Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
106911

Tas ir nopietni, ja dzvo eit, bet strd tur
Apskatt komentrus (0)


13.06.2019


Avots: NVD | http://vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/953-ka-latvija-sanemt-valsts-apmaksatu-veselibas-aprupi-ja-strada-citur
Nacionlais veselbas dienests (NVD) atgdina, ka Latvijas valstspiedergie, kuri strd un maks nodokus vai saem pensiju kd no Eiropas Savienbas (ES) dalbvalstm, Norvij, Lihtentein, Island vai veic, bet viu patstvg dzvesvieta ir Latvij  valsts apmakstus veselbas aprpes pakalpojumus Latvij vii ir tiesgi saemt, rstniecbas iestd uzrdot s valsts izsniegtu S1 veidlapu "Apliecinjums tiesbm saemt veselbas aprpi".
Tas nepiecieams, lai Latvija vlk vartu izrakstt rinu valstij, kas izsniegusi veidlapu, par cilvkam sniegtajiem veselbas aprpes pakalpojumiem Latvij.
NVD norda, ka S1 veidlapa "Apliecinjums tiesbm saemt veselbas aprpi" ir ES, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalbvalsts vai veic izdots dokuments, kas kalpo k apliecinjums, ka veidlapas izdevjvalsts apmakss personas saemtos veselbas aprpes pakalpojumus Latvij. veidlapa Latvij ir derga tikai tad, ja persona to ir reistrjusi NVD.
Savukrt, ja Latvijas valstspiedergais, kur dzvo un strd kd no ES, EEZ dalbvalstm vai veic, dodas slaicgi uz Latviju, piemram, apciemot radus, vi sav nodarbintbas valst var noformt un pc tam Latvij izmantot Eiropas veselbas apdroinanas karti (EVAK). EVAK sniedz iespju Latvij saemt nepiecieamo medicnisko paldzbu td pat apjom un atbilstoi tdiem paiem nosacjumiem k vietjiem iedzvotjiem. Ar aj gadjum Latvij sniegtos valsts apmakstos veselbas aprpes pakalpojumus apmakss cilvka nodarbintbas valsts.
du krtbu nosaka ES regulas par socil nodroinjuma sistmu koordinciju.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA