Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Februris

<--  1 2 ...  --> 

27.02.2019

IeM pozitvi vrt nevalstisko organizciju ieguldjumu

Ieklietu ministrija sav Informatvaj ziojuma Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarbas izplatbas ierobeoanas un kontroles pamatnostdu 2011.2017.gadam izpildi secina, ka turpmk politikas plnoan nepiecieams ietvert paskumus narkotiku lietoanas profilakses, kaitjuma mazinanas, rstniecbas un socils rehabilitcijas, piedvjuma un pieejambas samazinan, k ar datu ievkanas un izptes un politikas koordincijas joms.

Last vairk ...

26.02.2019

Redze cie

Smtjiem ir izmaias krsu redz, krtgi smtji (vairk k pacia dien) sliktk atir kontrastus un krsas, saldzinot ar nesmtjiem.

Last vairk ...

24.02.2019

s nedas trs interesantas zias

Viens no HIV pirmatkljjiem franu zintnieks ans Klods ermans paudis satraukumu par to, ka sabiedrb samazins HIV profilakses lmenis un informtba par inficans riskiem, k ar raduos mngo priekstatu, ka runa ir par kdu hronisku slimbu. Va imnterapija var samazint HIV lmeni HIV pozitvo cilvku organism, ja vii lieto ARV terapiju: atklts mehnisms, ar kura paldzbu pretva imnterapija izvilina vrusu no slptuves un samazina HIV rezervuru izmru. Prepartu maraviroku, kas blo CCR5 darbbu, jau kop 2007. gada izmanto HIV infekcijas rstanai, bet tagad tas ir kuvis par daudzsolou prepartu, lai atjaunotu to pacientu veselbu, kas prcietui insultu.

Last vairk ...

24.02.2019

Tredien Jelgav

27. februr Zemgales reiona Kompetenu attstbas centr (Jelgav, Svtes iel 33) notiks bezmaksas seminrs diskusija HIV/AIDS profilakse un rstana. Seminru organiz biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS sadarbb ar Jelgavas Socilo lietu prvaldi.

Last vairk ...

23.02.2019

Ar HIV infekciju saisttas oportnistisks infekcijas

Last vairk ...

22.02.2019

Peru Veselbas aizsardzbas ministrija rpjas par valsts iedzvotjiem

Lai pastiprintu seksuli transmisvo infekciju profilaksi, Peru Veselbas aizsardzbas ministrija medicnas iestds Lim un reionos izplatja 72 miljonus vrieu un sievieu prezervatvu, lai tos bez maksas nodotu iedzvotjiem.

Last vairk ...

21.02.2019

Piedv legalizt

ehijas parlamenta Pirtu partijas frakcija ierosinja pieemt likumu par prostitcijas legalizanu valst. Iekasjot prostitcijas nodokli, Valsts kase tiktu papildinta par miljardu kronu gad. Par o summu, piemram, vartu apmakst pusdienas 100 tkstoiem skolnu.

Last vairk ...

21.02.2019

Tagad acmredzot vajadzs prskatt pret HIV cas stratijas

Francijas zintnieki nesen atkljui, ka makrofgi, kas atrodas urnizvadkanla audos, var splt daudz nozmgku lomu HIV nu rezervuru darbb, un o imnnu daudzums ir apbrnojami liels. Ptjuma proces zintnieki atklja HIV genomu makrofgos, bet ne T-limfoctos. Un par spti prognozm, vruss pc reaktivcijas izstrdjs tikai makrofgos, bet ne T-limfoctos.

Last vairk ...

21.02.2019

Prolongto izpte

Krievij paziots par ilgstoas iedarbbas antivrusu preparta elsulfavirna klnisko ptjumu uzskanu. is preparts bs injicjamu zu form.

Last vairk ...

20.02.2019

intermuia brniem - ir brvas vakances

Jau drz slimnca intermuia (Jelgav) sks nodroint jaunu valsts apmakstu pakalpojumu atkargu brnu socilo rehabilitciju. obrd intermuia veido komandu, kas ar iem brniem strds. pai tiek meklts klniskais psihologs ar maistra grdu.

Last vairk ...

19.02.2019

das labojums

Esoais divu grozu veselbas aprpes sistmas finansanas modelis ir kda un to nepiecieams aizstt ar vienotu veselbas aprpes pakalpojumu klstu. Pareizj likum noteiktm kategorijm paredzto obligto maksjumu Viele piedv aizstt ar papildus 1% no valsts socils apdroinanas iemaksm, ldzgi k visprj nodoka rem maksjoajiem. Tas attiecas uz panodarbintajiem, mikrouzmumiem un autoriem. K bs ar citiem, kuri socilas iemaksas neveic jebkd form, joprojm skaidrbas nav.

Last vairk ...

17.02.2019

Izglto skolniekus

Veselbas neda Lazdonas pamatskol iesks ar izgltojoi interaktvm nodarbbm par seksuli transmisvm infekcijm. Nodarbb jauniei tika informti par risku, seksulo attiecbu laik inficties ar seksuli transmisvajm infekcijm. Ar jaunieiem tika prrunts, kdas metodes paldz izvairties no tm (t.sk. no HIV/AIDS), kdi ir biekie simptomi un ko dart, ja tdi pards.

Last vairk ...

14.02.2019

Muzejpedagoisk programma

Programmas mris ir veicint skolnu zinanas un prasmes seksuls un reproduktvs veselbas jom, sekmjot ciepilnu un atbildgu attiecbu veidoanu. Programma ir bez maksas un t bs pieejama organiztm skolnu grupm ldz decembrim.

Last vairk ...

13.02.2019

rstanu uzsk trk

Last vairk ...

12.02.2019

Ststi mums ldzs

Last vairk ...

11.02.2019

Apemans

Last vairk ...

10.02.2019

Sga par tju no rpniecisko kaepju ziediiem

Lietuvas Seima deputts Mikolas Majausks parlament uzvrjis kaepju tju. Par to viam draud sods, arests vai brvbas atemana ldz diviem gadiem. Tja nopirkta lielveikal, prbaudta Lietuvas muitas laboratorij - satur tetrahidrokanabinolu.

Last vairk ...

10.02.2019

Ca ar HIV/AIDS visu kristgo bazncu kopga lieta

Krievijas gardznieki: Mums ir jpaldz cilvkiem, msu ldzpilsoiem neatkargi no viu reliisks piederbas un pat dzvesveida. Tau kaitjuma mazinanas programmas tikai padziina kaitjumu, ko rada narkotiku lietoana. Mums patiesb vajadztu paldzt ar lganu spku.

Last vairk ...

09.02.2019

Imunoglobulns ar antivielm pret HIV

n izmekl lietu par imunoglobulna partiju ar antivielm pret HIV. Izmeklanu ska pc tam, kad brnam Dzansju provinc medicnisks apskates laik atklja HIV. Tlkie izmekljumi pardja, ka brns ir vesels.

Last vairk ...

09.02.2019

Vairkas zias

Latvijas ieslodztajiem vartu nodroint prezervatvus un tras irces. ASV prezidents Donalds Tramps aicinja apemties desmit gadu laik ASV izskaust AIDS. A tipa gripas vruss osezon ir izplattkais, tau ziemas laik tas var mainties. Sarkana krasa nav pieprasta.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)