Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
40629

Reizi trijos gados pie imenes rsta - obligti!
Apskatt komentrus (0)


05.12.2013


Statistika liecina, ka savu imenes rstu trs un vairk gadus nav apmekljui vidji 18,6% rsta praks reistrto pacientu, vienlaikus ir imenes rstu prakses, kur attiecgaj laika period ar savu rstu nav tikuies pat 30% no reistrtajiem pacientiem, veselbas portlu MEDICINE.LV informja Oskars neiders.
Td, lai veicintu primrs veselbas aprpes kvalitti un palielintu primrs veselbas aprpes lomu profilaks, diagnostik un rstan, Veselbas ministrija rosina veikt grozjumus veselbas aprpes organizanas un finansanas krtb, kas paredztu lielku imenes rsta iesaisti to praks reistrto pacientu apzinan, kuri ilgstoi nav vrsuies pc paldzbas vai veikui profilaktisks veselbas prbaudes.
Pilns raksts sait http://www.medicine.lv/raksti/gimenes-arstu-tris-un-vairak-gadus-nav-apmeklejusi-videji-186-no-prakse-registretajiem-pacientiem
***************************************************

VM paziojum plasazias ldzekiem nordjusi, ka, ja nosacjums netiktu izpildts, valstij btu tiesbas neizmakst imenes rstam maksjuma dau jeb kapitcijas naudu par konkrt pacienta veselbas aprpi ldz brdim, kad pacients atkal vrsies pie imenes rsta.
Tomr ministrija par mints normas neievroanu paredzjusi savdabgu "sodu" ar paam pacientam - izslganu no imenes rsta pacientu saraksta, ja uz krtja gada 1. janvri is specilists nav apmeklts pdjos trs gadus un visu o laiku persona bijusi reistrta pie rsta.
Pret VM prieklikumu kategoriski iebilst Latvijas imenes rstu asocicija (LA) un par to vstul ir informjusi Valsts prezidentu, Tiesbsargu, Veselbas ministriju un Valsts kanceleju.
Lasiet pilnu rakstu sait
http://www.medicine.lv/raksti/par-neversanos-pie-gimenes-arsta-pacientam-plano-piemerot-savdabigu-sodu
***************************************************
Lai gan mris ir labs - uzlabot pacientu veselbu un pankt to, lai cilvki izmanto profilaktisks prbaudes -, imenes rsti pret iecerto krtbu strikti iebilst, saskatot gan rstu un pacientu tiesbu prkpumus, gan draudus visai veselbas aprpei. imenes rste Sarmte Veide Dienai sacja, ka patlaban darbojas sistma - veselais maks par slimo. Via skaidroja, ka kapitcijas nauda tiek maksta imenes rstam par pacienta aprpi neatkargi no t, cik reizes vi ir atncis pie imenes rsta. du sistmu via saldzina ar nodoku maksanu - cilvki maks nodokus visu laiku, ne tikai brd, kad iet pensij vai nepiecieams, piemram, bezdarbnieku pabalsts. Ldz ar to tagadjs sistmas sagrauana btu oti bstams solis, uzskata S. Veide.
Last vairk: http://www.diena.lv/latvija/zinas/atkal-pretrunigi-vertetas-reformas-veselibas-nozare-14035732
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA