Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

30.06.2016

Ldzu! Pirms zvant - izlasiet!

Last vairk ...

29.06.2016

Pangenotipisk Epclusa

ASV reistrts jauns kombintais preparts visu C hepatta genotipu rstanai 12 neds.

Last vairk ...

29.06.2016

HIV infict padomu krjums

Klaj ncis virtulais buklets HIV infict padomu krjums, kas tapis imeu vasaras seminr veckiem ar brniem Izzini nezinmo .g. jnija skum. Izdevjs ir biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS.

Last vairk ...

29.06.2016

Sarunu festivls LAMPA Css

1. jlij sarunu festivla laik biedrba DIA+LOGS rko diskusiju un darbncu HIV nav rslis.

Last vairk ...

29.06.2016

Noritja ne mazums sanksmju un diskusiju, bet rezultt iks

gada jlij btu jstjas spk grozjumiem Veselbas aprpes organizanas un finansanas krtb, kas noteiktu prioritras pacientu grupas valsts apmaksto pakalpojumu snieganai.

Last vairk ...

29.06.2016

Diskusija par HIV/AIDS zu pieejambas problmu

Arvien biek gan publiskaj telp, gan draugu un paziu pieredzes ststos izgaismojas viena un t pati problma: dadu slimbu pacientiem, lai dzvotu nepiecieami oti drgi, inovatvi medikamenti, kuri nav pa kabatai ne paiem pacientiem, ne ar valstij. Vai tur iespjami kdi risinjumi?

Last vairk ...

29.06.2016

Divas zias no Amerikas (vl nav prbaudtas!)

Likvidt guloo HIV un stimult iedzimto imunitti iespjams ar retinonskbes paldzbu. (Jebkura rstana jveic TIKAI pc konsultcijas ar rstu!) Ameriku zintnieki pierdjui, ka HIV/AIDS attstbu var apturt ar cilvka organisma antivielu paldzbu, neizmantojot antiretrovrusu prepartus.

Last vairk ...

28.06.2016

Valdba apstiprinja C hepatta pacientu reistra izveidi

Patlaban spk esoie noteikumi neparedz rstniecbas datu detaliztu analzi par pacientiem, kuriem diagnosticta tda sabiedrbas veselbu ietekmjoa un biei hroniska infekcijas slimba k C hepatts. Nav pieejama ar informcija par rstniecbas procesa rezulttiem, kas apgrtina slimbas rstanai nepiecieam finansjuma plnoanu un kontroli.

Last vairk ...

28.06.2016

Veselbas ministrija turpina maint savus nesen pieemtos lmumus

Valdba atce pacientu prioritizanas krtbu ambulatoro veselbas aprpes pakalpojumu saemanai. Iepriek tika paredzts ar .g. 1. jliju noteikt secbu plnveida veselbas aprpes pakalpojumu saemanai rstniecbas iestd.

Last vairk ...

27.06.2016

Baltic Pride: Rga - Via

Paskum, kas vrts pret diskriminciju un stigmatizciju, no Latvijas piedaljs ar Biedrba AGIHAS, atbalstot Biedrbu LGBT un viu draugu apvienba Mozaka.

Last vairk ...

27.06.2016

Veselbas ministres rkojums

Steidzambas krt atcels ierobeojumu zu saeman no treajm valstm pasta stjum persongajai lietoanai. Turpmk bs atauts saemt zles atbilstoi rsta nozmtajai terapijai.

Last vairk ...

12.06.2016

ASV atjauno HIV pckontakta profilakses vadlnijas

Profilaktisks terapijas kurss ilgst 28 dienas. Vadlniju jauns versijas HIV infekcijas pckontakta profilaks priekroka tiek dota terapijas trskrajam remam uz integrzes inhibitoru raltegravra vai dolutegravra bzes, kombincij ar tenofovru un emtricitabnu. Alternatvajam remam rekomend darunavra, tenofovra un emtricitabna kombinciju. Vadlnijs piedvti terapijas remi brniem un cilvkiem ar pazemintu aknu funkciju, k ar grtniecm.

Last vairk ...

12.06.2016

Inficans ar HIV riski

Publicjam inficans ar HIV riska (pie iespjami riskantas uzvedbas) novrtjuma tabulu. Paldies, LJ Erik! (Tie saite iek.)

Last vairk ...

11.06.2016

etras valstis novrsui pilnb HIV izplatbu brnu vid

ANO enerlsekretrs Bans Kimns paziojis, ka Armnija, Kuba, Taizeme un Baltkrievija ir pilnb apturjui HIV izplatbu brnu vid.

Last vairk ...

10.06.2016

Pateicba

Last vairk ...

10.06.2016

Par HIV agrnu diagnostiku

Latvij vl joprojm ir viens no augstkajiem ar HIV saisttas mirstbas rdtjiem ES/EEZ valsts, un ar HIV saisttas slimbas ir sestais biekais nves iemesls valst jauniem pieauguajiem vecum no 15 ldz 39 gadiem. Savlaicga infekcijas diagnosticana, ts gaitas kontrole un antiretrovirl terapija nepiecieambas gadjum ir btiska o rdtju uzlaboan, jo ar HIV inficto cilvku populcij vrojama tendence arvien samazinties ar HIV saisttajiem nves gadjumiem: nves cloi vairk ldzins tiem, kas ir mirstbas pamat visprj populcij attiecgaj vecumgrup.

Last vairk ...

09.06.2016

Mris izvirzts

ANO enerls Asamblejas specils sesijas par HIV/AIDS pirmaj dien ir izvirzts mris ldz 2020. gadam vairk nek trskrt samazint jaunu inficans ar HIV gadjumu skaitu, ievrojami samazint mirstbu no AIDS un novrst inficto cilvku diskriminciju.

Last vairk ...

09.06.2016

Taizeme ir brva no HIV vertikls transmisijas

Pasaules Veselbas organizcijas specializt komisija konstatja: iespjamba, ka inficta mte dzemdbu laik vrusu nodos brnam, valst sastda 1,91%, kas ir viszemkais rdtjs zijas reion.

Last vairk ...

08.06.2016

ANO enerls Asamblejas specil sesija par HIV/AIDS

Last vairk ...

07.06.2016

Banku tiesbas

29. jnij Valsts kanceleja sasauks sanksmi, lai prruntu iespjamos risinjumus Latvijas komercbanku praksei faktiski nepamatotu iemeslu d slgt biedrbu un nodibinjumu kontus vai neizsniegt naudu no bankas konta, tdjdi apturot organizciju darbbu un pat prtraucot sadarbbu ar klientu.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 




Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)