Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
108200

Kaitjuma mazinana Ogr
Apskatt komentrus (0)


30.09.2019


Pilns raksts: Kdus pakalpojumus iespjams saemt Ogres novada Socil dienesta Socils aprpes un rehabilitcijas noda | http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44792/ |
<... Profilakses punkts Mlkalnes prospekt 30, Ogr, tika atklts 2013. gada septembr un taj ir pieejami dadi pakalpojumi ne tikai paiem atkargajiem (atkarba no alkohola, narkotikm, datora, azartsplm), bet ar viu imenm. Profilakses punkt strd M. Vaivare (organiz un sniedz atkarbu profilakses pakalpojumus, organiz atbalsta grupas atkargm un ldzatkargm personm) un medmsa I. Rumpe (veic ekspresdiagnostiku HIV/AIDS, vrushepattu B, C u.c. noteikanu, veic iru un adatu maiu, konsult profilakses un higinas jautjumos). Statistika rda, ka 2019. gada pirmaj pusgad profilakses punkt izsniegtas 9130 irces, savktas 9056 irces, izsniegti 834 prezervatvi, veikti 54 eksprestesti. Profilakses punkt tiek stenota kaitjuma mazinanas programma (iru un adatu apmaia, eksprestesti, konsultcijas, drukas materili), tiek nodrointa iespja jebkurai personai ar atkarbas problmm, kura vlas, saemt atbalstu. Profilakses punkts Ogr telpu un nodroinjuma zi ir viens no labkajiem Latvij, tas pateicoties ar sadarbbai ar Slimbu profilakses un kontroles centru, kas nodroina prezervatvus, irces un citus materilus, k ar organiz paskumus, velttus HIV/AIDS, tuberkulozei un hepattu slimbm. ...>
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA