Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ...  --> 

31.12.2012

Laimgu Jauno gadu!

Last vairk ...

31.12.2012

Antiretrovrusu prepartu (ARV) neregulra lietoana nodara lielku kaitjumu nek ARV prepartu lietoana kop ar alkoholu

Tas ir ausmgi, ka pacienti, kas grass brvdiens iedzert, sev saka: Nu, reiz es taisos iedzert, tad nav vrts lietot ARV prepartus. Ms uzstjgi rekomendjam neprtraukt ARV prepartu lietoanu, neskatoties ne uz ko.

Last vairk ...

30.12.2012

Last vairk ...

28.12.2012

Veselbas ministrija raksta nevalstiskajm organizcijm

2012. gada 18. decembr Veselbas ministrija organizja darba sanksmi, kur piedaljs biedrbu Apvienba HIV.LV un AGIHAS prstvji, k ar Nacionl veselbas dienesta un sabiedrbas ar ierobeotu atbildbu Rgas Austrumu klnisk universittes slimnca prstvji, lai noteiktu prognozjamo HIV pacientu skaitu, kuriem nepiecieams uzskt antiretrovirlo terapiju no CD4< 350 nm/mm3 un aprintu papildus nepiecieamo finansjumu. Sanksmes dalbnieki, pamatojoties uz HIV epidemioloisko situciju un HIV pacientu ldzestbu veselbas aprpes pakalpojumu sniegan, vienojs, ka antiretrovirl terapija skot no CD4< 350 nm/mm3 vidji gad btu juzsk 100 HIV pacientiem.

Last vairk ...

27.12.2012

Last vairk ...

26.12.2012

10 svargkie fakti par HIV un AIDS (2

Izlasiet desmit svargkus faktus par HIV un AIDS. Kaut ir pankts milzgs progress, lai novrstu HIV infekcijas izplatbu (daudzs valsts infekcijas izplatbai ir kritums) un rsttu AIDS (vairk nek 5 miljoni cilvku saem zles), katru gadu 2 miljoni cilvku mirst no AIDS tpc, ka viiem nav pieejamas zles.

Last vairk ...

25.12.2012

Vai Js tam tict? Un k Js to izjtat? Vai Jums persongi ir samazinjuies izdevumi kompensjamm zlm?

Uzlabojusies situcija kompensjamo medikamentu budet. ogad vrojamas pozitvas tendences kompensjamo medikamentu budet, un ir cerba, ka turpmkos gadus vartu iztikt bez budeta pielikumiem, konferenc "Veselbas aprpes aktualittes 2013" ststja Nacionl veselbas dienesta (NVD) direktors Mris Taube.

Last vairk ...

25.12.2012

Labkljbas ministrijas vstjums trcgajiem

Ir btiski saprast, ka Labkljbas ministrijas mris ir veicint cilvku vlmi aktvi risint savas problmas. Labkljbas ministrija nodroina pietiekami lielu atbalstu, lai paldztu bez darba esoajiem cilvkiem atgriezties darba tirg, tomr ar paiem cilvkiem ir jgrib nopelnt iztiku sev un savai imenei, nevis doties uz pavaldbu pc krtj pabalsta.

Last vairk ...

23.12.2012

Rgas finansjums HIV profilaksei

Veselbas aprpes pieejambas nodroinanai un veselbas veicinanai Rgas pavaldba nkamgad paredzjusi 204 069 latus, par kuriem citu starp tiks stenoti gan HIV profilakses paskumi, gan atbalstti tuberkulozes slimnieki.

Last vairk ...

23.12.2012

Vl ir dzvs

Vl pavisam nesen Viktors nenojauta par savu slimbu. Vi juts labi, bija vesels un veiksmgi strdja. Kad vi pieteics bt par donoru kdai tuvai radiniecei, viam veica visdadks analzes, kuru rezultti uzrdja Viktoram C hepattu. Vriea dzve var beigties jebkur brd. Viktoram androvskim ir aknu ciroze, un 90% aknu jau ir bojti. Viu vl var izglbt, ja steidzami veiks aknu transplantciju.

Last vairk ...

