Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
106905

Vienuviet par labiem nodomiem
Apskatt komentrus (0)


14.06.2019


63 % farmaceitu atzst, ka piekt daa aptieku apmekltju ldz padomu, kuri no rsta izraksttajiem medikamentiem recept jiegdjas obligti, bet kurus var nepirkt. Vl 36 % farmaceitu norda, ka grtbas ar visu rsta izrakstto recepu zu iegdi ir vismaz pusei pacientu, liecina Mness aptiekas tkl veikt analze, vrtjot iedzvotju paradumus, iegdjoties recepu medikamentus.
Analizjot iedzvotju paradumus, iegdjoties zles, konstatts, ka lielkoties grtbas ar visu medikamentu iegdi ir cilvkiem vecum no 50 ldz 70 gadiem. Vairk nek 80 % farmaceitu atzst, ka tiei s vecuma grupas pircji visbiek ldz padomu, kuras no rsta izraksttajm zlm noteikti ir jprk, bet bez kurm vartu ar iztikt. Pircji vecum ldz 49 gadiem du lgumu farmaceitam izsaka vien apmram 8 % gadjumu.
Kritisk receptes cena, kda vien reiz jsamaks par medikamentiem, apmram tredaai pircju ir robes no 35 ldz 40 eiro. Savukrt vl 35 % gadjumu finansilas grtbas iegdties visus medikamentus ir tad, ja vien reiz par tiem jsamaks 41 ldz 50 eiro. 44 % farmaceitu novrojui, ka iegdties visus medikamentus cilvkiem pai sareti ir ziem, kad btiski lielki ir ar regulrie komunlie maksjumi. Lasiet: NRA.lv | https://nra.lv/veseliba/283810-skaudra-realitate-naudas-trukuma-del-pacienti-skiro-arsta-izrakstitos-medikamentus.htm |
*********************
Veselbas ministrijai ir jrod iespja atcelt ierobeojumu, kas liedz kompensjamos medikamentus izpirkt pa dam, t par Latvijas Lauku imenes rstu asocicijas nostju run ts vadtja Lga Kozlovska.
Medie pau, ka nepiecieamba visus kompensjamos recepu medikamentus iegdties vien reiz, pat ja recepte izrakstta trs mneu periodam, pacientiem biei vien ir prk smaga finansila nasta. Lai gan rsti iespju robes cenas paldzt, izrakstot katram mnesim savu recepti, tas ievrojami apgrtina gan pacientu, gan rstu ikdienu, via uzsvrusi, piebilstot, ka ir gadjumi, kad pacientam ir jlieto pa desmit, 15 un vl vairk medikamentiem.
Nav skaidrs, kd pacientam nevar aut ar vienu kompensjamo medikamentu recepti izpirkt pakpeniski, ja jau tagad pa dam ir iespja izpirkt zles, kas izraksttas parastaj recept. Lasiet: Farmcija-MIC.lv | https://farmacija-mic.lv/gimenes-arsti-ludz-atcelt-ierobezojumu-kas-liedz-kompensejamos-medikamentus-pirkt-pa-dalam/ |
*********************
Veselbas ministrija ir uzskusi darbu pie zu pieejambas vriengas uzlaboanas, tostarp samazinot pacientu ldzmaksjumus par tiem nepiecieamajiem medikamentiem. T liecina 13. jnij Valsts sekretru sanksm pieteiktie grozjumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kompensjamo zu un medicnas ieru apmaksas krtbu.
is ir tikai pirmais solis, lai medikamentu tirg tiktu ieviesta godgka konkurence. Msu mris ir palielint raotju konkurenci un nodroint medikamentu pieejambu pacientiem. Konkrtie grozjumi attiecas uz raotjiem, tikmr paralli strdjam pie citiem prieklikumiem piecenojumu politikas prskatanai ar aptiekm un lieltirgotavm. Ar tiem nksim klaj jau drzum, pau veselbas ministre Ilze Viele. Lasiet: Farmcija-MIC.lv | https://farmacija-mic.lv/veselibas-ministrija-rosina-verienigas-izmainas-zalu-pieejamibas-nodrosinasana/ |
*********************
Lai veicintu godgu konkurenci farmcijas tirg un nodrointu taisngu un ekonomiski pamatotu zu cenu politiku, pankot, ka Latvijas pacientiem medikamenti ktu ltki un tiktu sekmta to pieejamba, Ekonomikas ministrija ir izveidojusi darba grupu nacionls farmcijas politikas ekonomisko aspektu izptei ar mri izstrdt prieklikumus konkurences veicinanai farmcijas tirg. Lasiet NRA.lv | https://nra.lv/veseliba/283810-skaudra-realitate-naudas-trukuma-del-pacienti-skiro-arsta-izrakstitos-medikamentus.htm
*********************
Veselbas ministrij norisinjs Farmcijas jomas konsultatvs padomes sde. Sanksmes laik tika diskutts par dadiem risinjumiem, lai uzlabotu gan kompensjamo zu, gan nekompensjamo zu pieejambu pacientiem. T piemram, nekompensjamo zu cenu veidoans principu prskatan tika diskutts par iespju ierobeot recepu un bezrecepu zu maksimli pieaujams cenas, raotju atlaiu piemroanu, k ar prskatt visu ldzinjo aptiekas piecenojuma principu, paredzot t viet fikstu samaksu par sniegto farmaceitisko aprpi.
Kompensjamo zu sistm esoiem medikamentiem bija rosinjums prskatt cenu samazinanas uz laiku mehnismu, paredzt stingrkas sankcijas referento zu raotjiem par zu pieejambas nenodroinanu, k ar mazint birokrtisko slogu, lai uz pastvoajm cenm plaku ietekmi sniegtu enrisks zles, bioldzinieki un paralli importts zles.
Lasiet: Veselbas ministrija
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6021_verte_priekslikumus_zalu_cenu_veidosanas_principu_parskatisa |


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA