Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2011. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

29.06.2011

Cerbas, kas saists ar tuberkulozes rstanu HIV infekcijas gadjum (???)

Tuberkulozes izptes centra zintnieki ir atkljui jaunu molekulu ar antibakterilm un pretvrusu pabm, kas potencili var veicint efektva preparta radanu, lai rsttu tuberkulozi un kopjus HIV apaktipus. Uniklo molekulu tranzitmicnu izdevies iegt no jras mikroorganisma Streptomyces sp., ko savukrt ieguva no augsnes paraugiem, kurus savca pie Ramevaramas korau rifiem.

Last vairk ...

29.06.2011

Glzi dens ik pc divm stundm

Lai veicintu prepartu uzskanos un aknas un nieres pasargtu no zu toksiskuma, cilvkiem, kas inficti ar HIV, iesaka dzert daudz dens. Pietiekams dens daudzums, it pai karstaj laik, nepiecieams tpc, lai vartu normli strdt imnsistma, k ar lai mazintu stresu. Savukrt hronisks dens trkums organism izraisa astmas saasinanos, aleriju, galvasspes, paaugstintu asinsspiedienu un holesterna lmeni asins.

Last vairk ...

28.06.2011

Par kritrijiem ministriju un NVO sadarbbas izvrtanai

Nevalstisko organizciju un Ministru kabineta sadarbbas memoranda stenoanas padome (turpmk Memoranda padome) uzsk ministriju ldzdalbas prakses izvrtanu pc noteiktiem kritrijiem, par kuriem Memoranda padome iepriek vienojusies, apsprieot os kritrijus gan ar nevalstiskm organizcijm, gan valsts prvaldes darbiniekiem.

Last vairk ...

27.06.2011

"GlaxoSmithKline Latvia" vadtja viedoklis

Latvij esot prk mazs zu patri. Ja kompensjamajm zlm atvltie ldzeki btu lielki, cilvki vartu nopirkt tiem nepiecieams zles un vairk rsttos mjas apstkos. Naudas trkums nav viengais iemesls, kd cilvki nerpjas par savu veselbu. imenes rsti Latvij neesot ieinteresti rstanas rezulttos.

Last vairk ...

27.06.2011

Pc sarets Latvij pirms aknu prstdanas opercijas pagjis gandrz pusgads

Ja pieauguam pacientam ir nepiecieama aknu transplantcija, viam to valsts neapmaks. To var par saviem ldzekiem veikt rvalsts, tomr jrins ar lielm izmaksm. Ar pc Latvij pirms aknu transplantcijas t nav iekauta valsts apmaksjamo operciju sarakst.

Last vairk ...

26.06.2011

Cilvkiem ar C hepattu - agrnu un plai pieejamu piekuvi jauniem tieas iedarbbas antivrusu prepartiem!

Tieas iedarbbas antivrusu preparti izraiss revolciju C hepatta rstan, jo garant daudz lielku izrstans iespjambu un potencili daudz sku terapijas laiku. o jauno rstans remu izptes rezultti dos cerbu tiem cilvkiem, kas nepanes rstanu ar interferonu, k ar tiem, kam ir bstami lietot interferonu. Kaut gan daudziem ie preparti ir steidzami nepiecieami viu veselbas stvoka d, vii tiem tomr nevars piekt ldz brdim, kamr ie preparti netiks apstiprinti.

Last vairk ...

25.06.2011

Kafija paldz rstt C hepattu

Ameriku zintnieki atkljui, ka regulra kafijas lietoana ievrojami paaugstina C hepatta rstanas efektivitti. Ptjum piedaljs 885 pacienti, kas ir inficti ar C hepattu un ir uzskui standarta pretvrusu terapiju.

Last vairk ...

25.06.2011

Gads vl nav pus, bet jau...

Patlaban Latvijas valsts saviem iedzvotjiem sedz tikai 56% no veselbas aprpes izmaksm par prjo pacienti maks pai. Tdu, kas var makst, kst arvien mazk.

Last vairk ...

24.06.2011

Mekljot risinjumus globliem izaicinjumiem

Juris Brzdi, Veselbas ministrs: galvenais sabiedrbas veselbas un valstu veselbas aprpes sistmu ilgtspjas apdraudjums 21. gadsimt ir neinfekciju slimbas.

Last vairk ...

