Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Valdība šodien skata
Apskatīt komentārus (0)


28.12.2010


Izvilkums no Grozījumu anotācijas (pilns teksts saitē http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMAnot_231210_ZIKS.3504.doc)
Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts) paredz šādus pasākumus valsts budžeta izdevumu samazināšanai ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai:
1) noteikt 0,50 Ls pacienta līdzmaksājumu par katru recepti 100% kompensācijas kategorijā (noteikumu projekta 1.1.apakšpunkts). Profesionālās organizācijas norādīja, ka šāds līdzmaksājums paaugstinātu pacientu līdzestību (atbilstību ārsta norādījumiem) zāļu lietošanā un neradītu nozīmīgu finansiālo slogu. Ir jāņem vērā, ka Latvijā 100% kompensācijas kategorijai tiek izlietoti 68% no kopējā zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtā finansējuma (piemēram, Igaunijā 100% kompensācijai tiek izlietoti 43% no zāļu iegādes kompensācijai paredzētā valsts budžeta līdzekļiem). 2009.gada sākumā, veicot grozījumus Noteikumos Nr.899 sakarā ar zāļu un medicīnisko ierīču piegādēm piemērojamās pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu no 5% uz 10% un zāļu iegādes kompensācijas piešķirtā finansējuma samazinājumu, tika likvidēta 90% kompensācijas kategorija, samazinot attiecīgajām diagnozēm piemērojamo kompensāciju uz 75%, un pirms tam ar piemērojamo 75% kompensāciju diagnozēm kompensācijas apmērs tika samazināts uz 50%. Veiktās izmaiņas nodrošināja valsts budžeta līdzekļu izlietojuma samazinājumu (piemēram, sirds un asinsvadu sistēmas slimību kompensācijai izlietotais finansējums 2009.gadā samazinājās par 21% salīdzinājumā ar 2008.gadu), vienlaikus ievērojami pasliktinot kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību pacientiem, kam kompensācija samazinājās par 25% (no 75% uz 50%) un 15% (no 90% uz 75%) un palielinot finansiālā sloga nesamērīgumu starp pacientiem dažādās kompensācijas kategorijās. Noteikumu projekts paredz, ka maksājums netiks attiecināms uz tām receptēm, kas ir izrakstītas pacientiem, kuru līdzmaksājums tiek segts no Sociālās drošības tīkla stratēģijas līdzekļiem, bērniem līdz 18 gadu vecumam un tām receptēm, uz kurām ir izrakstītas zāles, kuru Veselības ekonomikas centra noteiktā aptiekas cena nepārsniedz 3 latus, šādā veidā veicinot lētāku zāļu izrakstīšanu un lietošanu;
2) noteikt, ka kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīniskās ierīces aptiekās ir jāizplata tikai par Veselības ekonomikas centra noteikto aptiekas cenu, lai neveidotu atšķirīgu pieeju pacientiem atkarībā no konkrētas aptiekas, kurā pacients iegādājas zāles vai medicīniskās ierīces, piedāvātām īstermiņa atlaidēm, un nemaldinātu pacientus (noteikumu projekta 1.2.apakšpunkts);
3) lai finansiāli atbalstītu aptiekas, kas darbojas ārpus pilsētām, un kuru apgrozījums nepārsniedz 50 tūkst. latu 12 mēnešos, noteikumu projekta 1.3.apakšpunkts paredz veikt Veselības norēķinu centra maksājumu 0,50 latu apmērā par katru recepti kompensācijas sistēmas ietvaros (izņemot receptes, pret kurām ir izsniegtas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles vai medicīniskās ierīces);
4) motivēt kompensējamo zaļu A un B sarakstā iekļauto zāļu cenu samazināšanu, piemērojot kaskādes principu (noteikumu projekta 1.4., 1.5. un 1.6.apakšpunkts);
