Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Februris

<--  1 2 ...  --> 

25.02.2016

rstanas metodes

Ar HIV inficta cilvka dzve ldzins loterijai. Kds gadiem ir neaktva vrusa nstjs, bet citam jau daus mneus pc inficans pards smagi AIDS simptomi. Msdienu pasaul dzvot ar HIV infekciju ir vienkrk nek pirms 20 gadiem, jo pret o infekciju izmanto arvien jaunus medicnas sasniegumus.

Last vairk ...

23.02.2016

Iespjams, ka vaginlais riis ar dapivirnu ir efektvs

ASPIRE vaginlie rii, kas satur eksperimentlo antiretrovrusu medikamentu dapivirnu, samazina inficans ar HIV infekciju risku. Rikis ir jmaina vienu reizi etrs neds.

Last vairk ...

22.02.2016

ekavas HPP turpins darbu

ekavas novada Pavaldbas aentra ekavas socils aprpes centrs un Biedrba "Apvienba HIV.LV" parakstja Lgumu Nr. 1-11/16/9 par HIV profilakses pakalpojumu nodroinanu narkotisko vielu lietotjiem un to kontaktpersonm.

Last vairk ...

18.02.2016

Situcija ar HIV Igaunij raisa dziu satraukumu

Igaunijai vienmr ir bijis patkami dzirdt uzslavas par valsts attstbu, tomr nkotnes perspektv, neapturot HIV izplatbu, valstij bs milzu zaudjumi, nodoku ienkumi samazinsies, bet izdevumi socilaj un veselbas jom augs.

Last vairk ...

18.02.2016

Last vairk ...

17.02.2016

Ar kazas pienu pret AIDS

Mediis ar oti apaubmu reputciju dakteris Samirs aua, kur tieaj ter prgalvgi injicja sev HIV infict ameriku aktiera arlija na asinis, pazioja, ka izrsts vrusu ar kazas pienu.

Last vairk ...

17.02.2016

Aizmrba

Kpc HIV-pozitvie cilvki aizmirst regulri lietot antiretrovrusu terapiju? Ptnieki atkljui 16 izplattkos s pardbas clous. Vairk nek 53% aptaujto t izrdjs banla aizmrba.

Last vairk ...

17.02.2016

Dari to, Londona!

To var izdart ldz darba dienas skumam. To var izdart pusdienas prtraukum. To var izdart pc darba. Tests uz HIV tri un vienkri!

Last vairk ...

17.02.2016

Prgas ststs

Prgas sanitri epidemioloisk dienesta rsti iesniegui kriminlprasbu pret 30 vrieiem, kuri tiek turti aizdoms par apzintu HIV infekcijas izplatanu.

Last vairk ...

16.02.2016

Vai vlies uzzint vairk par NVO grmatvedbu?

Last vairk ...

15.02.2016

Miruo vairk nek tredaa

Kaiingradas apgabal vis HIV epidmijas laik tika atklti 9 tkstoi 523 inficti cilvki. Tau tie ir tikai atkltie. Mirui ir 34% ar HIV infictie reiona iedzvotji.

Last vairk ...

11.02.2016

Jauns inovatvs pakalpojums HIV infictajiem

Latvij dzvo 5149 ar HIV infictu iedzvotju, un infekcija jau sen ir prkpusi t saukto riska grupu robeas. Dieml sabiedrbas attieksme pret infictjiem ar HIV aizvien ir neiecietbas un aizspriedumu pilna. Tas ir iemesls, kpc HIV infictie, baidoties no nosodjuma un noraidjuma, nosldzas sev jeb paizoljas.

Last vairk ...

11.02.2016

HIV infekcija un alkohols nav savietojami

Alkoholam un t metaboltiem piemt spjas nomkt imunitti pat pilngi veseliem cilvkiem, tpc alkohola lietoana HIV infictajiem var sagraut rstanas efektu un izraist vrusa reaktivciju... Un vl kautii...

Last vairk ...

09.02.2016

HIV apdraud katru Igaunijas iedzvotju, via partneri un draugus, k ar tristus

Lielbritnijas, Somijas un ASV vstnieki vrss pie Igaunijas Parlamenta Konstitucionls komisijas ar kopgu aicinjumu, kur ldza atzt HIV epidmijas esambu valst un izveidot specilu komisiju s problmas risinanai. K nordts aicinjum, situcija ar HIV Igaunij "izraisa dziu satraukumu" un "saska ar Pasaules veselbas organizcijas standartiem, situcija Igaunij ir klasificjama k epidmija, kas apdraud daudzas iedzvotju grupas".

Last vairk ...

07.02.2016

Paldies Dr. Ingai matei par ilggadjo sadarbbu!

Ar Veselbas ministra rkojumu Slimbu profilakses un kontroles centra direktore Dr. Inga mate prcelta uz citu darbu, kas nav tiei saistts ar HIV/AIDS jomu. Biedrba Apvienba HIV.LV sirsngi pateicas I. mates k-dzei par ilggadjo ieguldjumu HIV profilakses un rstanas uzlaboan! Msu biedrbas tiea un oti auglga sadarbba ar Dr. Ingu mati ilgusi astous gadus. Sirsngs paldies!

Last vairk ...

06.02.2016

Atbildam uz jautjumu par medicnisko karti

imenes rstam jnodroina medicnisko ierakstu, kas veikti ambulator pacienta medicniskaj kart, glabana 75 gadus pc pdj veikt ieraksta, tpc, mainot imenes rstu, nevar tikt izsniegti medicnisks dokumentcijas oriinli.

Last vairk ...

06.02.2016

Kdos gadjumos nozm jauno bezinjekciju terapiju

Atbildam uz lastju jautjumu par medikamentu Viekirax un Exviera ordinanu hronisk C hepatta rstanai, publicjot izvilkumu no NVD lmuma.

Last vairk ...

06.02.2016

Seminrs par grmatvedbas aktualittm

NVO 2015. gada prskats, izmaias prskatos. Brvprtgo darba uzskaite, izmaias likumdoan, brvprtgo darba lgumi un grmatvedbas uzskaites prasbas. Seminrs notiks 16. februr.

Last vairk ...

05.02.2016

Eiropas komisijai nav tiesbu iejaukties

Cilvkam Latvij nav garantiju, ka saretkos veselbas problmu gadjumos neskaidrie normatvie akti netiks interpretti viam par sliktu. Savukrt Eiropas Komisijai nav tiesbu iejaukties lmumos, kuri jpieem nacionls valsts valdbai.

Last vairk ...

05.02.2016

Ar vsu prtu par atkarbu

Dabiski ir vlties gt baudu, apmierinjumu, bt priecgam un laimgam. Cilvka dabisks stvoklis ir prieks un laime, nevis stress un spes.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)