Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2018. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

28.06.2018

Vajjiet vrusu, nevis cilvkus!

Par HIV aktvistu skts kampaas Vajjiet vrusu, nevis cilvkus! simbou kuvui rokudzeli, kas norda uz rcbas ierobeojumu.

Last vairk ...

27.06.2018

Lai sistma nepazaud pacientu - daas zias

Vienu no lielkajm stigmm Latvij nes HIV. Sagatavota virkne ieteikumu, lai veicintu HIV diagnostiku, rstanu, socil un psiholoisk atbalsta snieganu. Latvij btu jsk runt par farmcijas nozares socilo atbildgumu.

Last vairk ...

26.06.2018

Latvijas radio siets pc diskusijas Kaepes kultras centr

Kaepes kultras centr 26. jnij notika paskums "Atbalsti, nenosodi!", kura laik demonstrja sfilmu "Trs cerbas" un notika diskusija "Vai narkotiku lietoanu vajag kriminli sodt?"

Last vairk ...

25.06.2018

Preses relze par paskumu "Atbalsti, nenosodi!"

Diskusij "Vai narkotiku lietoanu vajag kriminli sodt?" piedalsies Ieklietu ministrijas Valsts sekretra vietnieks J. Bekmanis, Veselbas ministrijas galven speciliste narkoloij A. Stirna, Liepjas Atkarbu profilakses centra vadtja M. Lapsa, diskusiju vads urnliste I. Paparde.

Last vairk ...

25.06.2018

26. junij - paskums Atbalsti, nenosodi! Kaepes kultras centr

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS nolma pievienoties starptautiskajai kampaai Support. Don't punish un ieldz Js apmeklt paskumu Atbalsti, nenosodi! T laik tiks demonstrta filma Trs cerbas un notiks diskusija Vai narkotiku lietoanu vajag kriminli sodt?

Last vairk ...

20.06.2018

Informatvs kokteilis

Nav prezervatva nav seksa! Studentu projekti HIV un citu STS izplatbas ierobeoanai. Par to, kas ir izdarts veselbas aprpes pakalpojumu pieejambai. Par palielintu rstanas ar DRV/COB neveiksmes risku.

Last vairk ...

20.06.2018

Nabagkie rst vairk

Globl mrog pacientu kopjais skaits, kas samui C hepatta rstanu 2016. - 2017. gados, ir palielinjies no 1,8 miljoniem ldz 2,1 miljonam. is pieaugums lielkoties novrots valsts ar vidju ienkumu lmeni. Valsts ar augstu ienkumu lmeni pacientu skaits, kas saem rstanu, faktiski ir samazinjies.

Last vairk ...

19.06.2018

Atbild Veselbas ministre

HIV pacienti paldzbu saem trk. C hepatta zu cena samazinjusies. Ierobeos zu cenu koridoru. Mazins nu ekonomiku.

Last vairk ...

18.06.2018

Atbalsti, nenosodi!

26. jnij, kad visu pasaules valstu valdbas atzms Starptautisko dienu pret narkotisko vielu lietoanu un neleglu apriti, ts kop ar ANO komitejm demonstrs savu ieguldjumu "c pret narkotikm". Savukrt narkotiku lietotju kopienas aktvisti aicina piedalties globl kampa Atbalstt! Nenosodt!, kas aicina uzlabot narkotiku apkaroanas politiku, k prioritti izceot sabiedrbas veselbu un cilvktiesbas.

Last vairk ...

17.06.2018

Veselbas ministrija samazina birokrtiju hronisk C hepatta rstanas proces

Samazints C hepatta pacientu reistr ievadms informcijas apjoms, vienkrotas prasbas diagnozes noteikanas gaitas atspoguojumam un ziojumam par aknu patoloijas apstiprinanu. VM turpina prskatt normatvos aktus, lai mazintu birokrtisks procedras, rosints ar par ceturtdau samazint prskatu veidlapu skaitu.

Last vairk ...

16.06.2018

Vai jauniei zina, k sevi pasargt no HIV/AIDS?

21. jnij pl. 18:00-19:30 Attstbai/Par! biroj, K. Barona iela 32, Rg, notiks diskusija Sekss, bailes un tikumba.

Last vairk ...

16.06.2018

Uz vienu injicjamo narkotiku lietotju gad ir izsniegtas 108 irces

14. jnij Slimbu Profilakses un kontroles centr notika HIV profilakses punktu ikgadj sanksme, kur piedaljs HIV profilakses darba koordinatori un prstvji no 17 Latvijas pavaldbm.

Last vairk ...

16.06.2018

Katrs septtais jaunietis Latvij lieto marihunu

Eiropas Narkotiku un narkomnijas monitoringa centrs (EMCDDA) publicja ikgadjo atskaiti par narkotisko vielu izplatbu Eiropas Savienb, Turcij un Norvij. Latvij, Lietuv un Igaunij palielins narkotiku atkargo skaits un bieki kuvui prdozanas izraisti nves gadjumi.

Last vairk ...

15.06.2018

Parakstts memorands

15. jnij Veselbas ministre Anda aka parakstja sadarbbas memorandu ar biedrbm Apvienba HIV.LV un AGIHAS, kas prstv HIV inficto personu cilvku intereses un sniedz viiem nepiecieamo morlo atbalstu.

Last vairk ...

14.06.2018

Ne tikai irces, testi un metadons

Liepjas Atkarbu profilakses centra darbbas mri ir paldzt personm atzt, atrisint vai mazint problmas, kas saisttas ar atkarbu izraisou vielu lietoanu, un mazint atkarbu un to radto seku izplatbu sabiedrb.

Last vairk ...

14.06.2018

Baltijas jras valstu Koalcija HIV pacientiem reistrta

Last vairk ...

14.06.2018

Kompensjamo zu pieejamba uzlabosies

Izlasiet skotnjs ietekmes novrtjuma ziojumu (anotciju). Veselbas ministrija ir izstrdjusi izmaias valsts kompensto zu saraksta veidoanas krtb.

Last vairk ...

14.06.2018

VM publisko notikumu kalendrs

15. jnij - Sadarbbas memoranda parakstana ar HIV pacientus prstvoajm sabiedriskajm organizcijm.

Last vairk ...

13.06.2018

Daja dekriminalizcija Zviedrij

Zviedrijas Augstk tiesa nolmusi, ka "rpga rstana" ldz minimumam samazina risku inficties ar HIV. Tdjdi HIV-pozitvs cilvks, kur lieto ARV terapiju, var neizpaust savu HIV statusu, stjoties neaizsargtos seksulos kontaktos.

Last vairk ...

13.06.2018

Eltons Dons teica

Esmu pieradis izdart spiedienu uz farmcijas kompnijm, esmu pieradis izdart spiedienu uz varu, un ms jau esam guvui zinmus rezulttus darb ar tm. Bet tagad spiediens jizdara uz socilajiem medijiem. Un ne jau tpc, ka tie man istu slikti, bet gan tpc, ka tiem ir iespjas izdart daudz laba.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
Decembris (26)   
Novembris (28)   
Oktobris (36)   
Septembris (34)   
Augusts (29)   
Jlijs (31)   
Jnijs (30)   
Maijs (33)   
Aprlis (25)   
Marts (28)   
Februris (26)   
Janvris (26)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)