5) precizēt kompensējamo zāļu C sarakstā iekļauto zāļu apmaksas sistēmu un valsts institūciju, kā arī zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai viņa pilnvarota pārstāvja vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja (turpmāk – iesniedzējs) pienākumus (noteikumu projekta 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. un 1.12.apakšpunkts);
6) paredzēt, ka, ja Veselības norēķinu centrs, veicot ceturkšņa datu analīzi, konstatē neiekļaušanos kompensācijai piešķirtajos līdzekļos, trūkstošo daļu segs iesniedzēji atbilstoši katra tirgus daļai kompensācijas kārtības ietvaros (noteikumu projekta 1.13.apakšpunkts);
7) samazināt zāļu lieltirgotavu uzcenojumu zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru ražotāja cena pārsniedz 100,00 Ls (noteikumu projekta 1.14.apakšpunkts). Šis pasākums ļaus samazināt cenas zālēm ar ražotāja cenu virs 100,00 Ls un mazinās pretrunu, kas pašreiz pastāv starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojumiem zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru piegādes cena pārsniedz 100,00 Ls. Ņemot vērā, ka pašreiz aptiekām pastāv fiksēts uzcenojums zālēm un medicīniskajām ierīcēm ar piegādes cenu virs 50,00 Ls, bet zāļu lieltirgotavām procentuālais, veidojas situācija, ka dārgajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm vairumtirdzniecības uzcenojums vairākas reizes pārsniedz mazumtirdzniecības uzcenojumu.
1)0,50 Ls līdzmaksājuma par recepti noteikšanu pacientiem 100% kompensācijas kategorijā atbalsta Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patenbrīvo medikamentu asociācija, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija un Aptieku biedrība, kā arī uz to kā vienu no risinājuma variantiem norādīja Latvijas Endokrinologu asociācija;
2)zāļu cenu samazināšanu komersanti neatbalsta;
3)Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patenbrīvo medikamentu asociācija norāda, ka valstij ir jānodrošina ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstība ar 2012.gadu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 12.februārī ar rīkojumu Nr.99 akceptētajai koncepcijai ”Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija” un piešķirot atbilstošu finansējumu.
Noteikumu projektā noteiktais pacienta līdzmaksājums 0,50 Ls apmērā par vienu recepti skars aptuveni 150 000 pacientu, tomēr nav paredzams, ka radīs nozīmīgu finansiālo slogu, it īpaši ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumiem Nr.175 ”Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” ir noteikts, ka kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces uz receptes izraksta līdz pat trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.
Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču cenu samazinājums pozitīvi ietekmēs visus pacientus, kas saņem zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju (aptuveni 500 000 pacientu).
Noteikumu projekts ietekmēs arī farmācijas jomas komersantus, jo samazinās to peļņu.
Noteikumu projekts paredz finansiālo ietekmi uz šīs sadaļas 1.1.apakšpunktā minētajiem pacientiem, kas līdzsvarosies ar pozitīvo ietekmi uz visiem pacientiem, kas saņems zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju (šīs sadaļas 1.2.apakšpunkts).
Farmācijas jomas komersantiem paredzēta negatīva finansiāla ietekme, bet nenozīmīga, ņemot vērā zāļu tirgus  kopējos apmērus.
Pozitīva finansiālā ietekme un atbalsts ir paredzams aptiekām (aptuveni 40 aptiekas), kuras darbojas ārpus pilsētām un kuru apgrozījums nepārsniedz 50 tūkst. latu 12 mēnešos.
Kopumā uzlabosies zāļu un medicīnisko ierīču pieejamība un ārstēšanas iespējas pacientiem, jo samazināsies zāļu cenas.

