Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2015. Septembris

<--  1 2 ...  --> 

30.09.2015

Eksmens uz iecietbu

Biedrba "DIA+LOGS": "Akcija ir vrsta uz to, lai veicintu toleranci ne tikai attiecb uz HIV infictiem, bet jebkuru diskrimintu grupu. Ja nespjam pieemt dadbu mums apkrt (socil statusa, reliisks piederbas, seksuls orientcijas, prliecbas utt., utjp. kontekst), tad ldz demokrtiskai un harmoniskai sabiedrbai mums vl tls ce ejams. Paldies, ja aizdomjies. Tavs atbalsts var maint dzves un pat pasauli."

Last vairk ...

30.09.2015

Rgas dome, J. Stepaenko (cita "J."!) un socil reklma

Rgas dome prtrauc akciju - novc prieklaicgi plaktus kampaai, kas aicina uz iecietbu. Anonmais komenttjs: "Integrcijas projekts, kur uzvarjuo plaktu neviens nav redzjis, bet visi ir saskaojui. Par to der padomt."

Last vairk ...

28.09.2015

Obama par savu mri noteica padart jauno paaudzi brvu no AIDS

"Esmu prliecints, ka mums bs pirm paaudze, kas bs brva no AIDS," vi teica, uzstjoties ANO. Tpat vi atzmja, ka ir nepiecieams nostiprint veselbas aizsardzbas sistmu vis pasaul.

Last vairk ...

27.09.2015

Par HIV KK sdes darba krtbu

Veselbas ministrijas "HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuls transmisijas infekciju izplatbas ierobeoanas" Koordincijas komisijas sd 30. septembr plnots runt par HIV eksprestestu pieejambu mazumtirdzniecb patestanai mjs.

Last vairk ...

26.09.2015

MIC: Par aktulo zu pieejamb

23. septembr, piedaloties Veselbas ministram Dr. Guntim Belviam, norisinjs Farmcijas jomas konsultatvs padomes (FJKP) sde, kur tika prrunti aktulie jautjumi farmcijas jom.

Last vairk ...

26.09.2015

Sievietm, kuras pakautas augstam riskam inficties ar HIV

Biedrba "Papardes zieds" uzskusi projektu, kura laik ldz 60 prostitcij iesaisttm sievietm plnots sniegt konsultcijas un atbalstu dados jautjumos, k ar piedvt rsta pakalpojumus.

Last vairk ...

25.09.2015

Kpc tas vajadzgs dabai un ko tas pastrd?

Ameriku virusologi no Kolumbijas universittes atkljui jaunu, iepriek nezinmu vrusu, ko cilvks nodod cilvkam, prlejot asinis. Zias par jauno vrusu izdevs iegt, pateicoties DNS un RNS sekvenanas jaunai metodoloijai.

Last vairk ...

25.09.2015

LTV 4. studija 24. septembr

"Jums ir tie saulaine prezervatvi, ko reklm?" Bez komentriem...

Last vairk ...

24.09.2015

Ir rezultti!

2013. gad Bils un Melinda Geiti izsludinjui konkursu, lai radtu jaunks paaudzes prezervatvus. Pris paziojis par granta pieiranu 100000 dolru apjom o aizsardzbas ldzeku izstrdnei.

Last vairk ...

24.09.2015

Svaigu ziu daidests

Veselbas ministrs piedv virzties uz visu recepu medikamentu daju kompensciju. VM un zu raotji uzsks darbu pie inovatvu zu pieejambas veicinanas. Par galveno specilistu infektoloij. Eiropas slimbu un profilakses kontroles centra progresa ziojum par HIV ierobeoanu nordts, ka Latvija ir vieng valsts Eirop, kur HIV rstana tiek uzskta novloti. Singapra pazioja, ka ir atclusi aizliegumu iebraukt valst ar infictajiem cilvkiem, bet viu uzturans laiks valst tiks ierobeots ar trim mneiem.

Last vairk ...

23.09.2015

17 miljoni izglbto

Tiek ziots, ka 13 gadu laik Bila Geita labdarbas fonds izglbis 17 miljonu cilvku dzvi. da informcija ir organizcijas pdjs atskaits.

Last vairk ...

