Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2017. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

30.06.2017

Nekaunieties lietot prezervatvu!

Aizvadtajs brvdiens Novokuzeck Kemerovas apgabal notika Ekokarnevls. Kdas paskuma dalbnieces trps uzreiz piesaistja skattju uzmanbu tas bija darints no prezervatviem.

Last vairk ...

30.06.2017

Uzvarsim!

Biofarmaceitisks kompnijas turpina neatlaidgu cu, cerot uzveikt cilvka imndeficta vrusu. Un iet, ka tm viss izdosies. Palaik izstrdes klnisko ptjumu proces vai izskatanai ASV Prtikas un zu prvald(FDA) atrodas 52 jauni medikamenti: 32 antiretrovrusu un antivrusu preparti, 16 vakcnas un etri nu un entiskie produkti.

Last vairk ...

29.06.2017

Virkne jautjumu

Cik pamatota ir augst zu cena? Cik pamatota ir pastvo zu patentanas sistma? Vai t atbilst pacientu un sabiedrbas interesm? obrd ir pavrsiena brdis vis pasaul, jo iem jautjumiem sk pievrst pastiprintu uzmanbu un visaugstkaj lmen tiek meklti jauni modei.

Last vairk ...

29.06.2017

Agrna ART un kaulu audi

urnl Journal of Bone and Mineral Research publictie ptjuma rezultti liecina, ka agrni uzskta antiretrovrusu terapija saists ar daudz aktvku kaulu audu retinanos HIV-pozitvajiem pacientiem.

Last vairk ...

28.06.2017

DIA+LOGS jauna apmcbu programma

Profesionls pilnveides programma darbam ar stigmatiztajm pacientu grupm: Draudzgs atbalsts HIV-pozitvam cilvkam. Uz Badiju apmcbu programmas pamata veidot apakprogramma specilistiem, kuri ikdien ir saskarsm vai strd - ar HIV infictiem cilvkiem.

Last vairk ...

27.06.2017

NRA.lv: Galvenais visu bdu iemesls ne tuvu nav naudas trkums

Atcersimies, ka PSRS bija viens panieks - valsts. T nemaksja nopelnts algas, bet tiesbas saemt bezmaksas rstanos bija visiem. Laba vai slikta, sistma vismaz bija loiska. To nevar teikt par msdienu Latvijas veselbas aizsardzbas sistmu.

Last vairk ...

26.06.2017

26. jnij:

26. jnijs Starptautisk spdzinanas upuru atbalsta diena. Starptautisk diena veltta cai pret prmrgu narkotiku lietoanu un to nelikumgu izplatanu. Tiei 26. jnij simtiem organizciju un cilvku vis pasaul rko akciju Support. Dont punish (Atbalstt! Nesodt!).

Last vairk ...

21.06.2017

Diskusija Css

30. jnij pl. 16:00 - 17:30 un 01. jlij pl. 14:00 - 15:30 sarunu festivla LAMPA laik, Css, telt BAUDA, biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS organiz disksusiju HIV pozitva attieksme.

Last vairk ...

20.06.2017

HIV profilakses punktu gada sanksme

Viens no btiskkajiem HIV infekcijas ierobeoanas paskumiem injicjamo narkotiku lietotju vid ir iru apmaias programmu stenoana un to pieejambas nodroinana valst. Katru gadu izsniegto iru skaits injicjamo narkotiku lietotjiem Latvij pakpeniski ir palielinjies.

Last vairk ...

19.06.2017

Par valsts kompenscijm noziegumos cietuajiem

Ja cilvkam ir nodarti vidji smagi miesas bojjumi vai vi ir inficts ar HIV, C vai B hepattu, viam ir tiesbas uz 950 eiro kompensciju.

Last vairk ...

19.06.2017

Kompleksa pieeja ldzestbas HIV rstanai vecinanai brniem un pusaudiem

Palaik UNICEF sadarbb ar Childrens HIV Association rko vebinru sriju, kas veltta HIV pozitvo pusaudu psihosocilam atbalstam. Aicinm js piedalties otraj vebinr, kas notiks 21. jnij pl. 13:00 pc Latvijas laika.

Last vairk ...

19.06.2017

Konferences Aktualittes veselbas aprp prezentcijas

Last vairk ...

19.06.2017

Labi zina, bet...

veices seksa industrijas darbinieces zina, ka nepiecieams rpties par drou seksu, tau biei prezervatvu nelieto. Lozannas universittes eksperti aptaujja 579 personas (no tm 92% - sievietes), kas nodarbojs ar maksas seksulo pakalpojumu snieganu.

Last vairk ...

17.06.2017

Reforma divs bilds

Ko iedzvotjiem nozms jaun veselbas aprpes finansanas sistma.

Last vairk ...

17.06.2017

Zles nav televizors vai kurpes, kur cena un zinms zmols var nozmt augstku kvalitti

Last vairk ...

17.06.2017

Ko dart? Kdas vartu bt iespjas uzlabot stvokli?

Biedrba Veselbas projekti Latvijai prezentja veikto ptjumu par jauno un drgo zu pieejambas problmm Latvij. Ptjuma mris bija noskaidrot aprp iesaistto puu pieredzi un viedokus par HIV, C hepatta un onkoloisko zu pieejambas aspektiem Latvij, k ar apzint iespjamos risinjumus jauno un drgo zu pieejambas uzlaboanai Latvij.

Last vairk ...

16.06.2017

Piesargieties no brnumdens!

Raotjs sola, ka bioloiski aktv piedeva spj novrst vairk nek desmit slimbu: no neauglbas un C hepatta ldz vzim. Bet s bioloiski aktvs piedevas pamat ir parasts dens no Jeisejas upes.

Last vairk ...

16.06.2017

Par veselbas aprpes pakalpojumu daljumu pilnaj un pamata pakalpojumu grozos

Ir pieemts lmums nepiecieamo papildu finansjumu veselbas aprpes nozarei rast no socilajm iemaksm. Pankta vienoans sasaistt piln veselbas aprpes pakalpojumu groza saemanas tiesbas ar socilo iemaksu maksanas faktu.

Last vairk ...

16.06.2017

NRA.lv: K valdba veicins veselbas aprpes pieejambu?

Nodoku nemakstjiem tiks noteikts neatliekams medicnisks paldzbas grozs, kur bs iekauta imenes rsta paldzba, grtnieu aprpe, infekcijas slimbu - tuberkulozes, HIV, hepatta un citu - rstana, ar onkoloija, k ar kompensjamie medikamenti tiei o slimbu pacientiem.

Last vairk ...

15.06.2017

LNT: Nodoku makstji atirbu vl nejutot

Jauns veselbas aprpes finansanas sistmas ievieanu visvairk izjuts nodoku nemakstji. Ievieot jauno finansanas sistmu, iedzvotji, kuri veic socils iemaksas, visticamk, atirbu no pareizjs situcijas nejutot. Latvijas veselbas aprpe ir tik dzi krz, ka, lai pateiktu, ka no rtdienas viss bs labi, nav iespjams.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
Decembris (36)   
Novembris (21)   
Oktobris (28)   
Septembris (36)   
Augusts (29)   
Jlijs (13)   
Jnijs (32)   
Maijs (30)   
Aprlis (29)   
Marts (33)   
Februris (36)   
Janvris (31)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)