Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2017. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

31.08.2017

Vl viens brns nomira bez rstanas

27. august Sanktpterburg nomira HIV inficts brns, kura vecki viam bija atteikuies dot antiretrovrusu terapiju reliiozu apsvrumu d, kaut pareizticba neaizliedz cilvku rstt. HIV pozitvais brns atrads AIDS centra uzskait. Tau vecki apgalvoja, ka brns ir pilngi vesels un viam nav nepiecieambas lietot antiretrovrusu prepartus.

Last vairk ...

31.08.2017

Narkotiku prdozanas izraisto nves gadjumu skaita zi Igaunija ir pirmaj viet ES

Uz 2017. gada 1. augustu Igaunij reistrts 151 jauns HIV inficans gadjums, kas ir par aptuveni 25% vairk, nek prn pirmajos septios mneos. Ir palielinjies ar nves gadjumu skaits narkotiku prdozanas d.

Last vairk ...

31.08.2017

Veselbas ministre run

Noskatieties divas intervijas ar Andu aku.

Last vairk ...

27.08.2017

Humna narkopolitika

Kas ir humna narkopolitika? T ir politika, kas balsts uz cilvktiesbm, veselbas aprpi, pieeju rehabilitcijai un kaitjuma mazinanas paskumiem. Atkarba ir atzta k slimba un, ja atkargie cilvki tiek sodti, tad sodti par ko? Par to, ka ir slimi?

Last vairk ...

26.08.2017

Vairk k puse narkotiku lietotju jtas pietiekami veseli

Pc SPKC datiem, prn Latvij bija aptuveni 11 836 augsta riska jeb problemtiskie narkotiku lietotji, kas ir vidji 9 uz 1000 15-64 gadus veciem iedzvotjiem. Un tikai 6,5% no apzintajiem narkotiku lietotjiem savu veselbu vrtja k sliktu.

Last vairk ...

25.08.2017

Prmaias ir process, kur esoo situciju nomaina cita

Cilvki, kuri neveic socils apdroinanas iemaksas, valsts apmakstu medicnu vars saemt, veicot iemaksas 1% apmr no minimls algas nkamgad, 3% - 2019.g. un 5% - 2020.g. Bet Valdb otrdien bija paredzts skt skatt ar nkam gada valsts budetu saisttos jautjumus, tostarp Veselbas ministrijas izstrdto plnu HIV, hepatta un seksulo infekciju ierobeoanai.

Last vairk ...

22.08.2017

Plna projekts ir, bet plna atkal nav

Valdba odien plnojusi izskatt Veselbas ministrijas sagatavoto plnu HIV infekcijas, B un C hepatta izplatbas ierobeoanai. Tau izskatana atlikta!

Last vairk ...

21.08.2017

Zias par o to

Valsts kompensciju izmaks tos noziegumos cietuajiem, ja cietuais ir inficts ar HIV, B vai C hepattu. Obligtu datu ievadi e-veselb sks ar 2018. gada 1. janvri, par etriem mneiem vlk, nek bija plnots. Veselbas ministrija nevlas kropot konkurenci. Tramps paziojis, ka opiodu krze kuvusi par nacionla mroga rkrtas situciju.

Last vairk ...

19.08.2017

Ar pret-HIV zles var iegdties jebkur aptiek (ne tikai Latvijas Infektoloijas centr)

Kompensjams zles iespjams iegdties viss aptieks, kurm ir lgums ar valsti, tau dieml apzinti vai neapzinti cilvkiem Latvij ir radts nepareizs priekstats par valsts kompensjamo medikamentu iegdes iespjm.

Last vairk ...

18.08.2017

Ap vakcnu

nas specilisti aicina atturties no pret-HIV vakcnas, ko izstrdjusi Janssen (ietilpst koncern Johnson&Johnson), akcepta. K zio nas Slimbu Kontroles un profilakses centra specilisti, farmkompnija prezentjusi testu rezulttus, kas veikti ar dzvniekiem, nevis cilvkiem.

Last vairk ...

