Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Marts

<--  1 2 ...  --> 

27.03.2013

Last vairk ...

27.03.2013

Sagatavots ziojuma projekts valdbai par finanu situciju veselbas aprpes jom

Veselbas ministrija veikusi aprinus par ldzeku apjomu, kds btu nepiecieams, lai risintu btiskks problmas pakalpojumu pieejambas uzlaboanai. Btiski nepiecieams veicint kompensjamo medikamentu pieejambu, ko paredzts stenot, atjaunojot kompenscijas apmru no 50% uz 75% zlm, kurm tas bija samazints ekonomisks krzes laik. Tpat rosints palielint kompenscijas apmru C hepatta rstanai nepiecieamajiem medikamentiem no 75% ldz 90%, k ar paredzt finansjumu, lai vartu lielkam pacientu skaitam nodroint 100% kompensjamos medikamentus HIV/AIDS rstanai.

Last vairk ...

26.03.2013

Statni pret C hepatta vrusu

Taivnas zintnieki apgalvo ja hronisk C hepatta slimnieki uzem statnus, tas iem pacientiem mazina risku saslimt ar aknu vzi.

Last vairk ...

26.03.2013

Krievij ir 720 tkstoi HIV pozitvo

Kop 1987. gada, kad Krievij tika reistrts pirmais ar HIV infictais pacients, o cilvku skaits ir pieaudzis ldz 720 000 aj gad. 2012. gad tika atklti vismaz 70 tkstoi jaunu ar HIV inficans gadjumu.

Last vairk ...

26.03.2013

Vlans atriebties un pierdt savu varenbu

veicieu akupunktristam (o medicnisko manipulciju vi apguvis pamcbas ce) par 16 cilvku apzintu inficanu ar HIV piesprieda 12 gadus un 9 mneus ilgu cietumsodu. Apsdztji viam pieprasja brvbas atemanu uz 15 gadiem.

Last vairk ...

26.03.2013

Pegasys brniem

Eiropas zu aentra piema galgo lmumu paplaint preparta Pegasys, kas paredzts C hepatta rstanai, izrakstanas nosacjumus, tajos iekaujot brnus, skot ar piecu gadu vecumu.

Last vairk ...

25.03.2013

HIV infekcija ir miokarda stvokli ietekmjos faktors

Sirds mazspja nevar bt k vieng diagnoze. Tas ir klnisks sindroms, kas pavada citas sirds slimbas. Sirds funkcijas traucjumus var radt sirds muskua bojjums. Nupat apstiprintas Hroniskas sirds mazspjas klnisks vadlnijas" pie miokarda stvokli ietekmjoiem faktoriem pieskaita ar cilvka imndeficta vrusa (HIV) infekciju.

Last vairk ...

23.03.2013

MSD atvra jaunas mjaslapas latvieu valod

Merck Sharp & Dohme lepojas ar savu ieguldjumu sasniegumos pasaules c pret HIV un AIDS.

Last vairk ...

21.03.2013

Kad uzskt un ar ko rstt

Pdjos gados interesi raisjusi vec, lab monoterapija (trskrs viet), msdiens gan lietojot ne AZT, bet protezes inhibitorus (PI), pie tam ar pastiprintju (booster) (ritonavru), tdjdi vienkrojot terapiju un aiztaupot ARV. PI- monoterapija samazintu izmaksas un pietauptu zles nkotnes izvlm. Zintnieki no Barselonas secinja, ka darunavir/r vai lopinavir/r monoterapija vienkroanas stratija klniskaj praks izrds efektva un droa pacientiem ar vrusu daudzumu zem nosakmbas robeas.

Last vairk ...

20.03.2013

Jauns HIV profilakses punkts

Latvijas HIV profilakses tklam ir pievienojies jauns HIV profilakses punkts (HPP) Mrsrag. HPP atrodas socil dienesta telps Liel iel 53.

Last vairk ...

16.03.2013

Last vairk ...

