Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 

30.09.2013

Bono pateicies Apple

Labdarbas fonda RED vadtjs, grupas U2 lderis Bono izteica pateicbu kompnijai Apple par ieguldjumu c ar AIDS. Apple prskaitja fondam vairk nek 65 miljonus dolru.

Last vairk ...

29.09.2013

Potjieties pret gripu!

Latvijas Infektoloijas centrs uzsk iedzvotju vakcinciju pret sezonlo gripu. Infektoloijas centra Vakcincijas kabinet pieejam gripas vakcna atbilst oziem prognoztajiem sezonls gripas vrusu apaktipiem (3 komponentu vakcna).

Last vairk ...

28.09.2013

Atskaites neizglbj dzvbas!

UNAIDS atskaitjs par progresu c ar HIV globlaj lmen. Atskaites neizglbj dzvbas! Kaut ko izdariet! Neesiet UNAIDS. Darbojieties! Ja ms rstsim visus, ms apstdinsim HIV!

Last vairk ...

24.09.2013

Vstule bez pam cerbm

Veselbas ministre Ingrda Circene nostja Ministru prezidentam vstuli ar aicinjumu prliecint Ministru kabinetu paredzt finansjuma palielinjumu veselbas nozarei Valsts budeta projekt.

Last vairk ...

24.09.2013

Veselbas mcba valdbas darba krtb

Iespjams, odien valdba pieems protokollmumu par Veselbas ministrijas Informatvo ziojumu Par mcbu priekmeta Veselbas mcba iekauanu visprjs vidjs un profesionls izgltbas mcbu programms.

Last vairk ...

23.09.2013

Vienreizjs vienreiznieks

Pirms 30 gadiem skusies AIDS epidmija pamudinja zintniekus izgudrot ltu vienreizjas lietoanas iru raoanas tehnoloiju. Nereti s irces izmanto vairkas reizes, tau ar jaunk modea ircm t nevars rkoties.

Last vairk ...

22.09.2013

Es domju...

Last vairk ...

22.09.2013

MХ2 gns

Londonas Karalisks koledas angu zintnieku entiu grupa profesora Maikla Malima vadb paziojusi par gna MX2 iepriek neizzintm pabm, kuru aktivana organism auj efektvi cnties ar HIV.

Last vairk ...

22.09.2013

Seksul orientcija ameriku medicniskajs karts

Medicniskajs karts jiekauj punkts par seksulo orientciju. Bez t rsti (it k) nevar prliecinoi atpazt veselbas stvoka atbilstbu seksulajai orientcijai un nozmt pareizu rstanu. (Avots: "Sexual Orientation and Gender Identity Data Collection in Clinical Settings and in Electronic Health Records: A Key to Ending LGBT Health Disparities")

Last vairk ...

21.09.2013

Ko tik neizdom

Dienvidfrikas sirmgalvji zu viet ruies pie prezervatvu izmantoanas, jo tic, ka lubrikants atvieglos artrta spes.

Last vairk ...

21.09.2013

Eirzijas Kaitjuma mazinanas tkls izsludinja konkursu sub-recipientiem reionls programmas stenoanai (1

Konkurs aicintas piedalties nevalstisks organizcijas no valstm: Armnija, Azerbaidna, Baltkrievija, Grzija, Kazahstna, Kirgizstna, Latvija, Lietuva, Moldova, Tadikistna. Konkursa rezultt 5 NVO (pa vienai no katras valsts) tiks izvltas par sub-recipientiem.

Last vairk ...

21.09.2013

Atkargo personu diskrimincijas problemtika (1

30. septembr plkst. 10.00 - 14.30 nodibinjuma Nova vita socili karitatvaj rehabilitcijas centr Betlmes lsirdbas mja (Katou iel 14, Rg) notiks seminrs, kas veltts atkargo personu diskrimincijas problemtikas aktualizanai un analzei Latvij.

Last vairk ...

20.09.2013

Nevar dot priekrocbas...

Veselbas ministrija un Finanu ministrijas prstvji deputtiem ststja, ka jsakrto kompensjamo zu sistma, ka C hepattu nevarot no ts izraut, dodot kdas priekrocbas, ka tik lielu papildu naudu nav iespjams atrast un ka, visticamk, viss paliks tpat, k bijis.

Last vairk ...

20.09.2013

Sabiedriskajai apsprieanai nodots veselbas aprpes finansanas likumprojekts (1

Sabiedriskajai apsprieanai nodots veselbas aprpes finansanas likumprojekts, kas paredz ieviest veselbas nodokli, to nodalot no spk esos iedzvotju ienkuma nodoka (IIN) likmes. No IIN iezmt nodoka daa veselbas apdroinanai bs 3,65%. Sabiedrisk apsprieana notiks turpmks divas nedas.

Last vairk ...

20.09.2013

Saeimas deputti debatja: "Veselbas ministre nevar turpint darbu, jo nevar garantt, ka nkamgad nozare ar du finansjumu izdzvos"

19. septembr Saeimas sd deputti teju 45 mintes debatja par pieprasjumu Veselbas ministrei Ingrdai Circenei saistb ar nozares finansjumu. Deputti uzsvra nepiecieambu nodroint pietiekamu veselbas nozares finansjumu un ar nordja uz trkumiem Ministres komunikcij ar parlamentu, proti, Ministre neesot piedaljusies komisijas sd, kur tika diskutts par kolektvo iesniegumu C hepatta pacientu atbalstam.

Last vairk ...

17.09.2013

Latvijas Sarkanais Krusts aicina

Biedrba Latvijas Sarkanais Krusts 25. septembr organiz informatvu dienu/paskumu par projekta Latvijas Sarkan Krusta regulra darbba cilvktiesbu un pretdiskrimincijas jom gada darba plna ievieanas gaitu EEZ finanu instrumenta programmas "NVO fonds" apakprogramm "NVO darbbas atbalsta programma" ietvaros.

Last vairk ...

16.09.2013

Par uzticbas tlruni

Sakar ar zvantju sdzbm par nerealiztm iespjm sazinties ar specilistu pa AIDS diennakts uzticbas tlruni, ldzam Js atbildt uz jautjumu "Vai Jums vienmr ir izdevies sazvant AIDS diennakts uzticbas tlruni?" mjaslapas labaj direktorij (zem kalendra). Ja vlties izvlties 2 variantus, ldzam atzmt citu atbildi RUS mjaslapas da.

Last vairk ...

16.09.2013

C hepatts k klupanas akmens Veselbas ministrei

Saeima jau pavasar uzdeva valdbai vrtt iespju nkamgad palielint C vrushepatta rstanai nepiecieamo medikamentu valsts kompensciju, tau valdba uz to pagaidm reajusi viengi ar Veselbas ministres pausto, ka palielinjums nkamgad nav plnots. emot vr, ka rakstiska atbilde par valdbas nostju Saeim nav saemta, Mandtu komisijas deputti aicins Finanu ministru Andri Vilku un Veselbas ministri Ingrdu Circeni skaidrot Ministru kabineta nostju kltien s nedas komisijas sd. (Piebilde: No 16. ldz 19. septembrim Veselbas ministre Ingrda Circene un Veselbas ministrijas valsts sekretrs Rinalds Muci Izmir piedals Pasaules Veselbas organizcijas Eiropas Reionls komitejas 63. sesij. Tpc ierasties uz Saeimu fiziski nevars.)

Last vairk ...

15.09.2013

Deputta Andreja Klementjeva atklt vstule Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim

gada 9. maij Saeima vienbalsgi nolma uzdot Ministru kabinetam izvrtt iespjas 2014. gad palielint kompensciju C hepatta slimbas rstanai ldz 90% apmram. Ministru kabinetam k izpildvaras vadoajai iestdei bija jnodroina parlamenta gribas stenoana, proti, jsagatavo prieklikumi C hepatta slimbas rstanai.

Last vairk ...

15.09.2013

Jauns HIV profilakses punkts Ogr (16.09 papildints ar SPKC materilu un Ogres TV video)

Atvrts jauns HIV profilakses punkts Ogr. Kabinet strd medicnas msa, socilais darbinieks un socilais rehabilittjs. Punkt veic eksprestestus uz HIV un citm infekcijm, iru maiu un sniedz konsultcijas. Paralli Ogr darbojas ar ielu darbinieks.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)