18.08.2017

Par kapeiku tuvk - divas saites

HIV infekcijas, seksuls transmisijas infekciju, B un C hepatta izplatbas ierobeoanai nkamajos trs gados nepiecieami papildu 75 miljoni eiro, liecina Veselbas ministrijas izstrdtais plna projekts. C pret HIV vrusu uzradies negaidts varonis govs, t pavstjui zintnieki.

Last vairk ...

18.08.2017

Iedzvotjiem: dati E-veselbas sistm ir drob!

Pavisam drz, no 1. septembra, E-veselba bs jizmanto visiem rstiem, rstniecbas iestdm un aptiekm obligti.

Last vairk ...

17.08.2017

Par informatvo materilu HIV-pozitvm grtniecm

Lai informtu HIV-pozitvas grtnieces par nepiecieambu laicgi uzskt antiretrovirlo terapiju, veicamajm veselbas prbaudm, profilakses paskumiem un krtbu, kd vias saems mkslgo maisjumu, Slimbu Profilakses un kontroles centrs ir izstrdjis informatvo materilu HIV+ grtniecm un HIV+ sievietm, kuras plno grtniecbu.

Last vairk ...

16.08.2017

Intervija ar Ingu Aiu Rta Panorm

Runa ir par slimbu, kuras kontrolan pdjs desmitgads bijis liels progress, tau Latvij saslimstba ar to nebt nav jtami mazinjusies. Vai tiem HIV/AIDS Latvijas sabiedrbu apdraud tik nozmgi, ka esam Eiropas negatvs statistikas virsotn?

Last vairk ...

15.08.2017

Kam bs? Kam nebs? (1

Joprojm aktula ir diskusija, vai iedzvotjs, kas nav veicis un neveic socils iemaksas, vars pretendt uz veselbas aprpi, nomaksjot kdu noteiktu summu ik mnesi. Tau is jautjums nav izlemts.

Last vairk ...

14.08.2017

Nereistrts zles: kas jzina pacientam?

Nolk skaidrot Latvijas pacientiem, k rkoties situcijs, ja rsts ir parakstjis Latvijas Zu reistr neiekautas jeb nereistrtas zles, Zu valsts aentra sagatavojusi jaunu infografiku par o zu iegdi un lietoanu.

Last vairk ...

07.08.2017

Maviret no AbbVie g cenrdi (1

Eiropas zu aentra izdevusi reistrcijas apliecbu glekaprevra/pibrentasvra (preu zme MAVIRET) kombincijai, kas paredzta visu C hepatta vrusa genotipu (1.-6.) rstanai un lietojama vienreiz dien pa trs tabletm.

Last vairk ...

05.08.2017

343 geju pri

Neviens HIV pozitvais vrietis ar nenoteiktu vrusu slodzi nenodeva vrusu savam partnerim ptjuma laik, kur piedaljs 343 serodiskordanti homoseksulie pri.

Last vairk ...

05.08.2017

Trs saites uz publikcijm

HIV/AIDS ir slimba, kas apdraud nciju (J. sis). Pastv uzskats: ja prezervatvi cietumos bs, tad tas bs mudinjums ieslodztajiem nodarboties ar seksu (I. elle). Ar turpmk C Hepatta izplatbas ierobeoanai jatrodas prioritu sarakst (G. Belvis).

Last vairk ...

05.08.2017

Ptjums par tuberkulozes attstbu un rstanu HIV pacientiem

30. august rste Inga Aia aizstvs promocijas darbu HIV asocits tuberkulozes imunoentiskie aspekti. Tuberkuloze ir viena no senkajm infekcijm. Aptuveni tredaa cilvku dzves laik inficjas ar tuberkulozes izraistju, bet aktvs infekcijas attstba nenotiek katram. Imns sistmas disfunkcijas stvokl, ko novro pacientiem ar HIV infekciju, tuberkulozes attstbas risks pieaug vairkkrt.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
Decembris (36)   
Novembris (21)   
Oktobris (28)   
Septembris (36)   
Augusts (29)   
Jlijs (13)   
Jnijs (32)   
Maijs (30)   
Aprlis (29)   
Marts (33)   
Februris (36)   
Janvris (31)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)