Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
40813

HIV infict atlaianu no darba ECT atzst par diskriminciju
Apskatt komentrus (0)


12.12.2013


Prasbas iesniedzjs iepriek strdja kompnij, kas rao juvelierizstrdjumus. Pc tam, kad vi 2001. gad trim koliem bija atkljis, ka ir inficts ar HIV, informcija par via veselbas stvokli kuva zinma visam kolektvam, izraisot visprju satraukumu. Kaut darba devjs cents nomierint darbiniekus un pat uzaicinja profesionlu rstu, lai tas izskaidro, kdi piesardzbas soi sperami un kds ir drobas lmenis, strdjot kop ar HIV infictu koli, tomr liela daa kompnijas darbinieku pieprasja, lai inficto atlaistu no darba, ko ar izdarja kompnijas vadba.
Prastjs lietu iesniedza pirms instances ties Atns. 2006. gada 13. jnij tiesa nolma, ka atlaiana no darba bijusi nelikumga. Tiesa uzsvra, ka darba devjs aunprtgi izmantojis savas pilnvaras, atlaiot prasbas iesniedzju td, lai saglabtu miergas ldzspastvanas attiecbas darba kolektv.  Tpat tiesa noteica, ka nav nepiecieambas prasbas iesniedzju atjaunot darb, jo vi sev atradis citu darbu. Iesniedzjs o lmumu prsdzja.
Tau 2009. gada 17. mart Kascijas tiesa atcla Apelcijas tiesas lmumu un noteica, ka darba lguma prtraukana nav bijusi prettiesiska, ka tas darts darba devja interess, proti, lai atjaunotu harmoniskas attiecbas darba kolektva iekien un nodrointu kompnijas normlu funkcionanu.
Vroties ECT, prasbas iesniedzjam izdevs aizsargt savas tiesbas. Rezultta tika atzts, ka vi ticis diskrimints veselbas stvoka d, kas ir Eiropas cilvktiesbu konvencijas 8. panta un 14. panta prkpums. Tiesa piesprieda prasbas iesniedzjam izmakst kompensciju 6339 eiro par nodarto materilo kaitjumu un 8000 eiro lielu kompensciju par nodarto morlo kaitjumu.
(
http://www.zakonia.ru/news/uvolnenie-vich-infitsirovannogo-espch-priznal-diskriminatsiej)
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA