Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Marts

<--  1 2 ...  --> 

31.03.2016

UNAIDS lolo roainus plnus par HIV izskauanu

Mra 909090 sasnieganai ldz 2020. gadam HIV infekcijas rstanas jom ir iziroa nozme, lai ldz 2030. gadam prtrauktu AIDS epidmijas izplatbu, kas ir drauds sabiedrbas veselbas aizsardzbai.

Last vairk ...

30.03.2016

Lasiet portl Medicine.lv

Last vairk ...

30.03.2016

Kritiskie tuberkulozes rdtji

Latvij uz Eiropas fona ir augsti tuberkulozes izplatbas rdtji cilvkiem, kuriem diagnosticta HIV infrekcija, tau ie rdtji ir augsti ar Dnij un rij. Tomr, neraugoties ir kritisku situciju, dati par izrstto pacientu skaitu neatpaliek no Eiropas vidjiem rdtjiem.

Last vairk ...

30.03.2016

Atkltba

Last vairk ...

22.03.2016

90-90-90 btu tas ce, k apturt HIV pandmiju

Joprojm daudzi nezina, ka vii ir HIV inficti, un mris ir, lai 90 % no visiem infictajiem zina, ka vii ir inficti. Nkamie 90 % ir no tiem, kuri zina, lai 90 % tiktu rstti. Savukrt, no iem 90 %, lai btu rstjami t, ka HIV vrusa esamba nav nosakma ar laboratoriskm metodm.

Last vairk ...

22.03.2016

Veselbas ministra likumgs pieprasjums Latvijas rstu biedrbai

Veselbas ministrs LB ir pieprasjis informciju par to, k tiek apkopota un analizta informcija par rstu un zobrstu pieautajiem prkpumiem profesionlaj darbb. Tpat LB jsniedz informcija, kda biedrbas rcba seko pc Veselbas inspekcijas atkltajiem rstniecbas personu profesionls darbbas prkpumiem.

Last vairk ...

16.03.2016

Nelfinavrs pret vzi - 2

Nelfinavrs, ko nozm HIV infictajiem pacientiem (Latvij to neizmanto), var novrst zu noturbas attstbu das va skuma stadijs.

Last vairk ...

15.03.2016

Divi gadi pc krtas - vismazka saslimstba ar TB

Katru gadu tuberkulozes izplatba samazins, tau oti satraucos ir tuberkulozes pacientu skaits, kuriem diagnoze uzstdta novloti un pacienti mirui pirmaj mnes pc diagnozes uzstdanas, vai tuberkuloze noteikta autopsij jau pc nves.

Last vairk ...

13.03.2016

UNAIDS sadarbb ar Orange uzlabos ar HIV saistto pakalpojumu kvalitti

UNAIDS un telekomunikciju operators Orange ir parakstjui memorandu par savstarpju sapratni, kas paredz kopgu darbu pie jauna projekta, kur ar mobilo tehnoloiju paldzbu tiks stiprinta saikne starp sanitri-medicniskajm iestdm un cilvkiem, kuri dzvo ar HIV, vai kurus skar problma.

Last vairk ...

13.03.2016

HIV-pozitvie inficjas ar C hepattu 6 reizes biek

Apmram 2,3 milj. cilvku ir vienlaikus inficti gan ar cilvka imndeficta, gan C hepatta vrusu.

Last vairk ...

13.03.2016

SUSTENTO aptauja par jauns sabiedrisk transporta izmantoanas sistmas ievieanu

Vai Js esat dzirdjui, ka ogad stsies spk jauna norinu krtba, izmantojot bezmaksas sabiedrisko transportu? Jaun sistma ir attiecinma uz trim pasaieru kategorijm, kas saem 100% atvieglojumus braukanai sabiedriskaj transport, tostarp personm ar I un II grupas invaliditti. Lgums aizpildt anketu ldz 20. martam!

Last vairk ...

09.03.2016

Visdrgkie - 8701 dzvo HIV+

HIV infekcijas rstana Igaunij 3,6 reizes prsniedz valsts iedzvotju vidjs izmaksas par sniegtajiem pakalpojumiem, ko vii saem, izmantojot veselbas apdroinanas polises.

Last vairk ...

08.03.2016

Last vairk ...

07.03.2016

Ministrs paststja PVO par pankumiem

Veselbas ministrs Dr. Guntis Belvis tiks ar Pasaules Veselbas organizcijas prstvniecbas Latvij vadtju Aigu Rrni, lai prruntu aktualittes veselbas nozar.

Last vairk ...

07.03.2016

Uzskt profilaksi no brnudrza

Eksperti ir ieteikui Krievijas Veselbas Ministrijai uzskt HIV profilaksi no brnudrza. urnlistiem to teica Sankt-Pterburgas Valsts universittes psiholoijas fakulttes dekne Alla aboltas. Via precizja, ka Krievij attsts viena no pasaul smagkajm HIV/AIDS epidmijm no narkotikm atkargo vid, bet agrkais vecums, kad brni pamina narkotikas ir 11 12 gadu.

Last vairk ...

07.03.2016

ASV akceptts kompnijas Gilead ARV preparts Odefsey

Ameriku biotehnoloiju kompnija Gilead Sciences pazioja, ka FDA Prvalde ir akceptjusi viu izstrdto kombinto prepartu HIV infekcijas rstanai Odefsey, kur satur emtricitabnu, rilpivirnu un tenofovira alafenamdu.

Last vairk ...

06.03.2016

Pasaules Tuberkulozes diena - 2016

Slimbu profilakses un kontroles centrs aicina iesaistties Pasaules tuberkulozes dienai velttajs aktivitts laika posm no 14. ldz 24. martam.

Last vairk ...

06.03.2016

Biedrbas Veselbas projekti Latvijai interesantie ptjumi

Labas prvaldbas principu ievroana stenojot ambulatorai rstanai paredzto zu kompenscijas sistmu. enrisko zu lietoana Latvij: iedzvotju un specilistu informtba, viedoki un pieredze.

Last vairk ...

05.03.2016

"Aizrotanas"

NRA.lv: Nesen veikts ierdu rotcijas Veselbas ministrijas padotbas iestds rosina domt, k interess ts veiktas, jo ne visur saskatma loika.

Last vairk ...

04.03.2016

Par C hepatta pacienta reistra izveidi

Telaprevra iekauanas kompensjamo zu sarakst lieta ir izbeigta. Bet Valsts sekretru sanksm izsludints Veselbas ministrijas izstrdtais noteikumu projekts, kas paredz izveidot C hepatta pacientu reistrs.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)