22.09.2015

Veselbas ministrs Guntis Belvis: pacientiem situcija nepasliktinsies

Lai ar veselbas aprpes nozari valdba pasludinjusi par prioritru, ar prioritru finansjumu t nav apdvinta. Triu apcirpana ar netika pieprasta, tau vai ldzeku nesamazinanu var uzskatt par atbilstou jomai, kas tiek pasludinta par svargko? Veselbas ministrij palaik atturas pat pateikt prognozjamo nkam gada budeta apmru, lai gan ir iesniegts valsts budeta pieprasjums Finanu ministrij. Ministrij vien norda uz valdbas lmumu, ar kuru pieirti 4,2 miljoni eiro C hepatta un HIV/AIDS pacientu rstanai, par ko pacientu organizcijas cns jau vairkus gadus.

Last vairk ...

21.09.2015

Sirdis pukst viendi...

Ldz 4.oktobrim Rgas iels bs redzami lielie vides reklmas plakti (Sirdis pukst viendi, Esi iecietgs! Piesmej kaulaino lieto prezi saulaino), kas tapui biedrbas "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" projekta "Mana Rga - no ienaida brva!" ietvaros.

Last vairk ...

20.09.2015

Apsveiciet savu mo farmaceitu

Last vairk ...

19.09.2015

Francijas aptieks pardjuies pastestans uz HIV komplekti

Francija ir kuvusi par krtjo Eiropas Savienbas valsti, kur aptieks prdoan pardjuies specili testanas komplekti, lai cilvks vartu pats noteikt, vai nav inficjies ar cilvka imndeficta vrusu. Tas aus ik gadu papildus atklt vairkus simtus ar HIV inficto. Testa komplekts maks 25-28 eiro.

Last vairk ...

18.09.2015

Par Pasaules Bankas kritriju prskatanu

Farmcijas kompnijas sav cenu politik balsts uz Pasaules Bankas kritrijiem. gada jlij AIDS paldzbas fonds (AIDS Healthcare Foundation, AHF) inicija kampau, lai prskattu Pasaules Bankas kritrijus, klasificjot valstu ekonomikas.

Last vairk ...

15.09.2015

Gjiens no "Velna sdeka" ldz Brvbas piemineklim

21. septembr, ko ANO noteica k Starptautisko Miera dienu, plkst. 18:00 notiks biedrbas "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" rkots gjiens projekta "Mana Rga - no ienaida brva!" ietvaros.

Last vairk ...

14.09.2015

frik patestans komplekti uz HIV ir efektvi

Ar patestanos uz HIV infekcija tika atklta 1257 cilvkiem, no kuriem vairk k puse varja savlaicgi saemt nepiecieamo rstanu. 99,4% mjs veikto patestans rezultti sakrita ar tiem, kas iegti, analzes uz HIV veicot laboratorij. Pateicoties droumam, precizittei un vienkrajai lietoanai, patestans komplekti uz HIV infekciju var gt plau izplatbu.

Last vairk ...

14.09.2015

72% HIV pozitvo Krievijas sievieu inficjus heteroseksul kontakt

Prliecinos vairkums 71,6% HIV pozitvo Krievijas sievieu inficjus heteroseksul kontakt, bet 24,7% inficans notikusi, injicjot narkotikas. Tdi rezultti ir pirmajam Krievijas HIV inficto sievieu daudzpusgajam epidemioloiskajam ptjumam, kas tika veikts ar kompnijas AbbVie atbalstu.

Last vairk ...

12.09.2015

Valdba piemusi lmumu papildu 4,2 miljonus eiro novirzt kompensjamo medikamentu apmaksai

Ar valdbas lmumu noteiktais finansjums paredzts apakprogramm Kompensjamo medikamentu un materilu apmaksana, un to ir plnots novirzt HIV inficto pacientu trkas rstanas uzskanai (no 350 imnnm ldzinjo 200 viet). Prognozjot pacientu skaitu, kuri 2016. gad vartu uzskt terapiju, papildus nepiecieami 684000 eiro. Atlikuie ldzeki ir paredzti C hepatta esos terapijas pieejambas uzlaboanai, palielinot kompenscijas apmru, k ar jauns C hepatta terapijas ievieanai.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
Decembris (27)   
Novembris (42)   
Oktobris (22)   
Septembris (27)   
Augusts (28)   
Jlijs (34)   
Jnijs (31)   
Maijs (24)   
Aprlis (37)   
Marts (23)   
Februris (29)   
Janvris (13)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)