15.03.2013

Apgriezts trsstris zlm, kurm veic papildu uzraudzbu

is simbols aus pacientiem un veselbas aprpes specilistiem viegli noteikt medikamentus, kuriem tiek veikta papildu uzraudzba, un pievienotais teksts mudins vius ziot par negaidtm blakuspardbm, izmantojot valsts zioanas sistmu.

Last vairk ...

15.03.2013

Ziojums par veselbas aprpi Eirop

Infekcijas slimbu izplatba Eiropas reion ir mazka nek citos pasaules reionos. Galvenais satraukuma iemesls saistts ar tuberkulozes, HIV/AIDS un citu slimbu, ko cits citam nodod dzimumce, k ar vrushepattu izplatbu.

Last vairk ...

15.03.2013

Romas pvests Francisks mazgjis un skpstjis kjas AIDS slimniekiem

Jaunieceltais Romas pvests Francisks var pamatgi satricint katou bazncu, to prveidojot par Nabago, nevis Soldo kungu bazncu.

Last vairk ...

15.03.2013

ASV ziojum pau zintnisku jaunumu nav

Krievijas rsti iecerjui publict zintnisk urnl savus novrojumus saistb ar divu brnu izrstanu no HIV infekcijas, pateicoties agrnai antiretrovrusu terapijai, Krievijas Ziu aentrai "Novosti" paziojis Maskavas pilstas AIDS centra galvenais specilists Aleksejs Mazuss.

Last vairk ...

14.03.2013

Nkam neda Latvij ir veltta Pasaules Tuberkulozes dienai

Tuberkuloze ir infekcijas slimba un ikviens, kas nonk pietiekami cie un ilgsto kontakt ar infekciozu tuberkulozes baciu izdaltju, nav pasargts. Inficties var jebkur, bet ir skaidri jnoir, ka ne visi, kas inficjs saslimst ar tuberkulozi.

Last vairk ...

14.03.2013

Konference

Lai akcenttu visu nozaru savstarpjs mijiedarbbas nozmi veselgas sabiedrbas, ekonomisks izaugsmes un socils labkljbas veicinan Latvij, aicinm Js piedalties konferenc Veselba izaugsmei, kas notiks 20. mart un sksies plkst. 9:00 Latvijas Universittes Lielaj aul (Rg, Raia bulvr 19). Konferenci organiz Veselbas ministrija, Slimbu profilakses un kontroles centrs, Pasaules Veselbas organizcijas Eiropas Reionlais birojs un t prstvniecba Latvij sadarbb ar Latvijas Veselbas ekonomikas asociciju un Latvijas Sabiedrbas veselbas fondu.

Last vairk ...

10.03.2013

Lietuva prkpusi 2 tkstoiem

2012. gad Lietuv reistrti 160 jauni HIV infekcijas gadjumi, vruss atklts 114 vrieiem un 46 sievietm. Uz 1. janvri Lietuv konstatja 2060 ar HIV infictas personas, no kurm 1687 vriei un 373 sievietes.

Last vairk ...

10.03.2013

Vai vitamns B12 var paaugstint C hepatta rstanas efektivitti?

Itu zintnieki pieauj, ka vii sps paldzt trk uzvart vrusu pacientiem, kuri rst C hepattu.

Last vairk ...

09.03.2013

GSK publisko Latvijas pacientu NVO sniegto atbalstu

GSK Latvia (ldzgi k visas Eiropas reiona GSK vietjs organizcijas) ir publiskojusi detaliztu ziojumu par pacientu organizcijm sniegto atbalstu 2012. gad. Pacientu organizcijas nodroina pacientus ar atbalstu un informciju, kas viiem paldz labk izprast savu slimbu un sadzvot ar to, k ar prstv viu viedokli un veicina ts nepiecieams veselbas aprpes politikas izmaias, kam ir btiska ietekme gan uz viu pau, gan viu aprptju dzvi.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)