Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Oktobris

30.10.2019

RAKUS aicina vakcinties pret gripu

Btu ieteicams vakcinties hronisko slimbu pacientiem, piemram, pacientiem, kas sirgst ar dadm sirds-asinsvadu slimbm, hroniskm plauu slimbm, aknu, nieru, onkoloiskm slimbm, cukura diabtu, aptaukoanos u.c. Pret gripu btu jvakcinjas tiem, kuriem ikdien juzturas un/vai jkomunic ar skaitliski lielu cilvku skaitu, k ar visiem pacientiem pirms rstniecbas iestdes apmekljuma.

Last vairk ...

27.10.2019

Kalel, 15 (pasaules pirmizrde)

Viam ir piecpadsmit. Vi ir gardznieka dls, HIV pozitvs. Viam nkas pieemt lmumus, kdus nevienam brnam nevajadztu pieemt. Deliktai tmai velttaj film tiek rdta nabadzga imene, mtes un divu vias brnu pusaudu dzve sabiedrb, kurai par viiem ir vienalga, kur valda daudz liekulbas, meli un apmna. Filipnas ir valsts ar visstraujko HIV inficto pieaugumu pusaudu vid.

Last vairk ...

27.10.2019

Msu iziro loma

Katru gadu 1. decembr tiek atzmta Pasaules AIDS diena. Cilvki vis pasaul apvienojas, lai paustu atbalstu HIV pozitviem cilvkiem. Pasaules AIDS dienas tma ogad - Kopienu iziro loma.

Last vairk ...

27.10.2019

Kalifornij - bez receptes

Kalifornijas tat (ASV) pieemts likums, saska ar kuru zles HIV profilaksei bs pieejamas bez maksas. Tas auj farmaceitiem prdot medikamentus PrEP (profilaksei pirms dzimumakta) un PEP (profilaksei pc dzimumakta) visiem, kas vlas.

Last vairk ...

24.10.2019

Intervija 900 sekundm

Biedrbas AGIHAS veiktais ptjums atkljis, ka 48,3% respondentu savas zinanas par HIV vrt k viduvjas, savukrt tredaa uzskata, ka viu zinanas par HIV jautjumiem ir labas. K sliktas savas zinanas vrt 6,4% atbildjuo. Tomr ptjums demonstr, ka da sabiedrbas mti par HIV joprojm ir dzvi.

Last vairk ...

22.10.2019

HIV ierobeoanas strakmens

Kaitjuma mazinana ir galven stratisk pieeja narkotiku lietoanas un HIV izplatbas profilaks daudzs valsts. Ir veikti daudzi zintniski ptjumi par kaitjuma mazinanas ieguvumiem. Samazinot kopjo iru lietoanu, tiek samazints risks inficties ar HIV, HBV un HCV, un citm ar asinm prnesamajm infekcijm. Latvij tiek praktizta adatu un iru apmaia pc principa dots pret dotu, tas nozm, ka narkotiku lietotjs ne tikai saem trus injicanas piederumus, bet ar nodod atpaka izlietotos. Tpat kaitjuma mazinanas programmas sniedz pieeju atbalsta pakalpojumiem.

Last vairk ...

20.10.2019

Atmiu nas k antivielu avots

Krievu zintnieki piedvjui jaunu metodi, k no atseviiem B-limfoctiem iegt antivielas. Tas paldzs ievrojami samazint laiku un trius, kas nepiecieami, lai radtu vakcnu pret vairumu vrusu un bakterilo aentu, taj skait pret HIV.

Last vairk ...

19.10.2019

nas trsgadu plns

n publicts valdbas trsgadu plns, k uzveikt HIV infekcijas izplatanos. Skols un augstks izgltbas iestds pastiprinti organizs izgltojoas kampaas par HIV/AIDS profilaksi, savukrt studentiem ir jiemcs noraidt apdraudou seksulo uzvedbu un narkotikas.

Last vairk ...

17.10.2019

Tromboze

Trombu veidoans risks HIV infictiem cilvkiem ir daudz lielks nek veseliem pacientiem. du secinjumu paudui britu zintnieki, balstoties uz apjomga ptjuma datiem.

Last vairk ...

17.10.2019

Mti un patiesba par HIV prneses ceiem

Kaut ar laika gait HIV no saslimanas, kas vairum gadjumu asocijas ar nves spriedumu, ir kuvusi par hronisku vadmu infekcijas slimbu un sen vairs neattiecas tikai uz ierobeotm riska grupm, sabiedrbas lielkaj da saistb ar o infekciju aizvien valda neskaitmi mti un aizspriedumi. Turklt, lai cik neticami tas istu, daudziem mtiem pakauti ir ar pai HIV pacienti.

Last vairk ...

16.10.2019

Kdu simptomu gadjum vajadztu taist HIV testu

Par iespjamo inficanos ar HIV var liecint vairki simptomi, kas raksturgi ar citm slimbm.

Last vairk ...

12.10.2019

Remont stacionro nodau pai smagiem HIV/AIDS pacientiem

Velta se, Latvijas Infektoloijas centra virsrste: Dieml sabiedrb ir oti negatva attieksme pret HIV/AIDS pacientiem. Domin viedoklis, ka vii nav pelnjui nedz rstanu, nedz msdienu prasbm atbilstoas paltas. Sabiedrba norobeojas. Ja vlamies bt attstta un civilizta sabiedrba jsaprot, ka os pacientus jrst un viiem jpaldz.

Last vairk ...

10.10.2019

PVO prstvniecba Latvij

Jaunais Pasaules Veselbas organizcijas (PVO) prstvniecbas Latvij vadtjs ir Dr. Kamrans Garahanovs (Dr. Kamran Garakhanov). Dr. Garahanovam ir PVO Prstvja statuss un diplomta statuss.

Last vairk ...

08.10.2019

HIV vai AIDS viruss :):):)

Latvijas televzija prsteidz ar teikumu materil, kas publicts Latvijas Sabiedrisko mediju portl: Latvij ik gadu atklj vairkus simtus jaunu inficans gadjumu ar HIV vai AIDS vrusu.

Last vairk ...

06.10.2019

Par atirgo HIV testos

Antivielu tests un antignu-antivielu kombintie testi ar ko tie atiras un kad tos veikt pirmoreiz?

Last vairk ...

04.10.2019

Vl divi HPP

No 1. oktobra vl divs Latvijas Sarkan Krusta Veselbas istabs Rg darbu uzska HIV profilakses punkti. To adreses: arlotes iel 1B un Slokas iel 161.

Last vairk ...

03.10.2019

Tik vien k 2 gadi

Ameriku pilsonis, kas atklja informciju par vairk nek 14 tkstoiem HIV pozitvajiem Singapras iedzvotjiem, stjs ASV tiesas priek. Vi tika atzts par vaingu tiesa viam piesprieda brvbas atemanu uz 24 mneiem.

Last vairk ...

01.10.2019

Galvenais HIV nodoanas ce Lietuv - narkotiku injicana

Ldz gada 1. septembrim Lietuv bija reistrti 3268 HIV infictie. Vairums gandrz sei no desmit inficjuies injicjot narkotikas, ceturt daa heteroseksula dzimumkontakta laik, bet gandrz katrs vienpadsmitais homoseksula dzimumkontakta laik. Bez tam atklti septii vertikls inficans "mte-brns" gadjumi. Jatzm, ka, atirb no Latvijas, tikai 9% gadjumu nav konstatts infekcijas nodoanas veids.

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)