Grozījumu teksts (saitē http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMNot_231210_ZIKS.3504.doc)
1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pacients, iegādājoties kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles I kompensācijas kategorijas ietvaros, aptiekā maksā 0,50 latu par katru recepti. Veselības norēķinu centrs, veicot norēķinus ar aptieku, samazina atmaksājamo summu par pacienta veiktā maksājuma apmēru.

4.2 Šo noteikumu 4.1 punktā minēto pacienta maksājumu nepiemēro:
4.2 1. šo noteikumu 3.1 un 3.2 punktā minētajiem pacientiem izrakstītajām receptēm;
4.2 2. bērniem līdz 18 gadu vecumam izrakstītajām receptēm;
4.2 3. receptēm, uz kurām ir izrakstītas zāles, kuru Veselības ekonomikas centra noteiktā aptiekas cena nepārsniedz trīs latus.";

1.2. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīniskās ierīces aptiekās izplata tikai par Veselības ekonomikas centra noteikto aptiekas cenu."

1.3. papildināt noteikumus ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Veselības norēķinu centrs atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros maksā 0,50 latu par katru recepti (izņemot tās receptes, pret kurām ir izsniegtas A sarakstā iekļautās nereferences zāles vai medicīniskās ierīces) tai aptiekai, kas darbojas kā individuāla aptieka ārpus pilsētas un kuras apgrozījums (neskaitot aptiekas filiāļu apgrozījumu) iepriekšējā gadā nepārsniedza 50 000 latu 12 mēnešu periodā. Maksājuma saņemšanai aptiekas īpašnieks iesniedz Veselības norēķinu centrā iesniegumu, pievienojot apgrozījuma lielumu apliecinošu dokumentu.";

1.4. izteikt 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Ja iesniedzējs piesaka pazemināt A sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu, šo zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu.";

1.5. papildināt IV nodaļu ar 38.3 un 38.4 punktu šādā redakcijā:

"38.3 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut A sarakstā jaunas zāles vai medicīniskās ierīces un Veselības ekonomikas centrs pieņem šo noteikumu 45.punktā minēto lēmumu par B sarakstā esošo zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu A sarakstā, jauno references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 30 % zemākai par B sarakstā esošo zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu. Nākamo divu A sarakstā iekļaujamo zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 10 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu. Turpmāk A sarakstā iekļaujamo zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu.

38.4 Ja iesniedzējs nenodrošina references zāļu vai medicīnisko ierīču pastāvīgu un nepārtrauktu pieejamību Latvijas tirgū, attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces svītro no kompensējamo zāļu saraksta.";

1.6. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja iesniedzējs piesaka pazemināt B sarakstā iekļauto zāļu kompensācijas bāzes cenu divu gadu laikā pirms patenta aizsardzības termiņa beigām, cenas samazinājumam ir jābūt vismaz par 30 %, izņemot gadījumus, kad Veselības ekonomikas centrs pieprasa cenu samazināšanu, pamatojoties uz šo noteikumu 30.punktu.";

1.7. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Iekļaujot zāles un medicīniskās ierīces C sarakstā, Veselības ekonomikas centrs nosaka:
47.1. pacientu skaitu, kam izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi kompensēs no attiecīgajam gadam piešķirtajiem kompensācijas līdzekļiem, ieskaitot pacientus, kuriem nākamajā gadā jāpabeidz iepriekšējā gadā iesāktais ārstēšanas kurss;
47.2. pacientu skaitu, kam izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi iesniedzējs segs no saviem līdzekļiem, ieskaitot pacientus, kuriem nākamajā gadā jāpabeidz iepriekšējā gadā iesāktais ārstēšanas kurss;
47.3. kompensācijai paredzēto attiecīgajam gadam piešķirto kompen­sācijas līdzekļu un iesniedzēja līdzekļu procentuālo attiecību.";

1.8. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Lēmumā par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā Veselības ekonomikas centrs papildus šo noteikumu 57.punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 47.punktā minēto informāciju, kā arī maksimāli pieļaujamo pacientu skaitu, kuru nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā gadā ar konkrētām zālēm ārstēto attiecīgās diagnozes pacientu vidējām ārstēšanas izmaksām, atbilstoši šo noteikumu 71.2.apakšpunktā paredzētajiem līdzekļiem.";

