Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 

Biedrbas projekts Pozitvais vstjums ir samis Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrbas integrcijas programmas ietvaros.
Projekta kopsumma - LVL 1217,50
RD IKSD finansjums - LVL 998,00
AGIHAS ldzfinansjums - LVL 219,50

                                   


Projekta mrkis:

  • mazint nezinanu, bailes, noliegumu pret HIV+ cilvkiem sabiedrb;
  • celt sabiedrbas informtbas lmeni un ar HIV inficto cilvku paapziu;
  • mazint ar HIV inficto socilo atstumtbu un pastigmatizciju;
  • veicint iesaistanos sabiedrisk labuma aktivitts, motivjot darboties sabiedrbas lab, ar savu piemru paldzot organizties citm ar HIV inficto kopienas grupm.

Taj plnots aktivittes:

- izdot bukletu (latvieu un krievu valod) Pozitvais vstjums,  kur tiktu skarti sapratnes un baiu iracionalittes jautjumi, kas saists ar HIV. Brorai intervijas (savus dzvesststus) sniegs pai ar HIV infictie rdzinieki;
- maija treaj svtdien atzmt no AIDS miruo piemias dienu, stenojot dadus publiskus paskumus.  

   
Projektu  realizsim no 2013. gada marta ldz oktobrim.

 


Biedrba "Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) Starptautiskaj no AIDS miruo piemias dien 19. maij, no plkst. 14:00 ldz 17:15 pie gjju prjas no Stacijas laukuma uz Marijas ielu, Rg, stenos iedzvotju informanu par HIV/AIDS un zibakciju ar piemias svecu aizdedzinanu pie Stlas miruajiem no AIDS.

       

                          

Vairk par biedrbu AGIHAS lasiet agihas.lv
Papildu informcija:
Biedrbas AGIHAS valdes prieksdtjs Ivars Kokars
E-pasts:
agihas@apollo.lv 
Tlrunis: 29163913

Ik gadu maija treaj svtdien vis pasaul, ogad jau 30. reizi, tiek iedegtas svectes, lai piemintu cilvkus, kuri mirui no AIDS. Pa iem gadiem, pateicoties mediu plm un farmakoloijas sasniegumiem, HIV infekcija no nvjoas ir kuvusi par rstjamu, vadmu infekciju. Neskatoties uz to, Latvij no HIV/AIDS izraistm slimbm ir mirui jau 1000 cilvku un mirstba turpina pieaugt. o tendenci ir iespjams apturt, ja vien ms visi maintu savu attieksmi pret AIDS un, protams, pret savu veselbu kopum. Lai to panktu, ikvienam btu jpilda vienkri pienkumi:
- katram jrpjas par savu veselbu un jizsargjas no inficans un saslimanas;
- infictajiem un saslimuajiem regulri jseko savam veselbas stvoklim un godprtgi jrstjas, tdjdi saglabjot savu veselbu un pasargjot no inficans ldzcilvkus;
- valstij, palielinot kompensjamo medikamentu budetu, jnodroina rstana visiem, kam t nepiecieama.
"Noraidoa, izsldzoa vai ar vienkri vienaldzga attieksme pret AIDS slimniekiem un HIV/AIDS k tdu nodara lielku postu, nek pati slimba. Cilvku objektvai informanai ir vislielk loma sabiedrbas veselbas uzlaboanai un iecietbas veicinanai", saka biedrbas AGIHAS vadtjs I. Kokars.
stenojot projekt "Pozitvais vstjums" paredzts aktivittes un atzmjot no AIDS miruo piemias dienu, AGIHAS vlas pievrst lielku sabiedrbas uzmanbu iem jautjumiem, tpc 19. maij:
- plkst. 14:00 - 16:45 sali pie gjju prjas no Stacijas laukuma uz Marijas ielu, Rg, dalsim prezervatvus, infolapas par HIV/AIDS un citus materilus, k ar sniegsim visiem interesentiem informciju par s dienas tmu;
- plkst. 17:00 - 17:15 turpat pie Stlas miruajiem no AIDS notiks zibakcija ar piemias svecu aizdeganu.
Biedrbas AGIHAS rkotos Starptautisks no AIDS miruo piemias dienas paskumus ldzfinans Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments Sabiedrbas integrcijas programmas ietvaros. 

****************************************************


25. oktobr plkst. 15:00 - 17:00 Eiropas Savienbas mj (Konferenu zl, 2. stv, Aspazijas bulvr 28, Rg) notiks grmatas "DZVE AIZ PAGRIEZIENA. Ne glui pozitvi ststi" / "ЗА ИЗЛУЧИНОЙ ЖИЗНИ. Не совсем позитивные истории" prezentcija. Paskums ir publisks. Rkotjs: Biedrba Atbalsta Grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS).