22.06.2011

ITPCru podksts Ceturtais zirgs. ter jau skan 6 podksti!

Iespjams, kdam bs daudz vienkrk noklausties (bet ne last; turklt eit viss ir ar labu humoriu) to, ko ms uzskatm par pai svargu un apsprieam ar aktvistiem no Austrumeiropas un Centrls zijas.

Last vairk ...

17.06.2011

Sabiedrbas veselbas pamatnostdnes par infekciju slimbm (ar HIV, HCV, TB)

16. jnij Valsts sekretru sanksm tlkai apstiprinanai valdb virztas Sabiedrbas veselbas pamatnostdnes 2011.-2017. gadam.

Last vairk ...

15.06.2011

Js varat noklausties interesantkas runas

Piedvjam Jums iespju noklausties ANO enerls asamblejas specils sesijas par AIDS dalbnieku aktualkas mums runas.

Last vairk ...

15.06.2011

PVO zio par rekordaugstu to cilvku skaita pieaugumu, kas saem nepiecieams zles

Pasaules Veselbas organizcija (PVO) ir fiksjusi rekordaugstu HIV inficto pacientu skaitu, kas saem nepiecieamos medikamentus.

Last vairk ...

15.06.2011

HIV Igaunij

Uzstjoties ANO enerls asamblejas specilaj sesij par HIV/AIDS, Igaunijas socilo lietu ministrs Hanno Pevkurs izststja par s epidmijas straujo izplatbu via valst un nopietnajm sekm, ko tas atstj uz valsts ekonomiku.

Last vairk ...

15.06.2011

ujorkas rsts nopelnjis 700 tkstous dolru, rstdams HIV viltus pacientus

K zio The New York Post, par viltus slimnieku rstanu un zlm apdroinanas kompnija Medicaid izmaksjusi aptuveni 700 tkstou dolru.

Last vairk ...

15.06.2011

Diena.lv: ANO grib izndt HIV/AIDS ldz 2020. gadam

Pasaulei ir jsadodas roks, lai ldz 2020. gadam k iru izskaustu nvjoo srgu AIDS, ar kuru ik gadu vis pasaul mirst miljoniem cilvku. Pozitvos statistikas datus aizno joprojm neaptverami lielais saslimuo un miruo daudzums. Tiek lsts, ka 2010. gada beigs vis pasaul bija 34 miljoni HIV/AIDS slimnieku, no kuriem vairkums nemaz nenojau, ka ir inficjuies.

Last vairk ...

14.06.2011

Antiretrovrusu terapija k HIV profilakse

Ar dokumentiem par ptjuma HPTN 052 rezulttiem, kas norda uz antiretrovrusu terapijas 96 % lielu efektivitti, lai novrstu HIV tlk nodoanas iespjambu heteroseksulajos pros gadjumos, kur pr viens no partneriem ir inficts ar HIV, krievu valod varat iepazties msu mjaslap.

Last vairk ...

12.06.2011

Sacku mana: dros ceojums pa pasauli

Datorsple Sacku mana: dros ceojums pa pasauli ir multimediju sple, kas veicina HIV profilaksi. Pateicoties tai, sples dalbnieki var iegt ticamu informciju, k ar veikt aizraujou ceojumu pa UNESCO Pasaules mantojuma objektiem. aj spl dalbniekiem tiek dota iespja apceot piecus kontinentus.

Last vairk ...

12.06.2011

Glui pa nullm nesanks

Nulle jaunu HIV infekcijas gadjumu, nulle diskrimincijas gadjumu un nulle nves gadjumu, ko izraisjis AIDS. Tdi bija skotnjie jauns ANO Deklarcijas mri, lai piesaisttu valstis cai pret HIV infekcijas izplatanos.

Last vairk ...

11.06.2011

Vrushepatta B diagnostikas un etiotrops rstanas vadlnijas

Vadlniju mris ir veidot pc vienotiem kritrijiem un tikai uz zintniskiem pierdjumiem balsttu pieeju vrushepatta B diagnostik, rstan un profilaks pieauguajiem, saglabjot individualiztas terapijas iespjas.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)   
Decembris (43)   
Novembris (49)   
Oktobris (42)   
Septembris (29)   
Augusts (29)   
Jlijs (39)   
Jnijs (35)   
Maijs (27)   
Aprlis (33)   
Marts (38)   
Februris (28)   
Janvris (38)