Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Biedra prstvniecbas pilnvara biedru sapulc - izdrukt eit>>> /PDF fails/ un nodot biedram, kur prstvs Js biedru sapulc.

PILNVARA

Es, ________________________________________________________________,

(personas kods _______________________-______________),

biedrbas Apvienba HIV.LV biedrs, pilnvaroju

            ___________________________________________________________________,

(personas kods ______________-____________________)

prstvt mani un balsot par pieemtajiem lmumiem biedrbas Apvienba HIV.LV

biedru sapulc 201____. gada ______. ____________________.

___________________________________________________________________

(pilnvarots personas vrds, uzvrds)

parakstu _______________________________________ apliecinu.

(pilnvarots personas paraksts)

____________________________________ _____________________

           /vrds, uzvrds/                                                                         /paraksts/

            201____. gada _____.______________________