Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Jnijs

29.06.2013

C saraksta ierobeojumi atbilst Satversmei (1

Satversmes Tiesa atzina par Satversmei atbilstou normu par zu iegdes kompenscijas noteikumiem. Apstrdt norma noteic, ka Nacionlais veselbas dienests atsaka C sarakst iekauto zu kompensciju, ja sasniegts lmum par zu iekauanu C sarakst noteiktais pacientu skaits. Bet Satversmes 91. panta pirmais teikums nosaka, ka visi cilvki Latvij ir vienldzgi likuma un tiesas priek.

Last vairk ...

28.06.2013

Forums HIV Eirop un kaimivalsts Klaipd

Jlij Lietuva ks par prezidjoo valsti Eiropas Savienb. aj sakar Lietuv notiks virkne paskumu, ar forums HIV Eirop un kaimivalsts. Latvijas nevalstisks organizcijas "AGIHAS" un "Apvienba HIV.LV" ir samuas uzaicinjumu piedalties Forum un nosts savus prstvjus.

Last vairk ...

28.06.2013

Pieredzes apmaia mains likteus

VII Starptautisk HIV/AIDS specilistu asocicijas konference par HIV patoenzi, rstanu un profilaksi (IAS-2013) notiks no 30. jnija ldz 3. jlijam Malaizijas galvaspilst Kualalumpur.

Last vairk ...

27.06.2013

Pacientiem, kuri lieto Kombivru

Sakar ar enrisk ldzvrtgas iedarbbas preparta Lamivudine/Zidovudine iekauanu kompensjamo zu sarakst ar 01. jliju, tiem pacientiem, kuri izvlsies ar turpmk saemt oriinlo prepartu Combivir, nevis enrii, nksies piemakst Ls 97,13 par iepakojumu.

Last vairk ...

27.06.2013

SPKC: Latvij ir augsts problemtisko narkotiku lietotju skaits

Latvij obrd ir aptuveni 12 974 problemtisko narkotiku lietotju (1564 gadus vecu iedzvotju grup), kas prsvar lieto heronu un/vai amfetamnus injekciju veid. Intravenozo narkotiku lietoana ir ciei saistta ar draudiem saslimt ar bstamm infekcijas slimbm, kas tiek prnestas ar asins starpniecbu - HIV, C un B hepatts. 2012. gada beigs ilgtermia farmakoloisks opiodu atkarbas rstanas programms rstjs 289 pacienti, no tiem metadona programm 225 pacienti, bet buprenorfna programm 64 pacienti.

Last vairk ...

26.06.2013

Ar Igaunijas atbalstu taps jaunais cietums. Sapraans Memorands parakstts

Latvijas Tieslietu ministrijas sagatavot Ieslodzjuma vietu infrastruktras attstbas koncepcij ir emta vr Igaunijas pieredze jauno cietumu bvniecb un t ir izstrdta ar mri palielint sabiedrbas drobu pret apdraudjumiem, ko var radt nedroa ieslodzjuma vietu sistma.

Last vairk ...

20.06.2013

Latvijas Kopienu iniciatvu fonds atsk projektu pieemanu programm "Atbalsts kopienu centriem"

Programmas mris ir atbalstt nevalstisks organizcijas kopienu centrus Latvijas reionos, kuru darbbas mris ir vietjo iedzvotju dzves kvalittes uzlaboana, kas steno dadas iniciatvas socil atbalsta vai pakalpojumu, veselbas veicinanas un izgltbas jom.

Last vairk ...

19.06.2013

Ldzestba - karsta tma Latvijas medicn

Pacientu ombuds organizja ekspertu diskusiju velttu tmai par pacientu ldzestbu. Gan bdgie Latvijas iedzvotju veselbas rdtji, gan nepietiekamais veselbas nozares finansjums, k ar daudzas socilas problmas ir rosinjuas ms domt par veidiem, k neatkargi no jau mintajm problmm, iespjams uzlabot sabiedrbas veselbu, izpratni un efektivizt rstans procesu. Pacientu ldzestba ir atbilde daudzs situcijs. Attstta pacientu ldzestba paldz ietaupt gan valsts, gan persongos ldzekus. Zinoi un atbildgi pacienti un iedzvotji kopum ir mris, uz kuru visiem kop jvirzs.

Last vairk ...

19.06.2013

Skaiti un protests

2011. gad finansjumu veselbas nozarei veidoja 3,6% no IKP, 2012. gad - 3,5%, bet 2013. gad - 3,1%. 2007. gad valdbas izdevumi veselbai bija 11,85% no visiem valdbas izdevumiem, 2011. gad - 9,3%, 2012. gad - 8,9%, bet 2013. gad - 8,7%.

Last vairk ...

13.06.2013

Stribild reistrts Eiropas Savienb

Eiropas Savienb lietoanai apstiprints kompnijas Gilead Sciences antiretrovrusu preparts Stribild (Quad). Prepartu rao tablets un to paredzts lietot vienreiz dien, rstjot HIV infekciju.

Last vairk ...

13.06.2013

No HIV pasargs ar jauno apgraizanas metodi (Papildints: Dienvidfrik pc piedalans tradicionlajs apgraizanas ceremonijs mirui 33 gados jauni vriei)

Ir akceptta oriinla HIV profilakses metode, kad tiek izmantota specila ierce. Tagad vrieus no priekdias vars atbrvot medmsas, aj proces iztiekot bez irurga.

Last vairk ...

13.06.2013

Protesta akcija pie Ministru kabineta

Arodbiedrbas aicina 19. jnij plkst. 15:00 - 16:00 piedalties mti-sapulc pie Ministru kabineta. ogad Latvij veselbas aprpei ir zemkais finansjums pdjo 10 gadu laik. T rezultt ir augsti pacientu ldzmaksjumi, garas rindas pc medicnisks paldzbas, augsta mirstba un zemas mediu algas.

Last vairk ...

12.06.2013

Last vairk ...

11.06.2013

Zu iegdes cenu kompenscijai pieirs papildus vairk k 2 miljonus latu (Papildints: "Jbeidz slikt prakse veidot budetu ar defictu")

Ministru kabineta sd atbalstts rkojuma projekts par ldzeku prdali apropricijas krtb starp Finanu un Veselbas ministrijm, k rezultt veselbas nozarei tiks novirzti papildu 7 miljoni latu.

Last vairk ...

10.06.2013

Ieslodzjuma vietu prvaldes prskats

2012.gada 31.decembr, ieslodzjuma viets tika reistrti: HIV 509 gadjumi, 4910 psihisko un uzvedbas traucjumu gadjumi, to skait 1849 narkomnijas gadjumi (no tiem 1052 opitu atkargie narkomni un 1218 intravenozie narkotiku lietotji). 2012. gad 2676 ieslodztajiem tika veikta prbaude HIV infekcijas noteikanai, bet ilgtermia farmakoterapija ar metadonu tika veikta 14 ieslodztajiem.

Last vairk ...

10.06.2013

Praktiskais darbs ar brvprtgajiem

Biedrba Brvprtgais.lv aicina NVO prstvjus no visas Latvijas piedalties meistarklas NVO kapacittes stiprinanai brvprtgo darba organizanas jautjumos 14. jnij. Pieteikans ldz 12. jnijam.

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)