Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2015

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 

31.12.2015

Par turpmko HIV un VHC rstanu

Rekomendcijas aktualiztas 2015. gada decembr ar RAKUS stacionra Latvijas Infektoloijas centrs, Brnu Klnisks universittes slimncas un Nacionl Veselbas dienesta prstvju piedalanos. Aktualizcija veikta atbilstoi Likuma par vidja termia budeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam apakprogramm 33.03.00 Kompensjamo medikamentu un materilu apmaksana pieirtajam papildus finansjumam.

Last vairk ...

29.12.2015

Oficil informcija

Sniedzam informciju par pieemtajiem lmumiem iekaut jauns paaudzes zles C hepatta rstanai kompensjamo zu sarakst.

Last vairk ...

28.12.2015

arlijs ns: ja eksist zles, es ts atradu un dalos ar visiem

Nesen arlijs ns visai pasaulei paststja par savu HIV pozitvo statusu. slimba nav izvljusies sto puisi. Ja kds ar vars to uzvart un atrast zles, tad tas bu es.

Last vairk ...

28.12.2015

Jaunu inficans gadjumu ar HIV skaita pieaugums liecina par baiu lmea samazinanos

ehij reistrts rekordliels HIV inficto skaits. Cilvki paaujas uz msdiengajm rstanas metodm, kas daudz ilgk auj dzvot ar vrusu un prstj izsargties.

Last vairk ...

27.12.2015

Monoklonls HIV antivielas samazinja vrusu slodzi

Jauns zles VRC01 uzrdja labu panesambu un neizraisja nopietnas blaknes. Turklt antivielas bija stabilas un asins cirkulja vairkas nedas.

Last vairk ...

27.12.2015

Francij trs pilsts tiks atvrti kabineti, kur vars injict narkotikas

Ideja par dros injicanas kabinetiem, kuros policija nedrkst kratt un aizturt narkotiku atkargos, nav jauna, lai ar ldz pat im brdim nav vienota viedoka par s metodes efektivitti HIV, vrushepattu un citu slimbu, ko nodod ar asinm, profilaks.

Last vairk ...

25.12.2015

Badiji un mazui

Biedrbas DIA+LOGS badiju (buddy) programmas desmit dalbnieki jau izgjui trs mneus ilgu 70 stundu apmcbu. Vii k brvprtgie dosies pie HIV pozitvajiem cilvkiem vai viu imenes locekiem. Bet biedrba AGIHAS aicina mazuus iepriecint Ziemassvtkos - ziedot rotalietas.

Last vairk ...

23.12.2015

Laba zia

Nkamais gads nks ar labm zim ar visiem tiem HIV infictajiem pacientiem, kuri ldz im prk augsto CD4 nu skaita d nevarja saemt medikamentus.

Last vairk ...

22.12.2015

Ar 2016. gada 1. jliju uzsks aknu transplantaciju pieauguajiem par valsts ldzekiem

Pieemtie grozjumi Ministru kabineta noteikumos Nr 1529 paredz uzlabojumus veselbas aprp. Paredzts uzskt valsts apmakstu pieauguo pacientu aknu transplantciju. obrd valsts nodroina bezmaksas aknu transplantciju tikai brniem.

Last vairk ...

21.12.2015

DIA+LOGS Baltkrievij

<... Kopum Baltkrievu audis ir apmierinti ar dzvi sav valst. iz u nas ne stranaja! - saka Baltkrievijas Helsinku komitejas vadtjs...>

Last vairk ...

19.12.2015

LTV1 Rta Panorma: Intervija ar veselbas ministru Dr. Gunti Belviu

Veselbas ministra skaidrojumi par daudz ko, ne tikai algu palielinjumu mediiem - ar par zu parallo importu un bam par jauns C hepatta terapijas pieejambu.

Last vairk ...

18.12.2015

Par iespju palielint valsts iemumus

Valsts Iemumu dienests sagatavotaja prieklikumu veikt grozjumus Biedrbu un nodibinjumu likum, kas nosaka kritrijus biedrbu un nodibinjumu saimniecisks darbbas ierobeoanai. VID prieklikumi nosaka, ka biedrba vai nodibinjums ir likvidjami, ja iemumi no saimniecisks darbbas ir 75% vai vairk no kopjiem iemumiem, vai ja iemumi no saimniecisks darbbas takscijas gada laik ir lielki par 180000 eiro. Jo biedrbas un nodibinjumi nemaks uzmumu ienkuma nodokli.

Last vairk ...

17.12.2015

Last vairk ...

16.12.2015

rstu prezentcijas Saeimas Socilo un darba lietu komisijas sd 15. decembr

HIV infekcijas situcija Latvij ir dramatiska: pc jaunatklto HIV gadjumu skaita Latvija 2. viet Eirop; pc AIDS gadjumu skaita - 1. viet Eirop. HIV infekcijas agrna rstana obrd pasaul tiek uzskatta par vienu no efektvkajiem profilakses ldzekiem, rstana ir stratiski nozmga - pankam vrusa likvidanu asins un cilvks nav infekcijas avots.

Last vairk ...

13.12.2015

Triumeq bs pieejams HIV+ pacientiem Latvij

NVD lmums Nr. 3.1-9/598 "Par GlaxoSmithKline Latvia SIA iesniegumu medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 iekauanai Kompensjamo zu sarakst."

Last vairk ...

12.12.2015

Saeimas komisijas sde

Saeimas Socilo un darba lietu komisija 15. decembr, plkst. 10:00, rko sdi Par esoo situciju HIV/AIDS, STI jom.

Last vairk ...

11.12.2015

Patiesie HIV testa ststi

Es visu saprastu, ja pati btu darjusi kaut ko, kas saistts ar risku inficties ar HIV. Es to pieemtu. Es pieemtu, ja btu saslimusi ar leikmiju vai ar diabtu ar jebko! Bet slimba man vienmr asocijs ar narkomniju un prostitciju, un nekad nedomju, ka ar to saskaros pati.

Last vairk ...

10.12.2015

Eiropa atgdina un aicina

Eiropas Savienbas Padome atgdina, ka saska ar Lguma par Eiropas Savienbas darbbu 168.pantu, nosakot un stenojot visu Savienbas politiku un darbbas, ir jnodroina augsts cilvku veselbas aizsardzbas lmenis un ka Savienbas rcba papildina dalbvalstu politiku un ir vrsta uz to, lai uzlabotu sabiedrbas veselbu.

Last vairk ...

08.12.2015

Apstiprinta 100% kompenscija diagnou grupai Vrushepatti

Ministru kabineta sd apstiprinti grozjumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtbu.

Last vairk ...

08.12.2015

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
Decembris (27)   
Novembris (42)   
Oktobris (22)   
Septembris (27)   
Augusts (28)   
Jlijs (34)   
Jnijs (31)   
Maijs (24)   
Aprlis (37)   
Marts (23)   
Februris (29)   
Janvris (13)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)