Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Augusts

28.08.2013

Last vairk ...

23.08.2013

Izveidots C hepatta atlants

Kompnijas TechAtlas Group prstvji zio, ka pabeigui darbu pie atlanta par vrusu hepatta C veidoanas. Tamldzga atlanta radana atspoguo jaunu konceptulu pieeju medicnisks informcijas vizualizcijai.

Last vairk ...

23.08.2013

Last vairk ...

22.08.2013

K rkotos pie mums analog situcij?

Karlij ierosinta kriminllieta pret sievieti, kura atteics lietot zles pret HIV grtniecbas laik profilaktiski, lai pasargtu no infekcijas jaundzimuo.

Last vairk ...

21.08.2013

Tumsonba HIV sakar (2

Skotijas klniku vadtji, kurs bija strdjis ar HIV infictais stomatologs, mina atrast visus via pacientus, lai piedvtu bezmaksas testu uz HIV, kaut gan Lielbritnijas valdba atclusi 20 gadus darbojuos aizliegumu ar HIV infictiem medicnas darbiniekiem, taj skait irurgiem un stomatologiem, praktizt profesionlaj jom, kas saistta ar invazvajm manipulcijm.

Last vairk ...

18.08.2013

Last vairk ...

18.08.2013

Atbalsta grupas atkargo personu tuviniekiem Liepj

Piedaloties atbalsta grup, ir iespja gt izpratni par problmu, spju to pieemt un objektvi iesaistties ts risinan, dalties pieredz ar cilvkiem, kuriem ir ldzgas problms, atgt emocionlu stabilitti, pacieu un pavrtjumu, apgt jaunus komunikcijas veidus attiecb uz atkargo personu imen, lai veiksmgk sptu viu atbalstt, necieot no t pats un rezultt atbrvojoties no ldzatkarbas.

Last vairk ...

16.08.2013

Zles drgkas par zeltu

ASV Prtikas produktu un zu kvalittes kontroles prvalde(FDA) ir apstiprinjusi prepartu Tivicay (dolutegravru), jaunks paaudzes integrzes inhibitoru, ko rao kompnija Viiv Healthcare. Preparts paredzts plaas HIV inficto pacientu populcijas rstanai. Tas var tikt izmantots pieauguo rstanai, kuri agrk nav samui terapiju, k ar tdiem pacientiem, kam ir terapijas lietoanas, tai skait citu integrzes inhibitoru, pieredze.

Last vairk ...

12.08.2013

Ceturts paaudzes eksprestests uz HIV

Ceturts paaudzes eksprestests uz HIV ir samis ASV produktu un zu kvalittes kontroles prvaldes (FDA) apstiprinjumu. Tests Alere Determine HIV 1/2 Ag/Ab Combo paredzts 1. un 2. genotipu HIV infekcijas noteikanai. Mintais tests ir pirmais eksprestests, kas auj vienlaikus atklt antignu p24 un noteikt HIV-1 un HIV-2 antivielas. T k antigna kltbtni var atklt vl pirms antivielu raans, tad jaunais eksprestests dod iespju diagnostict HIV-1 jau agrns stadijs (loga period") un jebkur asins form (ar kapilrajs asins).

Last vairk ...

12.08.2013

HIV testanas Eiropas neda

ogad no 22. novembra ldz 29. novembrim iniciatva HIV Eirop plno rkot HIV testanas Eiropas nedu. Testanas Eiropas neda paredzta, lai pieaugtu informtba par to, cik svargi ir savlaicgi un regulri veikt to cilvku testanu, kuri visvairk pakauti inficans riskam, lai tdjdi samazintu cilvku skaitu, kas dzvo ar HIV un kuri nezina savu diagnozi, k ar slimbas vlnu atklanu.

Last vairk ...

12.08.2013

Vebinrs: Kampaas tiesaist, kas pasauli maina uz labu

Pdj laik nevalstisks organizcijas arvien biek izmanto da veida parakstu vkanas resursus zem petcijm par dadm socilajm tmm un gst satriecous rezulttus. Bet k noorganizt tdu kampau, lai patiem savktu parakstus un lai par o kampau uzzintu ne tikai ieinteresti specilisti?

Last vairk ...

11.08.2013

"Klus pandmija"

Katru gadu rij tiek diagnosticti 1000 jauni saslimanas ar C hepattu gadjumi un 20 30 % o pacientu attstts aknu ciroze.

Last vairk ...

11.08.2013

Rgas reiona jaunieu apmcbas "Mr augstk!"

Vl nezini, kds ir TAVS mris un kam tds vispr ir vajadzgs? Varbt jau zini, ko vlies, bet nezini, k to sasniegt? TEV ir sava ideja, bet trkst atbalsta vai iedvesmas, lai to realiztu? Ja atbildji ar j uz kaut vienu iem jautjumiem, piesakies neformls izgltbas apmcbm "Mr augstk!" Rgas reiona jaunieiem (vecum no 17 ldz 25 gadiem) un iesaki citiem saviem draugiem un skolas biedriem! 1. daa notiks 2013. gada 6. - 8. septembr, viesu nam Villa Dole, Aui, Salaspils novads, Doles sala un 2. daa notiks 2013. gada 11. - 13. oktobr, viesu nam Debesu boda, Brahmai, Ogresgala pagasts, Ogres novads. Pieteikans: ldz 20. augustam!

Last vairk ...

06.08.2013

Valcyte pieejamba

Patentu pls (www.medicinespatentpool.org) un kompnija Roche parakstjui vienoanos par piekuvi prepartam Valcyte (valganciklovirs). Tas ir pamatpreparts, ko izmanto, lai rsttu citomegalovrusu - vrusu infekciju, kas var izraist redzes zaudjumu tiem, kuri dzvo ar HIV.

Last vairk ...

03.08.2013

Kino Bize notiks diskusija Vai redzi vrusu?

6. august plkst. 18:00 kinotetris Kino Bize (Kaepes Kultras centr, Skolas iel 15, Rg; ieeja bez maksas) turpina diskusiju ciklu, pievrot uzmanbu ar fizisks un gargs veselbas jautjumiem. oreiz - par cilvkiem, kuri cie no vrusu izraistm slimbm, un paiem vrusiem miesas un prta -, kas neredzami mt tepat ldzs. Ar personisks pieredzes ststiem sarun par vrusu redzamo un neredzamo seju piedalsies prstvji no HIV/AIDS un hepatta slimnieku atbalsta organizcijm. Biedrbu "Apvienba HIV.LV" prstvs Valdes locekle Agita Sja.

Last vairk ...

01.08.2013

Aicina btiski palielint izdevumus zu kompenscijai 2014. gad ldz 139 miljoniem latu

Farmcijas jomas konsultatv padome uzskata, ka bez valsts budeta finansjuma palielinanas veselbas aprpei (it pai primrai veselbas aprpei un zu kompenscijai) nebs iespjams realizt Nacionlaj attstbas pln 2014. - 2020. gadam un Sabiedrbas veselbas pamatnostdns 2011. 2017. gadam izvirztos mrus, to skait, palielint Latvijas iedzvotju dzves ilgumu un veselgi nostrdtos gadus, k ar veikt plnoto pensijas vecuma palielinanu.

Last vairk ...

01.08.2013

Bezdarbnieki ar atkarbas problmm vars trk iesaistties Minesotas programm

Bezdarbnieki, kuri vlas risint atkarbas problmas, vars trk iesaistties Minesotas programm. Lai sktu Eiropas Socil fonda (ESF) ldzfinansto rstans programmu, cilvkam bezdarbnieka status jbt trs mneus ldzinjo 12 mneu viet.

Last vairk ...

01.08.2013

Daidests: Apvienba HIV.LV rkoja krtjo publisko akciju

Apvienba HIV.LV uzskata, ka Veselbas ministrija nepietiekoi aktvi iestjas par savm priorittm. Lai atbalsttu ministriju, drzum plnota jauna akcija, kur ministrijas darbiniekiem tiks dvintas "spcinoas lietas". Bet akcij 31. jlij pai tika uzruntas ar farmcijas kompnijas, konkrti "Merck Sharp&Dohme" un "Roche" Latvijas prstvniecbas, ar aicinjumu samazint cenas C hepatta rstanai nepiecieamajm zlm. paas cerbas sasniegt dzirdgas ausis gan neesot. (Pievienota akcijas vstule farmkompnijm.)

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)