Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Februris

<--  1 2 ...  --> 

27.02.2013

odien notiek konference HIV/AIDS msdienu skatjum

Tredien, 27. februr plkst. 14.00 Rgas Austrumu klniskaj universittes slimnc notiks konference rstiem HIV/AIDS msdienu skatjum. Paskum tiks apspriestas ar HIV/AIDS rstniecbu saisttas aktualittes, jaunks atzias un s infekcijas slimbas profilakses jautjumi. Rgas Austrumu klnisk universittes slimnca ar konferenci HIV/AIDS msdienu skatjum turpina informjoi izgltojou ikmnea konferenu ciklu, lai celtu slimncas un citu Latvijas veselbas aprpes iestu rstu kvalifikciju un dotu iespju iegt Latvijas rstu biedrbas apstiprintus kredtpunktus, kas paldztu sagatavoties sertifikcijai.

Last vairk ...

26.02.2013

Rgas apriis par HIV

Jaunu HIV pacientu skaita zi Latvija ir otraj viet Eiropas Savienb pc Igaunijas, saslimstbas rdtjs uz 100 000 iedzvotju msu valst divkrt prsniedz vidjo ES lmeni. Narkotikas k zirneku tkls strauji izplets no injicjamajm narkotikm atkargo vid ap 2000. gadu. Statistikas rdtji sakarsa. Pa gadus vairoja ne tikai narkotiku atkargo lietotas kopgas irces, bet ar dzi neinformtba par HIV izplatbu. Tagad, duci gadu pc HIV virsotnes sasnieganas Latvij, cilvka imndeficta vruss visbiek izplats heteroseksul vid.

Last vairk ...

26.02.2013

Sekss un inficans riski ar HIV

Agita Sja, Socilo un HIV profilakses programmu vadtja centr DIA+LOGS: "Sekss, seksuls attiecbas, dzimumattiecbas, dzimumakts, kaisle, jtas, mlestba... ie ir vrdi, kas izsauc visdadks izjtas, prdomas un prdzvojumus. Un ne velti, jo dab ir noteikts, ka cilvkiem ir jvairojas un jturpina cilvku dzimta."

Last vairk ...

23.02.2013

Noziedzga nolaidba

Nevadas tata Klrkas apgabala ties (ASV) noritja pirm sde, kur tika izskatta divu vietjo iedzvotju prasba pret medicnas kompniju, kas prastjus bija norkojusi uz nelielu privtklniku ambulatorai rstanai.

Last vairk ...

22.02.2013

Kop 5552 HIV+

Janvr Latvij HIV diagnosticts 25 cilvkiem, no viiem septiiem infekcija progresjusi ldz AIDS stadijai, liecina Slimbu profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Last vairk ...

22.02.2013

Last vairk ...

21.02.2013

Latvija: HIV statistika

SPKC statistika par HIV inficans gadjumiem pki ir kuvusi ne visai saprotama. Forums HIVplus.lv ir saskaitjis kopjo ar HIV inficto gadjumu skaitu pa gadiem kop HIV ir iencis Latvij. Paldies Forumam!

Last vairk ...

21.02.2013

C hepatta rstanas veiksme ir atkarga no vitamna

A vitamna deficts ir traucklis sekmgai C hepatta rstanai. Pie da secinjuma ir nonkui itu zintnieki.

Last vairk ...

21.02.2013

Parz atkls pirmo telpu, kur uzemt narkotiku devu

Pirm franu zle, kur uzemt narkotiku devu tiks atklta opavasar Parz. Visticamk, ka t atradsies 10. apgabal, starp Ziemeu un Austrumu stacijm, - viet, kur visvairk cirkul narkotikas.

Last vairk ...

21.02.2013

Saeima par C hepatta rstanu

Saeimas Mandtu, tikas un iesniegumu komisijas deputti, uzskot izskatt kolektvo iesniegumu par izmaim C vrushepatta rstanai nepiecieamo medikamentu valsts kompenscijs, 20. februra sd vienojs aicint Veselbas ministriju izvrtt iespju pilnb kompenst s infekcijas slimbas rstanai nepiecieamos medikamentus.

