Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Augusts

31.08.2016

Pirm divu medikamentu ARV terapijas shma iegjusi ptjumu beigu fz

Kompnija ViiV Healthcare august pazioja par GEMINI 1 un 2 klnisko ptjumu 3. fzes skumu. To laik tiks ptta divu ART rema prepartu dolutegravra un lamivudna efektivitte un droba. GEMINI ptjumos tiks iesaistti pacienti, kuri iepriek nav samui antiretrovrusu terapiju.

Last vairk ...

29.08.2016

Ar 1. oktobri kompenss Abacavir/Lamivudine Teva

Patentbrvie medikamenti ir oriinlo medikamentu ekvivalenti, kas var pardties tirg, tikldz ir beidzies patents oriinlajiem prepartiem. medikamenta sastv ir ts paas aktvs vielas, kas ir oriinlaj prepart Kivexa.

Last vairk ...

28.08.2016

Veselbas ministrijas naudas pieprasjums

13,6 miljoni eiro C hepatta rstanai nepiecieamo medikamentu apmaksai zu kompenscijas sistm. ds finansjums autu nodroint 450 pacientu rstanu ar bezinterferona terapiju un 300 pacientu rstanu, kuriem iepriekja terapija bijusi neefektva.

Last vairk ...

26.08.2016

Importa aizvietoana Baltkrievij

Baltkrievij pardsies jauna farmaceitiska rpnca. Topoaj uzmum plno raot prepartus HIV infekcijas, B hepatta un onkoloisko slimbu rstanai.

Last vairk ...

25.08.2016

Jaun nodaa msu mjaslap

Last vairk ...

24.08.2016

HIV Pilstas puls

RgaTV 24 raidjums.

Last vairk ...

22.08.2016

HIV grtniecbai nav rslis

Dieml nereti gads, ka izgltotkm un socili augstk stvom sievietm HIV infekciju atklj vlni, jo gan pati sieviete, gan vias imenes rsts nav pievui inficans iespjambu. Jebkura HIV-pozitva grtniece var dzemdt un HIV nekdas patoloijas nerada, tau ir oti svargi ne vlk k 13. vai 14. grtniecbas ned skt lietot pretvrusa medikamentus. Atkarb no t, kad uzskta pretvrusa terapija un kda ir vrusa koncentrcija asins, tiek lemts par dzemdbu veidu vai ts bs dabgas, vai tomr nepiecieams eizargrieziens, lai mazintu risku infict brniu.

Last vairk ...

18.08.2016

Ja izvlas medikamentus tikai pc zemks cenas

Kompensjamo medikamentu apmaksai paredzto valsts budeta ldzeku apjoma palielinana, efektvks un mrtiecgks izlietojums nodrointu labku veselbas aprpes rezulttu un sniegtu ekonomisko ieguvumu, samazinot pacientu rstanai un dadiem pabalstiem nepiecieamos ldzekus.

Last vairk ...

17.08.2016

Trs visbstamks prtikas un zu mijiedarbbas

Ilgstoa klnisk pieredze, liels skaits atskaiu un ptjumu va sastdt prtikas un medikamentu mijiedarbbas "melno sarakstu".

Last vairk ...

16.08.2016

E-medicna nk

E-veselbas sistmai obligti jsk darboties no 1. decembra. Viens no e-veselbas pakalpojumiem bs elektronisk recepte, tau iedzvotjus satrauc jautjums: ja viss bs tikai elektroniski, k es varu redzt, kdas zles man rsts izrakstjis - ldz im to nosaukumu varju izlast recept?

Last vairk ...

15.08.2016

Palaik piena maisjumu iegdi finans ziedojums no Latvijas valsts meiem

Atbalsta grupa infictajiem HIV un AIDS slimniekiem AGIHAS ldz Veselbas ministriju atbildgi izvrtt situciju un, skot no 2017. gada nodroint finansjumu piena maisjumiem zdaiiem, kuri dzimui HIV pozitvajm mtm un AIDS slimniecm.