1.9. izteikt 63.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.6. iesniedzējs nepilda šo noteikumu 57.punktā minētā lēmuma nosacījumus, šo noteikumu 47.2. un 47.3.apakšpunktā un 114.punktā minētos nosacījumus, šo noteikumu 59. vai 113.punktā minētā ar Veselības norēķinu centru noslēgtā līguma nosacījumus;";

1.10. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Veselības norēķinu centrs pēc Veselības ekonomikas centra lēmuma par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā spēkā stāšanās pieņem lēmumu par C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju, ja saņemta ārstniecības iestādes – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca", valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" – vadītāja parakstīta vēstule, kurai pievienots attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam, un lēmumā norādīta diagnoze, diagnozes kods saskaņā ar SSK klasifikāciju, zāļu nosaukums, forma, stiprums, deva vai medicīniskās ierīces veids, zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamības pamatojums, ieteicamais ārstēšanas kursa ilgums un nepieciešamais zāļu daudzums. Veselības norēķinu centrs lēmumu nosūta pacientam un informē konkrēto ārstniecības iestādi.";

1.11. papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Veselības norēķinu centrs atsaka C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju, ja:
67.1 1. konkrētais gadījums neatbilst šo noteikumu 67.punktā minētajām prasībām;
67.1 2. konkrētais gadījums neatbilst Veselības ekonomikas centra lēmumā par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā noteiktajiem zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumiem;
67.1 3. sasniegts Veselības ekonomikas centra lēmumā par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā noteiktais pacientu skaits.";

1.12. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Iesniedzējs no saviem līdzekļiem ārstēšanas procesa sākumā sedz ne mazāk kā 10 % no katram pacientam nepieciešamā zāļu daudzuma vai izdevumus katram otrajam pacientam, līdz tiek sasniegts Veselības ekonomikas centra lēmumā norādītais pacientu skaits, kuriem izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi sedz iesniedzējs no saviem līdzekļiem saskaņā ar šo noteikumu 47.2.apakšpunktu. Veselības norēķinu centrs pēc labvēlīga lēmuma par C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot ārstniecības iestādi, kurai iesniedzējs piegādā zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noslēgtajam līgumam. Iesniedzējs zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē līdz šo noteikumu 67.punktā minētā ārstniecības iestādes konsilija lēmumā norādītā termiņa beigām.";

1.13. papildināt noteikumus ar 113., 114. un 115.punktu šādā redakcijā:

"113. Ja Veselības norēķinu centrs, veicot ceturkšņa datu analīzi, konstatē, ka ir pārsniegti kompensācijai piešķirtie līdzekļi attiecīgajā laika periodā, tas informē iesniedzēju par nepieciešamību veikt maksājumu atbilstoši tā tirgus daļai kompensācijas kārtības ietvaros, lai segtu paredzamo kompensācijai piešķirto līdzekļu deficītu, un nosaka maksājuma apmēru. Maksājuma veikšanas kārtību nosaka Veselības norēķinu centra un iesniedzēja līguma nosacījumos. Ja iesniedzējs 30 dienu laikā pēc Veselības norēķinu centra rēķina saņemšanas neveic maksājumu Veselības norēķinu centra kontā, attiecīgās zāles svītro no kompensējamo zāļu saraksta.

114. Iesniedzējs līdz 2011.gada 31.martam noslēdz šo noteikumu 113.punktā minēto līgumu ar Veselības norēķinu centru.

115. Šo noteikumu 113.punktā minētos iesniedzēja maksājuma līdzekļus izmanto tikai kompensācijas kārtības ietvaros."

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas aprēķināšanai piemērojamais lieltirgotavas uzcenojums:

 

Nr. p.k.

Ražotāja cena (latos)

Lieltirgotavas uzcenojums (% vai latos)

1.

0,01–1,99

10 %

2.

2,00–3,99

9 %

3.

4,00–7,99

7 %

4.

8,00–14,99

6 %

5.

15,00–19,99

5 %

6.

20,00–99,99

4 %

7.

100,00–499,99

3 %

8.

500,00–999,99

2 %

9.

1000,00 un vairāk

1 %


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA