir uzlabot informcijas apriti un institciju sadarbbu HIV infekcijas slimbu reistrcij un savlaicgkai jaundzimu aizsardzbai no HIV infekcijas (iespja saemt savlaicgku profilaktisko antiretrovirlo terapiju). ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA