Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 

Biedrbas projekts Neesi vienaldzgs! Iesaisties! ir samis Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrbas integrcijas programmas ietvaros.

Projekta kopsumma 3290.40 EUR
RD IKSD finansjums 2922.90 EUR
AGIHAS ldzfinansjums 367.50 EUR

                   


Projekta mrkis ir:

  • attstt pilsonisks sabiedrbas iesaisti politikas veidoan, lai uzlabotu veselbas aprpes kvalitti un pieejambu;
  • veicint pilsonisks sabiedrbas aktvu iesaistanos sev svargu lmumu advokcij, sadarbbu k individul, t organizciju lmen;
  • uzlabot zinanas un prasmes sadarbb ar valsts un pavaldbu iestdm veselbas aprpes un dzves kvalittes uzlaboan.
Projekt plnots aktivittes:
  • maija treaj svtdien atzmt Starptautisko no AIDS miruo piemias dienu (International AIDS Candlelight Memorial), stenojot dadus publiskus paskumus;
  • noorganizt 2 dienu seminru advokcijas treniu  15 aktvistiem, kuri strd pacientu intereu aizstvbas jom, lai apmctu vius advokcijas darba metodm;
  • sagatavot un izdot broru ar praktiskiem padomiem par iespjm un veidiem k visefektvk ietekmt valsts veselbas aizsardzbas politikas pilnveidoanu, iezmjot tos virzienus veselbas aprpes un pacientu intereu aizstvbas jom, kuri no sabiedrbas viedoka prasa pau uzmanbu;
  • noorganizt apao galdu pacientu intereu aizstvbas aktvistiem un pacientu organizciju prstvjiem ar uzaicintiem dalbniekiem no Veselbas Ministrijas, Slimbu profilakses un kontroles centra, rstniecbas iestdm u. c., lai  prruntu   sadarbbas iespjas, formas un metodes svargkajos  advokcijas jautjumos.


 

Neesi vienaldzgs! Rkojies!

Eirop gada pirm novembra neda veltta medikamentu pieejambas jautjumiem (A2M - Access To Medicine Week). Zu pieejamba pacientiem ir viens no svargkajiem jautjumiem, ar kuru sastopas ikviena pacientu grupa Latvij un kas btiski ietekm ar kvalitatvu rstanos. 
Lai vrstu uzmanbu uz jautjumiem, kas saistti ar zu pieejambu pacientiem, k ar, lai runtu par to, k sadarbba pacientu organizciju starp var veicint veselbas aprpes pieejambas uzlaboanu,  4. novembr no plkst. 10.30 ldz 12.30 Eiropas Savienbas mjas 1. stv (Aspazijas bulv. 28, Rg) notiks Apa galda diskusija par pacientu atbalsta organizciju lomu un iespjm veselbas aprpes pieejambas uzlaboan.
Paskuma darba krtb:
- Primrs veselbas aprpes pieejamba  eso situcija un nkotnes izaicinjumi; 
- Pacientu atbalsta organizciju loma un iespjas veselbas aprpes pieejambas uzlaboan. Veselbas jomas NVO sadarbbas modei;  
- Bukleta par iespjm iesaistties pacientu atbalsta organizciju darbb Neesi vienaldzgs! Rkojies! prezentcija (buklets http://agihas.lv/p/AGIHAS_2014_Buklets.pdf).
Noslgum: neformlas sarunas pie kafijas tases.
Apa galda diskusiju ar RD IKSD Sabiedrbas integrcijas programmas ldzfinansjumu organiz biedrba AGIHAS projekta Neesi vienaldzgs! Iesaisties! ietvaros sadarbb ar neformlo pacientu atbalsta organizciju Apvienbu NVO-Veselbai. (http://nvo-veselibai.lv/)

         

Treni aktvistiem advokcijas prasmju apganai (Saulgoi, 19. - 21. septembris)

Visprja tma: Veselbas aprpes uzlaboanas advokcija. Apaktma: Papildu finansjums KZS, lai iekautu jaunas iedarbgas zles. 

        

   

 

18. maij

No plkst. 14:00 ldz 17:00 pie gjju prjas no Stacijas laukuma uz Marijas ielu biedrba AGIHAS (www.agihas.lv) veiks iedzvotju informanu par situciju ar HIV/AIDS Latvij, dals prezervatvus, lubrikantus, infolapas.

Plkst. 17:00 notiks zibakcija ar ziedu nolikanu un svecu aizdeganu pie Stlas miruo no AIDS piemiai.

Biedrba AGIHAS aicins iedzvotjus ar atbildt uz daiem aktuliem jautjumiem par veselbas veicinanu un paiem iesaistties veselbas politikas pilnveidoan.

 

1991. gad AIDS d Latvij nomira pirmais cilvks. Ar HIV inficto cilvku mirstba gadu no gada konsekventi pieaug. Neskatoties uz HIV rstanas msdiengajm iespjm, finansjums gan profilaksei, gan rstanai nav pietiekams, ko atzst ar Veselbas ministrijas ierdi.
7. maij notikuaj preses konferenc Latvija var apturt mirstbu AIDS d. Vai cenas? Veselbas ministrijas un Nacionl Veselbas dienesta prstvji nordja, ka tuvkajos gados nekdi uzlabojumi HIV jom nav sagaidmi, ja btiski netiks palielints finansjums veselbas aprpei kopum. Esmu prliecints, ka ne tikai pacientu grupm un ts atbalstoajm organizcijm, bet ar visiem iedzvotjiem nepiecieams apvienot savus spkus un prasmes, lai nopietni ietekmtu veselbas politiku valst, saka biedrbas AGIHAS vadtjs I. Kokars.

 


Starptautisk no AIDS miruo piemias diena'2014, galerija sait http://agihas.lv/lv/about/events/