Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 ...  --> 

17.09.2016

Par darunavru

Janssen iesniedza Eiropas Zu aentrai apstiprinanai pirmo uz protezes inhibitoru balsttu vienas tabletes vienu reizi dien shmu, kas ietver darunavru, kobicisttu, emtricitabnu, tenofovra alafenamdu. Darunavrs Eiropas Savienb ir plai lietots HIV protezes inhibitors. Ar Latvij darunavru izmanto arvien vairk: vis 2015. gad pacienti samui 519, bet pirmaj 2016. gada pusgad jau 816 darunavru saturoo zu iepakojumu.

Last vairk ...

16.09.2016

Saeimas lmums neparedz tltju kdas konkrtas naudas summas pieirananu

Ldz ar to nav noteikts, ka Veselbas ministrijai btu papildus jatvl onkoloijai tiei 10 miljoni eiro, un Saeimas lmums negarant das summas iekauanu budet. Tikmr pacienti ar retm slimbm, kuru rstana izmaks drgi un cilvki pai nevar atauties samakst par zlm, vrsuies ties.

Last vairk ...

16.09.2016

Jauns vrtgs plakts

International Treatment Preparedness Coalition izstrdjusi jaunu plaktu par C hepatta (VHC) rstanu. Uz plakta ir nosauktas Pasaules Veselbas organizcijas obrd rekomendtas C hepatta rstanas shmas. Vl plakts satur informciju par tieas iedarbbas pretvrusu prepartu savietojambu ar prepartiem, kas paredzti HIV infekcijas rstanai.

Last vairk ...

14.09.2016

Last vairk ...

14.09.2016

Recepu zles ---> atkarba

Par recepu zu nepamatotu lietoanu var runt tad, ja cilvks ts izmanto ne t, k nordjis rsts, piemram, ar nolku gt labas sajtas. Nepamatota zu lietoana kst par arvien izplattku problmu.

Last vairk ...

13.09.2016

Pteris Apinis: Es nerunju par rcbas plnu, ko Veselbas ministrija piestds valdbai

Last vairk ...

13.09.2016

Konferences par veselbas aprpes sistmu programma

21. septembr notiks starptautisk konference Veselbas aprpes sistma Latvij strukturls reformas un finansanas modei. Ts mris ir iezmt veselbas aprpes finansanas modea reformas galveno virzienu, kas autu sasniegt ieguvumus sabiedrbai, veicintu tautsaimniecbas attstbu un btu realizjams Latvijas apstkos, emot vr valsts socilo un ekonomisko rdtju struktru.

Last vairk ...

13.09.2016

Preses konference par informatvo kampau

Biedrba BaltHIV ieldz apmeklt HIV/AIDS tmai veltts informatvs kampaas #REIZIGAD” atklanas paskumu preses konferenci 23. septembr plkst. 13:00 Rg, Prnavas iel 42, Ghetto Burgers telps. Kampaas mris mazint sabiedrbas aizspriedumus par infekciju un iedroint cilvkus veikt HIV testu.

Last vairk ...

12.09.2016

Lk, t ir Amerik!

ASV zvrinto tiesa piemusi lmumu, ka veikalu tklam jizmaks 4,6 miljonus dolru liela kompenscija sievietei, kura kd no veikalu tkla stvvietm nejaui uzdrs irces adatai.

Last vairk ...

12.09.2016

Nav prtgi nerstt

Veselbas aizsardzbas eksperti aicina atcelt ierobeojumus, kas liedz cilvkiem, kuri lieto narkotikas, piekt jaunm zlm, lai rsttu C hepattu. Kamr pastv jelkdi aizliegumi, pilnb izskaust slimbu nav iespjams.

Last vairk ...

11.09.2016

Divi nevis trs

GlaxoSmithKline cenas maint HIV-infekcijas rstanas standartus, piedvjot tradicionls trs prepartu shmas viet izmantot divus prepartus - savu Tivicay kombincij ar Edurant vai jebkuru lamivudna enrii.

Last vairk ...

10.09.2016

Siguldas novada Veselbas diena 17. septembr

Bez iepriekja pieraksta Veselbas dien bs iespjams veikt cukura, holesterna un hemoglobna lmea, asinsspiediena un skbeka lmea asins mrjumus, noteikt ermea masas indeksu, veikt plauu un redzes prbaudi, HIV, B un C hepatta testus, k ar miegainbas un stresa testus.

Last vairk ...

10.09.2016

odien - Starptautisk panvbu novranas diena

Iemesli, kd cilvks izvljies beigt savu dzvi panvb, var bt oti dadi un kompleksi. Lai izprastu, novrttu situciju un sniegtu atbalstu, ir svargi bt informtiem gan par panvbu riska faktoriem, gan riska pazmm, kas var liecint, ka cilvks plno izdart panvbu.

Last vairk ...

10.09.2016

Psiholoijas dienas 2016

Last vairk ...

09.09.2016

Kaitjuma mazinanas pakalpojumi

Kaitjuma mazinana ir galven stratisk pieeja narkotiku lietoanas un HIV izplatbas profilaks daudzs valsts. Ir veikti daudzi zintniski ptjumi par kaitjuma mazinanas ieguvumiem. Visbiek kaitjuma mazinanas pakalpojumi tiek stenoti specils ielu darba organiztju nordts viets vai pie klienta dzvesviet, mobilajos (mikroautobusos, furgonios) vai stacionrajos iru apmaias punktos.

Last vairk ...

09.09.2016

Par konferenci

Ministru prezidenta birojs, Veselbas ministrija un Valsts kanceleja 21. septembr rko konferenci Veselbas aprpes sistma strukturls reformas un finansanas modei. Svargkais s konferences mris ir vienoties par veselbas aprpes reformas galveno virzienu, kur apmierintu gan lmuma piemjus, gan nozares prstvjus, gan ar dotu pozitvu efektu sabiedrbai.

Last vairk ...

05.09.2016

Dau ziu virsraksti un saites

Cas pret HIV progress iestrdzis, sk pieaugt saslimanas gadjumu skaits. Vienkrk btu bijis aizliegt: HIV infekcijas jomas eksperti obrd ir nonkui dilemmas priek. ART - trs reizes ned. Bailes un bezcerba vaj no narkotikm atkargos filipnieus.

Last vairk ...

31.08.2016

Pirm divu medikamentu ARV terapijas shma iegjusi ptjumu beigu fz

Kompnija ViiV Healthcare august pazioja par GEMINI 1 un 2 klnisko ptjumu 3. fzes skumu. To laik tiks ptta divu ART rema prepartu dolutegravra un lamivudna efektivitte un droba. GEMINI ptjumos tiks iesaistti pacienti, kuri iepriek nav samui antiretrovrusu terapiju.

Last vairk ...

29.08.2016

Ar 1. oktobri kompenss Abacavir/Lamivudine Teva

Patentbrvie medikamenti ir oriinlo medikamentu ekvivalenti, kas var pardties tirg, tikldz ir beidzies patents oriinlajiem prepartiem. medikamenta sastv ir ts paas aktvs vielas, kas ir oriinlaj prepart Kivexa.

Last vairk ...

28.08.2016

Veselbas ministrijas naudas pieprasjums

13,6 miljoni eiro C hepatta rstanai nepiecieamo medikamentu apmaksai zu kompenscijas sistm. ds finansjums autu nodroint 450 pacientu rstanu ar bezinterferona terapiju un 300 pacientu rstanu, kuriem iepriekja terapija bijusi neefektva.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)