Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

                                           KDAS   PREZERVATVU  LIETOAN
                                                         
(vairku aptauju kopsavilkums)

 • Novlota lietoana. Pc aptauju datiem no 17 ldz 51% cilvku uzvelk prezervatvu jau pc dzimumakta skuma. Td gadjum tas neaizsarg no inficans ar slimbm, kuras izplats dzimumce (STS).
 • Prieklaicga novilkana. 13,6 ldz 44,7% respondentu pazioja, ka novelk prezervatvu pirms dzimumakta beigm.
 • Prezervatva pilnga izvrana pirms lietoanas. No 2,1 ldz 25,3% cilvku atzins, ka pilnb izvr prezervatvu pirms uzvelk to dzimumloceklim. Un k viiem vispr izdevs pc tam izmantot prezervatvu?!
 • Tukas vietas trkums prezervatva gali. No 24,3 ldz 45,7% cilvku aizmirst atstt tuku vietu (rezervuru) sklas idrumam prezervatva gal.
 • Gaiss prezervatva gal. 48% sievieu un 41,6% vrieu neizspie gaisu no rezervura prezervatva gal. Tau tas palielina prezervatva saplanas iespju spermas spiediena rezultt.
 • Prezervatva uzvilkana ar iekpusi uz ru. No 4% ldz 30,4% aptauju dalbnieku pazioja, ka ir skui vilkt prezervatvu ar nepareizo pusi, pc tam izgriezui to otrdi un vilkui atkal. T ir kda, jo partnere var nonkt kontakt ar vriea pirmsejakulcijas idrumu, kas rada grtniecbas iestans iespjambu.
 • Nespja izritint prezervatvu ldz galam. Novrtjot savu pdjo seksulo kontaktu, 11,2% sievieu un 8,8% vrieu pazioja, ka ir skui dzimumaktu pirms pilngas prezervatva izritinanas uz dzimumloceka.
 • Asu priekmetu lietoana. No 2,1 ldz 11,2% cilvku ir paradums atvrt prezervatva iepakojumu, izmantojot asus priekmetus. Problma ir tda, ka, ja asais priekmets spj prgriezt iepakojumu, tad tas var sabojt ar prezervatvu.
 • Atteikans prbaudt, vai nav bojjumu. Izemot prezervatvu no iepakojuma, 82,7% sievieu un 74,5% vrieu aizmirst prbaudt, vai tas nav bojts. Kam jpievr uzmanba: nepiecieams prliecinties, ka iepakojums nav nobruts un nav saplsts, ka nav beidzies prezervatva lietoanas termi, bet uzvelkot prezervatvu, jprbauda, vai tam nav redzamu bojjumu.
 • Prezervatva lietoana bez lubrikanta. No 16 ldz 25,8% cilvku lieto prezervatvu bez lubrikanta. Kur ir problma? Ja ilgstoi nodarbojas ar seksu, palielins iespja, ka prezervatvs bez lubrikanta var plst.
 • Nepareiza lubrikanta izmantoana. 3,2% sievieu un 4,7% vrieu nordja, ka ir izmantojui lubrikantu uz eas bzes ar lateksa prezervatviem. Tamldzgs lubrikants boj lateksu, kas var radt prezervatva plsumu.
 • Nepareiza prezervatva novilkana. Gandrz 31% vrieu un 27% sievieu atzins, ka nav varjui savlaicgi un pareizi nobeigt dzimumaktu un izvilkt dzimumlocekli pc ejakulcijas. is viennozmgi nav tas gadjums, kad vajadztu kavties!
 • Prezervatva atkrtota izmantoana. No 1,4 ldz 3,3% cilvku pazioja, ka ir izmantojui vienu un to pau prezervatvu vismaz divas reizes viena dzimumakta laik. Bez komentriem.
 • Nepareiza prezervatvu uzglabana. Par prezervatvu glabanu apstkos, kuri neatbilst uz iepakojuma sniegtajm rekomendcijm, zio no 3,3 ldz 19,1% aptauju dalbnieku. Prezervatvus nedrkst glabt viets, kur uz tiem iedarbojas tieie saules stari, vai naudas makos tas viss var radt lateksa bojjumus.
 • Atteikans no prezervatvu lietoanas. Pc nesena ptjuma datiem, tikai 45% vrieu vecum no 18 ldz 24 gadiem ir lietojui prezervatvu sava pdj seksul kontakta laik. Vecka gadagjuma vrieu grups statistika ir vl sliktka: prezervatvus izmanto tikai 29,3% vrieu vecum no 25 34 gadiem un 21,3% vrieu vecum 35 44 gadiem.