Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Aprlis

<--  1 2 ...  --> 

28.04.2013

4 reizes gad

Ir sekmgi beigusies jaun antiretrovrusu preparta izpte, ko vajadzs lietot tikai etras reizes gad. Integrzes inhibitoru grupai piedergais preparts pilnb aizsargja makaku rzusu, kad notika minjums to infict ar HIV ldzgu vrusu.

Last vairk ...

28.04.2013

Igauiem raksturg mutcija

Aptuveni 15% igauu ir olbaltumvielas CCR5 mutcija, tas ir ai tautai ir desmit reiu vairk cilvku nek vidji Eirop, kas entisk lmen ir aizsargti no HIV un AIDS.

Last vairk ...

28.04.2013

Brns neinficjs

Pterburgas medii konstatja, ka pusotru gadu vec meitente, kurai 5. Brnu klnisks slimncas rsti prlja ar HIV infictas asinis, nav inficjusies. Iespjambu, ka brns vartu bt inficjies ar HIV, specilisti noraidja pc etras nedas ilgua antivrusu terapijas kursa, sav mjaslap zio Pterburgas brnu tiesbu aizstvja pilnvarotais.

Last vairk ...

27.04.2013

Elektroniski Veselbas inspekcijai

Veselbas inspekcija piedv iedzvotjiem jaunus e-pakalpojumus, tostarp ar iesniegt banku autoriztas sdzbas par veselbas aprpi vai citus iesniegumus elektronisk form.

Last vairk ...

27.04.2013

Ja atrod izlietoto irci ar adatu

Ja vien irce nav tikko lietota, saduroties ar adatu, risks inficties ar HIV ir oti neliels. Pat, ja adat saglabjies samr liels asiu daudzums, vruss jau bs gjis boj. Tomr saglabjas iespja inficties ar hepattu vrusiem, jo pai B hepattu, kas ir oti izturgs rj vid! Cik ilgi irces un adatas var bt infekciozas, atkargs no rjs vides apstkiem, kur ts glabjus.

Last vairk ...

24.04.2013

Biedrbas AGIHAS Pozitvais vstjums

Biedrbas projekts Pozitvais vstjums ir samis Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrbas integrcijas programmas ietvaros. Projekts realizsies no 2013. gada marta ldz oktobrim.

Last vairk ...

24.04.2013

NRA.lv: Pacienti skrien lni, lai valdba saprastu

Piens, burkni, kposti, njoana, skrieana ts visas ir svargas veselga dzvesveida sastvdaas, tau hroniski slimam cilvkam, kuram, piemram, ir hepatts, tas nepaldz izrstties.

Last vairk ...

23.04.2013

LNT un TV5 sieti "Skrjiens pc veselbas"

Lni njojot un skrienot no vienas valdbas kas puses uz otru, ap 20 cilvku akcij Skrjiens pc veselbas pau atbalstu Veselbas ministrijas sagatavotajam ziojumam valdbai par finanu situciju veselbas aprpes jom, kur tiek prasti papildu ldzeki nozares vajadzbu seganai.

Last vairk ...

23.04.2013

odien notiek msu akcija. Skrien lni, lai valsts pagtu saprast, ka Tev nepiecieama rstana... Ja pasps saprast...

Atbalstm Veselbas ministri Ingrdu Circeni, sakm paldies Valsts prezidentam Andrim Brziam. Ko ms varam teikt Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim? Nav vrdu...

Last vairk ...

22.04.2013

Tiesa: biedrbas grmatvedis var bt brvprtgais

Valmieras novada fonda valdes prieksdtjs Ansis Brzi informja, ka ir samis Vidzemes apgabaltiesas spriedums brvprtg grmatvea liet, kur pirms gada VID uzlika fondam 500 latu naudas sodu. Spriedums ir neprprotams: naudas sods nav pamatots un ir atceams.

Last vairk ...

22.04.2013

European MSM Internet Survey: Latvijas ziojuma prezentcija

Ptjuma mris bija noskaidrot HIV un citu seksuli transmisvo infekciju izplatbu vrieu, kuriem ir dzimumattiecbas ar vrieiem, vid, ar infekciju izplatbu asocitos veselbas paradumus un pastvoos riskus, k ar apzint profilakses un veselbas veicinanas vajadzbas aj populcij.

Last vairk ...

