Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 ...  --> 

29.07.2016

Nomc, bet neaptur

HIV infekcijas rstana ar antiretrovrusu prepartiem pagaidm nepaldz apturt HIV/AIDS epidmiju frikas dienvidos. Situcij, kad rstjas mazk nek puse slimnieku, ir veltgi gaidt, ka samazinsies epidmijas izplatbas tempi.

Last vairk ...

28.07.2016

Prtiu imndeficta vrusi spjgi infict citas sugas

Nebraskas Linkolna universittes biologi apstiprinjui hipotzi, ka prtiu imndeficta vrusa tammi var infict cilvka nas. ai infekcijas grupai pieder HIV-1 M vrusa tipa priektecis, kas ir atbildgs par HIV pandmiju.

Last vairk ...

27.07.2016

Nauda beigusies (1

C hepatta pacientiem, kuri jau ir uzskui bezinterferona rstanu, to apmakss ldz terapijas beigm, bet tie, kuriem rstu konsiliji piemui lmumu, ka zles jlieto, vars uzskt nkamgad. Nacionlais veselbas dienests sola, ka nkamgad pacientus, tpat k ogad, turpins rstt ar jaunajm oriinlajm zlm, tau vl nav zinms finansjuma apjoms.

Last vairk ...

26.07.2016

Diskuts par jaun C hepatta rstanas modea rezulttiem. Vrojiet tiesaist!

Atzmjot Pasaules Hepatta dienu, 28.jlij (plkst. 12 - 14) C hepatta pacientu apvienba organizs diskusiju Par dzvi bez C hepatta, kuras mris ir atskatties uz jaun Chepatta rstanas modea pirm pusgada rezulttiem, izvrtt ldz im paveikto un prrunt turpmk darmo Chepatta rstanas procesa turpmkai pilnveidei, lai nodrointu sekmgu un ekonomiski efektvu rstanu ikvienam C hepatta pacientam.

Last vairk ...

25.07.2016

Ja gadu neesat bijis pie imenes rsta

Nacionlais Veselbas dienests ir sagatavojis informciju iedzvotjiem par iespju veikt valsts apmakstu profilaktisko apskati pie imenes rsta, ja iedzvotjs gada laik nav vrsies pie rsta saistb ar saslimanu.

Last vairk ...

25.07.2016

AGIHAS: Zini, nevis mini

Atbalsta grupa HIV infictajiem un AIDS slimniekiem - biedrba AGIHAS kop 2016. gada 1. jlija steno projektu Zini, nevis mini, kura mris ir stiprint biedrbas kapacitti, izzinot mrauditorijas Latvijas HIV inficto iedzvotju viedokus par dadiem jautjumiem.

Last vairk ...

24.07.2016

BaltHIV Testpunkta aktivittes

Slimbu profilakses un kontroles centrs aicina veikt bezmaksas B un C hepatta testu. Interesenti vars ar veikt HIV un sifilisa eksprestestus.

Last vairk ...

21.07.2016

Rakstu izlase

HIV infekciju skaits sterodu lietotju vid ir pieaudzis ldz tdam paam lmenim k herona lietotju vid. Brnu un jaunieu reproduktvs veselbas rdtji Latvij tuvkaj laika posm var nopietni pasliktinties. obrd Latvij 64 brniiem atklta HIV infekcija, bet 78 ir dinamisks novroanas programm. AIDS Austrlij vairs nav sabiedrbas veselbas problma.

Last vairk ...

21.07.2016

Reorganizcija nenotiks

Last vairk ...

19.07.2016

Latvija ir vieng valsts Eiropas reion, kur HIV pacientu rstanu uzsk novloti

Palaik Latvij ir vislielk saslimstba ar AIDS Eiropas reion, kas ir sabiedrbas veselbas drauds visai Eiropai, k ar ekonomisks slogs, jo novlota rstana ir drgka un smagka. Pat Igaunij, kur HIV inficto ir vairk nek Latvij tomr ldz AIDS stadijai nonkuie ir saldzinoi maz un is skaits ar katru gadu sk sarukt, turpretim Latvij is skaitlis tikai aug.

Last vairk ...

18.07.2016

Princis Harijs tieraid nodevis eksprestestu uz HIV

Lielbritnijas princis Harijs testu uz HIV veica videokameru priek. Procedras tie translcija tika demonstrta karalisks imenes Facebook lappus. Tdjdi princis vlas pievrst sabiedrbas uzmanbu nvjos slimbas problemtikai. Trsdesmit vienu gadu vecais princis devs uz Sv. Tomasa hospitli London. Tur viam pama no pirksta asinis. Pc pris mintm jau bija zinms rezultts. Princis aicinja visus cilvkus neatkargi no dzimumam, rases un seksuls orientcijas veikt testu un nebaidties.

Last vairk ...

17.07.2016

Ikgadj nometne

Last vairk ...

16.07.2016

Sabiedrbas paziojums-konsensuss par antiretrovrusu terapijas pieejambu un ts izmantoanu profilakses nolk

Mintaj sabiedrbas paziojum runts par antiretrovrusu terapijas (ART) pieejambu un ts izmantoanu HIV infekcijas profilakses nolk. Ziojuma pamat HIV inficto personu un inficans riskam pakauto personu viedoki.

Last vairk ...

13.07.2016

Uz 58 000 dzimumaktu bez prezervatva NULLE inficans gadjumu ar HIV

Ptjuma PARTNER rezultti liecina par to, ka efektva ARV terapija ievrojami samazina HIV infekcijas nodoanas risku. is ptjums var kalpot k prliecinos pierdjums tam, ka nenosakms vrusu slodzes gadjum HIV nodoana dzimumce nenotiek.

Last vairk ...

08.07.2016

Latvijas cilvki atkal drkst saemt zles pa pastu no treajm valstm

Prliecinieties, ka zu sttjs izpilds visus noteikumus. Ja zles iegdtas internet, uz pasta stjuma iepakojuma jbt nordtai aptiekas adresei, licences numuram, aptiekas tmeka vietnes adresei, k ar aptiekas licences izdevjas institcijai un ts adresei.

Last vairk ...

06.07.2016

Princips treat-all - rstana visiem cilvkiem, kuri dzvo ar HIV!

Jnij Pasaules Veselbas organizcija (PVO) laida klaj HIV infekcijas rstanai un profilaksei paredzto antiretrovrusu prepartu lietoanas nordjumu atjaunoto versiju. Mintie nordjumi adresti nacionlajm veselbas aizsardzbas institcijm.

Last vairk ...

05.07.2016

Par rilpivirna koncentrciju asins

Franu zintnieki prezentja datus, kas demonstrja rilpivirna farmokokintikas btiskas atirbas no klnisko ptjumu III fz iegt rezultta.

Last vairk ...

04.07.2016

AIPAP - interesants lasmais

Smanas atmeana ar tlrua paldzbu: no teorijas ldz praksei. Naloksona izsnieganas programmu izveide un attstba Eirop. Alkohola izraistas aknu slimbas.

Last vairk ...

03.07.2016

5. jlij plno atcelt aizliegumu saemt zles pa pastu no treajm valstm

Vienlaikus, emot vr, ka pastv noteikts risks attiecb uz zu pasta stjumiem, ko saem no treajm valstm, saistb ar risku to kvalittei, k ar iespjamu zu viltojumu risku, tiek noteikta prasba pacientam, kur zles saem, apliecint to, ka vi uzemas pilnu atbildbu par o zu lietoanu, attiecgi apzins iespjamos riskus un apemas izmantot tikai persongajai lietoanai.

Last vairk ...

02.07.2016

Austrijas cietumos dala prezervatvus un lubrikantus

Ieslodztie 27 Austrijas cietumos skui saemt pakotnes ar prezervatviem, lubrikantiem un brorm par drou seksu, k ar kop ar to saem zobu suku un zobu pastu.

Last vairk ...

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)