Last vairk ...

10.08.2016

K visi citi

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS uzsk jaunu projektu Dziedam kop ar mri veicint iecietbu pret HIV infictajiem, kuru Latvij patlaban ir vairk nek 6700.

Last vairk ...

09.08.2016

Asinis kst drokas

Valsts asinsdonoru centrs no 1. augusta ir uzlabojis vrusu molekulrs izmeklanas metodes jtbu. Tas aus diagnostict C un B hepatta vrusu un HIV daiu kltbtni donoru asins daudz mazk koncentrcij un sk laik pc vrusa iekanas organism. Ja rezultti nords uz iespjamu inficanos, donoru aicins ierasties pie rsta uz prrunm, emot ldzi personu apliecinou dokumentu.

Last vairk ...

08.08.2016

Mazk, tomr 3. viet ES

gada janvr - jlij Latvij reistrti 311 jauni tuberkulozes gadjumi, kas ir par 63 gadjumiem mazk nek 2015. gad aj laika posm, liecina Slimbu profilakses un kontroles centra epidemioloisks novroanas dati.

Last vairk ...

05.08.2016

Dr. V.se: Pc 10 gadiem vai pat trk C hepatts vairs nebs problma valst

Veselbas ministrija izstrdjusi septigades plnu, k palielint budetu, lai nodrointu veselbas aprpes pakalpojumus, tostarp efektvas terapijas pieejambu visiem C hepatta pacientiem daudz lielk mr. Runjot par tuvkaj nkotn veicamajiem darbiem, lai uzsktais ce neapsktu un iecertais mris Latvija bez C hepatta tiktu sasniegts, LIC virsrste V. se nordjusi, ka btiski ir ierobeot vecs jeb interferona un ribavirna terapijas shmas, iekaut kompensjamo zu sarakst jaunus medikamentus, tostarp ar C hepatta pacientiem ar 2. un 3. genotipu.

Last vairk ...

04.08.2016

Slepkavba k ldzeklis cai ar narkomniju

Filipns policijas reidu laik pdjos trs mneos tika nogalinti vairk nek 700 cilvki, starp kuriem bija narkodleri un personas, kuras lieto narkotikas.

Last vairk ...

04.08.2016

Krievijas zintnieki strd pie glbia aknm

Sibrijas Valsts medicnas universittes specilisti ir skui ptjumu, kura objekts ir preparts aknu detoksikcijas sistmas aktivizanai hronisku hepattu gadjumos, vstts mints universittes mjaslap. Zintnieki skaidro, ka dadu slimbu laik fermentu sistmas tiek nomktas un aknu detoksicans funkcija samazins. o traucjumu korekcijas galven metode ir aknu citohromu P-450 indukcija to biosintzes un aktivittes palielinana zu iedarbbas iespaid. Tau odien zu tirg piedvtajiem citohroma P-450 induktoriem ir blaknes, kas apgrtina preparta lietoanu. Jaunajam rstniecbas ldzeklim vajadztu atrisint mints problmas.

Last vairk ...

03.08.2016

Londonas tiesa uzdeva Anglijas veselbas aprpes sistmai apmakst prepartu HIV pirmskontakta profilaksei

Lielbritnijas galvaspilstas Augst tiesa uzdeva Anglijas Nacionls veselbas aprpes sistmai (NHS) iedzvotju profilakses nolk apmakst prepartu, kas novr inficanos ar cilvku imndeficta vrusu (HIV).

Last vairk ...

02.08.2016

Atkal neparedzts gadjums?

Nacionlais Veselbas dienests ldzis Veselbas ministriju pieirt papildu finansjumu hronisk C hepatta pacientu rstanai. Par im gadam trkstoo finansjumu atbildgie run izvairgi, nevloties nosaukt konkrtu summu, vl esot jveic aprini, un ar iespjamie scenriji ir dadi. Konkrts pieprasjums tiks sagatavots jau s nedas laik.

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)