Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

2018. gads Ieslodzjuma viets strdjoo rstu saraksts, kuri ir tiesgi nostt valsts apmaksto veselbas aprpes pakalpojumu saemanai un izrakstt valsts kompensjams zles [iekautas 08.02.2018. Ieslodzjuma vietu prvaldes sagatavots izmaias] http://vmnvd.gov.lv/uploads/files/5a84538010b04.xlsx 

31.10.2017. Informatvais ziojums Par veselbas aprpes organizciju un finansjumu ieslodzjuma viets. http://www.hiv.lv/docs/729/Cietumi/Veselibas_aprupe_cietumos_2017.doc

20.12.2016. Grozjumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselbas aprpes organizanas un finansanas krtba" (Ieslodzjuma viets nodarbintajiem rstiem apstiprintas tiesbas nostt ieslodzjuma viets esos personas uz nepiecieamajiem izmekljumiem aundabgo audzju primrai diagnostikai patrint krtb.) sait http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_12/VMnot_121216_not1529.2773.docx

14.01.2014. MK noteikumi Nr.25 "Noteikumi par apcietinto un notiesto personu veselbas aprpi ieslodzjuma viets" (16 (5075), 23.01.2014.), [stjas spk 24.01.2014.] sait http://likumi.lv/doc.php?id=263883

[24.10.2013.] Veselbas ministrijas "Informatvais ziojums par normatvo reguljumu un praksi ieslodzto personu iesniegumu izskatanas krtbai Veselbas inspekcij gadjumos, kas saistti ar ieslodzto personu nopietnu un aktu saslimanu", sait http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMInf_181013.1900.docx

09.04.2013. MK noteikumi Nr.191 "Notiest resocializcijas stenoanas krtba" ("LV", 70 (4876), 11.04.2013.) [stjas spk 12.04.2013.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=256000

24.01.2012. MK noteikumi Nr.70 "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspu vai datorspu atkarbas slimnieku rstanas krtba" ("LV", 15 (4618), 26.01.2012.) [stjas spk 27.01.2012.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=243233

06.12.2005. MK Noteikumi Nr.918 "Apcietinto un notiesto personu apsekoanas krtba ieslodzjuma viets, lai konstattu, vai ts ir lietojuas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas" ("LV", 196 (3354), 08.12.2005.) http://likumi.lv/doc.php?id=123126&from=off