Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Maijs

<--  1 2 ...  --> 

31.05.2019

Balle dzvei

8. jnij Vn notiks lielkais labdarbas paskums Eirop cilvku ar HIV/AIDS atbalstam Life Ball. ogad aprit 26 gadi kop pirms balles norises. Tomr pats projekts tuvojas finlam.

Last vairk ...

31.05.2019

Vstis no kaimivalsts

2018. gad Krievij 19 cilvki inficjs ar HIV, kad viiem tika sniegta medicnisk paldzba. Krievijas Veselbas ministrija ierosinjusi ar likumu kas aizliegt HIV-disidentismu, tas ir, izplatt nepatiesas zias par HIV-infekciju un AIDS.

Last vairk ...

30.05.2019

NRA.lv: Vai ir jga gult diendusu?

Vairk nek 85% visu zdtju sugm raksturgs daudzfzu miegs - vii ik pa laikam nosnauas visas diennakts garum. Cilvki ir vienfzes gultji, kuriem diennakt ir viens miega un viens nomoda periods, lai gan nav skaidri zinms, vai t iekrtojusi daba vai ar du modeli gadu tkstou gait cilvki izvljuies pai.

Last vairk ...

30.05.2019

Mris nosprausts

Baltkrievija ir sev izvirzjusi ambiciozu mri ldz 2023. gadam ierobeot HIV infekcijas epidmiju.

Last vairk ...

29.05.2019

Ilona Ceicne par darbu, kas liek augt

Last vairk ...

29.05.2019

Tuvojas termi

Mums ir palicis pusotrs gads ldz 2020. gada beigm, lai paveiktu virkni oti ambiciozu uzdevumu: 90-90-90.

Last vairk ...

28.05.2019

Somijas pensionri import no Krievijas HIV

Profilakses nolk uz robeas ar Krieviju pieaug specilo patruu skaits. s patruas veido Sarkan Krusta brvprtgie, kas dala prezervatvus un piedv eksprestestus.

Last vairk ...

27.05.2019

Karsts zias

pai svarga ldzestba ir HIV infekcijas gadjum, kad viltg vrusa savaldana nav iespjama bez sistemtiskas, preczas un konsekventas pieejas. Slimbas, kas agrk tika uzskattas par nves spriedumu pacientiem, prvrtuas par rstjamm hroniskm slimbm. HIV stigmas ptjums auj palkoties uz s slimbas diagnostikas un aprpes sistmu no cilvku, kuri dzvo ar HIV, skatpunkta. Vlas audzt medicniski izmantojamas kaepes.

Last vairk ...

26.05.2019

Paldies, BaltHIV!

Last vairk ...

25.05.2019

Narkotiku lietoanas dekriminalizcija noemta no darba krtbas

Last vairk ...

20.05.2019

Pedagogiem

Veselbas ministrija piedv pedagogiem vis Latvij bezmaksas apmcbas par veselbas izgltbas jautjumiem. obrd VM aicina pieteikties pedagogus, kuri strd ar 7.-9. klau skolniem, vl ir iespjams pieteikties pedagogiem, kuri strd ar 1.-6. klau skolniem, bet drzum bs pieejamas ar apmcbas pedagogiem, kuri strd ar 10.-12. klau skolniem.

Last vairk ...

14.05.2019

Sksies Eiropas testanas neda

No 17. ldz 24. maijam HIV profilakses punkti pievienojas Eiropas iniciatvai un piedals Pavasara Eiropas testanas ned, lai veicintu Latvijas iedzvotju izpratni par HIV un vrushepattu B/C testu veikanas nepiecieambu un savlaicgas o infekciju atklanas nozmi.

Last vairk ...

14.05.2019

Svingais piemias brdis

Sagaidot ikgadjo no AIDS miruo piemias dienu, biedrba Atbalsta grupa HIV infictajiem un AIDS slimniekiem un RAKUS stacionrs Latvijas Infektoloijas centrs 16. maij, plkst. 12:00 organiz jau par tradciju kuvuo svingo piemias brdi - ziedu dobes izveidi Centra teritorij.

Last vairk ...

12.05.2019

Divi inficjuies ar HIV

Vampra maska t ir procedra, kad no cilvka asinm tiek atdalta ar tromboctiem bagt plazma, ko pc tam ievada pacienta d. Bstamie vrusi paliek plazm taj gadjum, ja asinis ir infictas.

Last vairk ...

12.05.2019

Paskums miruo piemiai

Last vairk ...

12.05.2019

Kad slimnieks izveseojas trk

Medicnas darbinieku uzvedba tiei ietekm to, k pacients ievro rstans nosacjumus: kad rsti rpjas par pacientiem un vii to jt, ie pacienti pret rsta nordjumiem un rstanos iztursies ar lielku atbildbu. Un ieteicams turties tlk no rstiem, kas prtrauc pusvrd pacientus, kad vii run: rsti prtrauc pacientus vidji pc katrm 11 sekundm, tikmr pacientiem ir nepiecieamas vien 29 sekundes, lai raksturotu savu problmu.

Last vairk ...

11.05.2019

Socilie darbinieki

Socilo darbinieku ikdiena un pieredzes ststi. Agris Veidemanis, strd biedrb "DIA+LOGS, atbalsta centr visiem, kurus skar HIV/AIDS". Ilona Ceicne, strd Rgas Centrlcietum. Ieva Krusta, strd biedrb "Rgas pilstas "Rpju brns"".

Last vairk ...

10.05.2019

LPA "Biedru telp" viesojas biedrba "DIA+LOGS"

Last vairk ...

10.05.2019

Par inovatvo medikamentu kompensciju

Jaunks paaudzes zles odien nodroina atveseoanos 96 procentiem C hepatta slimnieku; HIV/AIDS vl 1995. gad bija nvjoa diagnoze, bet jauns zles to vuas padart par hronisku un kontroljamu slimbu; onkoloij jauno zu lietoanas rezultt va slimnieku mirstba ir samazinjusies par 20 procentiem, bet dzves ilgums daudzos gadjumos va slimniekiem pieaudzis par pieciem gadiem un vairk.

Last vairk ...

10.05.2019

Ievrojami aizspriedumi (1

Latvij joprojm pastv ievrojami aizspriedumi pret cilvkiem viu HIV diagnozes d vairk nek tre daa jeb 38% cilvku, kuri dzvo ar HIV, ir samui diskriminjou attieksmi vai aizskarous izteikumus. pai smagi, ka atbalstu vii biei nevar meklt ar pie imenes un draugiem, jo 29% ir piedzvojui mutisku aizskaranu tiei no tuviniekiem.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)