22.12.2012

Hepatta biedrbas aktivittes (daidests)

Lai veicintu nepiecieams izmaias likumdoan par valsts kompenscijas apjoma palielinanu C hepatta rstanai no 75% ldz 100%, "Hepatta biedrba uzska tikans ciklu ar atbildgajm institcijm. 17. decembr, Biedrba tiks ar Veselbas ministri Ingrdu Circeni un deputtiem, kuri darbojas Saeimas Sabiedrbas veselbas apakkomisij.

Last vairk ...

20.12.2012

Kombints antignaantivielu eksprestests uz HIV

Austrlijas rstniecbas ldzeku prvalde, kas przina jaunu medicnas prepartu reistranu (TGA Therapeutic Goods Administration) akceptjusi jauna diagnosticjoa eksprestesta "Combo HIV 1/2 Ag/Ab test" lietoanu rstniecbas iestds.

Last vairk ...

20.12.2012

Dnij pieteikui karu smanai HIV inficto vid

Du medii secinjui, ka no tiem HIV infictajiem, kas saem kvalifictu paldzbu antiretrovrusu terapiju, smtju dzives ilgums ir sks.

Last vairk ...

18.12.2012

Satversmes Ties ierosinta lieta par C saraksta zu iegdes kompensciju

Satversmes ties ierosinta lieta par medikamentu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtbu. Lieta ierosinta par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai rstanai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtba" 67.1 3. apakpunkta (2010. gada 28. decembra redakcij) atbilstbu Latvijas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.

Last vairk ...

17.12.2012

Nvjoa aptaukoans

Liekais svars un t izraists slimbas pdjos divdesmit gados bijis daudz izplattks nves clonis nek badoans. Pie da secinjuma nonkui 50 valstu ptnieki, kuru prskats publicts vien no autoritatvkajiem medicnas urnliem The Lancet. Pc autoru domm, viu ziojums liecina par masveida novirzi veselbas globlajs tendencs.

Last vairk ...

17.12.2012

Biedrbas Apvienba HIV.LV rekomendcijas valstij

stenojot projektu "Zu pieejamba - tiesbas, nevis privilija", biedrba "Apvienba HIV.LV" izstrdja vairkas rekomendcijas valstij k uzlabot situciju C hepatta rstanas jom.

Last vairk ...

17.12.2012

Hepatta biedrba runs ar Veselbas ministri un Saeimas deputtiem

Hepatta biedrba sk sarunas ar atbildgajm institcijm par pilnb valsts apmakstu C hepatta rstanu. 17.decembr, biedrba tiksies ar Veselbas ministri I. Circeni un deputtiem, kuri darbojas Saeimas Sabiedrbas veselbas apakkomisij. Tikans laik plnots runt par C hepatta izplatbas pieaugumu pdjos gados un t radtm sekm.

Last vairk ...

16.12.2012

Diskusija: Kas pietrkst pacientu nevalstiskajm organizcijm, lai ts ktu profesionlkas?

Aicinm piedalties diskusij par pacientu organizciju vietu un lomu, k ar profesionalitti, veidojot sadarbbu un iesaistoties veselbas aprpes rcbpolitikas ietekman. Diskusija notiks 27. decembr pulkst. 12.00 - 14.00 ES Mjas sarunu istab (Aspazijas bulvr 28, Rg). Ts mris ir veicint viedoku, pieredzes un ideju apmaiu starp pacientu organizcijm, lai stiprintu veselbas intereu aizstvju lomu un paapziu, prstvot pacientu intereses.

Last vairk ...

16.12.2012

Infektologs HIV pacientiem

15. decembr valdba izskats grozjumus MK Noteikumos Nr. 1046, kas paredz ar 2013. gada 01. janvri Noteikumus papildint ar 76.2.11. apakpunktu, kur dod iespju personm, kuras slimo ar humn imndeficta vrusa (HIV) infekciju vrsties pie infektologa, k ties pieejambas specilista (bez imenes rsta norkojuma).

Last vairk ...

14.12.2012

HIV izmantot pret vzi?

HIV spj cilvka imunitti prprogrammt entisk lmen, tdjdi veicinot izrstanos no va. aundabgais audzjs HIV ietekm pazd un vairs neuzrodas, konstatja ameriku zintnieki pc kdas slimas meitentes ilgstoas novroanas. gada aprl zintnieki pirmoreiz uzdroinjs HIV izmantot pret vzi.

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)