Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Advokcijas mri
   

Advokcijas iedarbbas mris vienmr ir cilvks. Un nekad ne organizcija vai vlts orgns.

Primrais advokcijas mris: vietjais, nacionlais, starptautiskais.

 • Kda iestde(es) ir pilnvarota dot jums to, ko js vlaties?

 • Kam iestd pieder vara dot jums to, ko js vlaties?

 • Kda vara vai ietekme jums vai jsu sabiedrotajiem ir uz viiem? K vislabk var vius ietekmt?

Sekundrie advokcijas mri: vietjie, nacionlie un starptautiskie.

 • Kam ir ietekme uz cilvkiem, kuri var iedot jums to, ko js gribat?

 • Kda vara vai ietekme jums vai jsu sabiedrotajiem ir uz iem cilvkiem?

 • K vislabk var vius ietekmt?

Opozcijas mri
   

Oponenti:

 • Kas grib un kam ir vara js apturt?

 • Kdas ir viu stiprs un vjs puses?

 • Ko viiem makss jsu uzvara?

 • Kdus riskus js sev piesaistt, uzstjoties pret viiem?

 • Kda lmea spku vii grib izmantot, lai uzveiktu js?

 • K js varat samazint viu varu, izmantot priekrocbas no viu vjajm pusm un samazint sev jebkuras briesmas?

Organizcija, atbalsttji un sabiedrotie
   

Organizcija:

 • Kda jsu organizcijai ir vzija un izpratne par varu un bezspcbu?

 • Kdas ir jsu organizcijas stiprs un vjs puses?

 • Kur js varat rast atbalstu vjo puu prvaranai?

 • Kdi resursi ir nepiecieami?

 • Kdus riskus uzemas organizcija, virzot o jautjumu?

 • Ko organizcija iegst uzvaras gadjum?

 • Kas jsu organizcij ir uzticbas leitimittes un varas avots?

Atbalsttju grupas:

 • Ko pietiekami stipri interes is jautjums, lai pievienotos organizcijai/kampaai?

 • K problma t ir?

 • Ko vii iegs uzvaras gadjum?

 • Kdi ir viu riski?

 • Kda ir viu vara vai ietekme uz mriem?

 • K js varat vius iesaistt un atbalstt?

 • K vii piedalsies lmumu pieeman?

Sabiedrotie:

 • Kur grib piedalties koalcij vai kopgos centienos?

 • K problma t ir?

 • Ko vii iegs uzvaras gadjum?

 • Kdi ir viu riski?

 • Kda vara viiem ir pr mriem?

 • Kd grup vii ir organizti?

 • K vii piedalsies lmumu pieeman?