Last vairk ...

20.02.2013

HIV skrnings Igaunij

Saska ar spk stjuos instrukciju, Tallinas un Ida-Virum lielkajm slimncm ir jtest uz HIV visi pacienti vecum no 16 ldz 49 gadiem.

Last vairk ...

19.02.2013

Individul pieeja gnu terapijai

Viena no vislielkajm problmm HIV infictu pacientu rstan ir lielais ikdienas zu daudzums, kas nepiecieams, lai turtu groos vrusu. Stenfordas Universittes zintnieki sav pdj ptjum ir izveidojui jaunu pieeju gnu terapijai, emot vr to, ko vii sauc par imnsistmas nu pamatnoturbu pret vrusu uzbrukumiem.

Last vairk ...

19.02.2013

Ziu lapa (DIA+LOGS)

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" izlaida ziu lapu. Taj ievietoti materili: "Erots. Sekss. DIA+LOGS", "Jauna filma Es esmu pozitvs. HIV pozitvs, "Jaunatvrtaj ambulatoraj centr "Prdaugava" ir pieejami rsta-narkologa pakalpojumi".

Last vairk ...

18.02.2013

Apmcbas NVO vadbas jautjumos

Biedrba Latvijas Pilsonisk alianse aicina nevalstisko organizciju vadtjus un vadoos darbiniekus piedalties apmcbu cikl Ekselence NVO vadb.

Last vairk ...

13.02.2013

Smadzeu darbba un C hepatts

Pacienti ar hronisku C hepattu, kuru rstana ar pegilto interferonu kombincij ar ribavirnu bijusi veiksmga, demonstrja neirokognitvo funkciju uzlaboanos.

Last vairk ...

13.02.2013

Protests pret importa zu licenzanas likumu

vov notika vietjo iedzvotju, kuriem ir smagas slimbas, protesta akcija pret likumu, kas paredz obligtu rvalstu medicnas prepartu licenzanu, - zio akcijas organiztji no Cilvku, kuri dzvo ar HIV, Ukrainas Tkla vovas nodaas.

Last vairk ...

13.02.2013

Ms par to rakstjm: Izrala (09.01.2013)

Izralas mediiem ir pienkums rstt visus bez izmuma. Izralas rstu arodbiedrbas tikas komisija noteikusi, ka rstiem nav tiesbu diskrimint slimniekus pc viu slimbas rakstura, - viu pienkums ir visiem bez izmuma sniegt paldzbu, taj skait HIV infekcijas nstjiem un ar AIDS slimajiem.

Last vairk ...

13.02.2013

Darbam Narv nav finansjuma

Cilvku, kuri dzvo ar HIV, Igaunijas Tkla (Eesti HIV-positiivsete Vrgustik, EHPV) Narvas nodaa ir zaudjusi finansjumu td, ka tika izvirzti oti stingri kritriji pret tiem cilvkiem, kas strd ar HIV infictajiem. Narvieu finansjuma pieprasjums noraidts td, ka tata psihologam nav maistra grda.

Last vairk ...

12.02.2013

Par Eiropas Savienbas Vienots patentu tiesas izveidi

Jau 10 gadus ES lmen norisins darbs, lai izveidotu vienotu ES patentu aizsardzbas sistmu. Vienots patentu aizsardzbas sistmas mris ir izveidot vis ES vienotu, vienkrku, efektvku un ltku patenta pieiranas un aizsardzbas sistmu, paverot iespjas saemt patentu tiem uzmumiem, kam iepriek finansilu apstku d nebija iespju savu izgudrojumu patentt.

Last vairk ...

12.02.2013

Valdba labo Veselbas ministrijas kdu

Daudzi C hepatta slimnieki gada skum bijui prsteigti, ka Rgas Austrumu slimnc (stacionrs LIC) par svargm analzm, kurs nosaka vrushepatta slodzi, prasa samaksu, lai gan prn s analzes bija valsts apmakstas. odien valdba laboja Veselbas ministrijas pieauto kdu.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)