22.04.2013

Skrien lni, lai valsts pagtu saprast, ka Tev nepiecieama rstana

Biedrba Apvienba HIV.LV, kas prstv cilvku ar hroniskm slimbm intereses, rko akciju Skrjiens pc veselbas 2013. gada 23. aprl, no plkst 11:00 ldz 11:45 pie Ministru kabineta (Brvbas bulvr 36, Rg), lai atbalsttu Veselbas ministrijas sagatavoto Informatvo ziojumu valdbai par finanu situciju veselbas aprpes jom. Ms esam izvljuies saukli Skrien lni, lai valsts pagtu saprast, ka Tev nepiecieama rstana... Ja pasps saprast... Akcijas dalbnieki ar nelielu prieknesumu pards, ka valdbas vienaldzba padara medikamentus tlkus, bet nvi tuvku, jo ierdu tempi lmumu pieeman ir prk lni.

Last vairk ...

22.04.2013

Aicinjums uz darbbu ar mri atjaunot politiku HIV jom

emot vr faktu, ka 2013. gada decembr beigsies pareizj Eiropas Komisijas Komunikta HIV/AIDS jautjumos darbba, Eiropas darbbas AIDS jom un Eiropas grupa AIDS rstanai (EATG) akcent aktu nepiecieambu izstrdt oficilu politisku dokumentu HIV politikas atbalstam.

Last vairk ...

22.04.2013

100 tkstoi dolru par jauns paaudzes prezervatvu

Pdj pusgadsimta laik, neskatoties uz zintnes progresu viss sfrs, ar prezervatviem nav notikuas praktiski nekdas tehnoloiskas prmaias pdjs bija lateksa izmantoana un izstrdjumu kvalittes kontroles ievieana.

Last vairk ...

21.04.2013

Sprieds par pusaudu veselbu

Lai veicintu pusaudu veselbu un pievrstu uzmanbu ts stvoklim valst, 30. aprl notiks konference Pusaudu veselba Latvij. Veselbas ministrija uzstj uz "Veselbas mcbas" priekmeta atjaunoanu skols.

Last vairk ...

21.04.2013

Jauna Lietuvas HIV statistika

Uz 1. aprli Lietuv kopum bija atklti 2097 inficans gadjumi ar HIV 1712 vrieiem un 385 sievietm. 2013. gad fiksti 37 jauni inficans ar HIV gadjumi 25 vrieiem un 12 sievietm.

Last vairk ...

20.04.2013

Vrieu apgraizana ir labvlga veselbai (pilngi iespjams)

procedra aptuveni pirms 30 gadiem kuva visai populra rietumvalsts, it pai ASV, kur vairku zintnisko ptjumu gait noskaidroja, ka vriei, kuriem bija veikta da opercija, retk cieta no dzimumloceka va. Skoties HIV/AIDS epidmijai, specilisti daudz uzstjgk rekomendja veikt apgraizanu vrieiem, kas dzvo frikas valsts, kuras atrodas uz dienvidiem no ekvatora un kur inficanas risks ar HIV ir oti augsts.

Last vairk ...

20.04.2013

Kompnijai jsamazina ARV prepartu cenas

Februr Kijev notika Austrumeiropas un Centrlzijas reiona pacientu apvienbas Konsultatvs padomes (EECA CAB) tikans ar farmcijas kompnijas ViiV Healthcare prstvjiem. Tikans laik tika pausta EECA CAB pozcija, tostarp aktvisti uzskata, ka kompnijai ViiV ir jsamazina reion plai izmantotu prepartu (Combivir, Kivexa, Ziagen) cenas.

Last vairk ...

20.04.2013

Par C hepatta medikamentu iegdes cenas kompensciju

Veselbas ministrija plno palielint C hepatta rstanai nepiecieamo medikamentu iegdes kompensciju no 75% ldz 90%. K norda VM informatv ziojuma "Finanu situcija veselbas aprpes jom" projekt, di tiktu uzlabota rstanas pieejamba un taj pa laik 10% pacientu ldzmaksjums nodrointu pacientu iesaisti, motivciju un ldzestbu, kas ir btisks veiksmgas terapijas nosacjums.

Last vairk ...

19.04.2013

Ja Js neesat aizvests uz slimncu

Par pacientiem, pie kuriem ir izsaukta neatliekams medicnisks paldzbas brigde, bet kuri nav nogdti slimnc, imenes rstiem tiek nostti paziojumi. o pacientu veselbas stvoklis neprasa rstanos slimnc, bet gan ambulatoru rstanu un aprpi sava imenes rsta uzraudzb.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)