Man bija nozmts eizargrieziens, bet dzemdbas sks agrk, dzemdju pati. Slimnc gulju viena pati istabi ar divm gultm. Jautju, kpc nevienu pie manis neliek, man atbildja pie jums nevienu klt likt nedrkstam, jums tda diagnoze. oti tas aizskra, vai tad tiem esmu tik bstama, ko tad es vartu tur dart, akstties ar asinm, vai?
To saka Aona (vrds maints), kura, bdama HIV inficta, laidusi pasaul veselu mazuli. Latvij ir vairki tkstoi cilvku ar HIV, tau ms vius dzvus, stus cilvkus neredzam, nedzirdam. Pirmoreiz Latvij iznk ststu krjums, kur par sevi ststa ie cilvki Dzve aiz pagrieziena. Ne glui pozitvi ststi.
Ststu krjumu izdevusi atbalsta biedrba HIV infictajiem un slimajiem ar AIDS AGIHAS, kur Neatkargajai teic, ka ms vlamies nevis krtjo reizi runt par HIV infekcijas medicniskajiem aspektiem, bet gan par sapratni un baiu iracionalitti. Cilvki, kuriem ir HIV, saprot, ka tie, kuriem nav HIV, grib dzvot laimgi un veseli un ne vienmr apzins, ka HIV infictie vius nemaz neapdraud cilvciski draudzgos kontaktos. Latvij vrojama augsta sabiedrbas neiecietba, par ko liecina cilvku negatvie izteikumi dads publisks akcijs vai personisks diskusijs. Par to liecina ar fakts, ka Latvij tikai nedaudzi cilvki ir uzdroinjuies atklti runt.
Vislabk par visu run pai ststi. [..] Skumus vienmr ievroju, k tad citdi. Piemram, rsts sasveicins ar tevi un iet mazgt rokas. Droi vien vi to dara vienmr. Satieku vienreiz gaiten, vi dod roku sveicienam, sarokojamies, atskatos redzu, ka vi trin rokas gar biksm, it k notra. Tas varbt cilvka pieradums, bet HIV infictie tdas lietas uztver saasinti, ststa Aleksandrs, vl joprojm infictos dala grups narkomni, geji, prostittas. Tas ar ir visu nelaimju clonis. [..] Nav svargi, k HIV ir dabts un kas vi ir, svargi, ka vi ir HIV inficts cilvks.
Savukrt Anna nav inficta ar HIV. Mans vrs ir. Mums ir brns. Es pat nevaru pateikt, ko jutu taj brdi k, kpc vi tik labs, skaists, gdgs, gudrs? Bija kaut kds apstulbums, neticba. Biju domjusi, ka HIV infictie ir narkomni vai geji, ka noteikti vius var atpazt pc rj izskata, ka sav dzv es nekad nevienu tdu nesatiku. Un te
Kuriozus ststus par savu pieredzi zina ststt Dmitrijs. Vi uzreiz visiem interesentiem nosaucot savu HIV infict numuru. Infektoloijas centr vienreiz gulju kop ar puisi, viam bija C hepatts. Pateicu, ka man ir HIV, is uzreiz aizskrja pie msias sdzties: ar tdu vien istab negulot Msia viam pateica: mums te visi tdi! t Dmitrijs. [..] Esmu pat rakstjis sdzbas par to, ka mani neem transport. Rdu oferim savu invalda apliecbu, vi prasa, kur esot to nopircis, es saku, ka vi ar tdu var dabt, ja ar mani sakausies. Esmu dzirdjusi sarunas, ka visus infictos vajadztu turt aiz oga un neaut iet pie normliem cilvkiem. Es neko neteicu. Es neuztvru to personiski. Es sevi nepieskaitu tam kontingentam, kas tomr nav tie labkie. Es zinu, k inficjos, nekad neesmu lietojusi narkotikas, atklj Terze.
Ststto apkopojusi Agita Sja, via ikdien strd Rg, DIA+LOGS atbalsta centr visiem, kurus skar HIV/AIDS. Viai ir vairk nek desmit gadu pieredze aj darb. Ikvien stst es sajutu o spi par attieksmi es esmu savdks, uz mani skats un dom k vi inficjs? Laikam narkomns vai prostitta, ttad slikts cilvks, izlaidgs, saka Agita, es oti prdzvoju, ka infictie cilvki tik oti saasinti uztver apkrtjo cilvku reakciju, kas varbt dakrt nav apzinta. Viena ststa varonis t ar teica HIV man trauc dzvot nevis tpc, ka tas ir asins, bet tpc, ka tas ir galv. Kpc Latvij tikai viens HIV infictais run publiski? Piemram, Igaunij ds ststu krjums iznca ar cilvku fotogrfijm. Nesen mani okja ststs, ka no darba aizgja darbinieks, jo negribja bt kop ikdien ar infictu cilvku. Es jautju im darbiniekam, kpc, un vi man atbildja, ka neviens nezina, kas otram prt, var iedurt ar irci, piemram, vi juts apdraudts. Man ir sajta, ka is HIV infictais ir vairk apdraudts da attieksme ja ne nogalina, tad vairo aunumu, t Agita.
Avots: NRA.lv | "Atklj par HIV nepateikto" | Inga Paparde | Latvij | Veselba |
http://nra.lv/latvija/veseliba/104690-atklaj-par-hiv-nepateikto.htm 

 ***************************************************************

Biedrba AGIHAS laidusi klaj cilvku, kuri dzvo ar HIV, ststu krjumu "Dzve aiz pagrieziena. Ne glui pozitvi ststi." Izlasiet ststus latvieu valod sait http://agihas.lv/p/AGIHAS_2013_buklets_LV.pdf
**********************************************************
Общество AGIHAS издало двуязычный сборник рассказов людей, живущих с ВИЧ, "За излучиной жизни. Не совсем позитивные истории." Прочтите рассказы на русском языке на ссылке 
http://agihas.lv/p/AGIHAS_2013_buklets_RU.pdf