Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

31.01.2019

Brnigs plns

Baltkrievija tuvko divu ldz trs gadu laik plno izskaust C hepattu. Attstoties vietjai raoanai, zu cena samazinjusies desmit reiu, saldzinot ar tm cenm, kdas piedvja rvalstu piegdtji. Baltkrievija jau iepriek sama PVO oficilu apstiprinjumu, ka ir izdevies prtraukt HIV un sifilisa nodoanu no mtes brnam.

Last vairk ...

30.01.2019

Rg bezmaksas holesterna un glikozes eksprestesti

Last vairk ...

29.01.2019

LR1 Rta intervija ar jauno ministri

Ilze Viele, Veselbas ministre: Ministrija piedvs citu risinjumu veselbas apdroinanas jautjum. Pc pris mneiem Veselbas ministrija piedvs savu, jauno risinjumu, lai neviens no Latvijas rezidentiem nav jatstj bez kda veselbas pakalpojuma.

Last vairk ...

28.01.2019

Gripa ploss jau vis Latvij

Gripas pirms pazmes visbiek pards divu dienu laik pc inficans, bet var bt ar pc jau dam stundm un ar tikai pc etrm dienm. Gripai ir ss inkubcijas periods, vruss nokst elpceos un strauji vairojas 8 stundu laik no vienas gripas vrusa daias savairojs ap simt, bet 24 stundu laik jau vairk nek tksto jaunu vrusu daiu.

Last vairk ...

28.01.2019

Regula biedklis

Visas zles, kas ir raotas ldz gada 9. februrim un uz kurm nav unikl koda, drksts izplatt ldz to derguma termia beigm, tpc vl ilgku laiku aptieks bs pieejami medikamenti, kuriem drouma pazmju prbaudes netiks veiktas. Atbilstoi Latvijas Zu verifikcijas organizcijas aplsm - Latvijas aptieks zles, kas saraotas pc regulas stans spk datuma, nonks ne agrk k pc diviem trim mneiem.

Last vairk ...

27.01.2019

Cilvka genoma maias eksperiments ir nelikumgs

Huandunas provinces (n) vadba atzinusi par nelikumgu zintnieka He Czjakuja ptjumu, k rezultt bija paziots, ka ir piedzimui brni ar maintu genomu.

Last vairk ...

25.01.2019

obrd tikai 50%, iepriek bija 75%

Latvij ir oficili nodibinta HOPS pacientu biedrba. Savu darbbu t skusi, kop ar Astmas un alerijas biedrbu aicinot Veselbas ministriju turt iepriek dotos soljumus par kompenscijas apjoma atjaunoanu zlm plauu slimbm, kas ldz im pamestas pabrna lom.

Last vairk ...

25.01.2019

Izstde MVM

Last vairk ...

24.01.2019

Veselbas ministrijas komunikcija ar lobtjiem

Lobana apzinta fiziskas vai juridiskas personas interess veikta sazia ar Darbinieku nolk ietekmt Darbinieka rcbu dokumentu un to projektu ierosinanas, izstrdes, saskaoanas, pieemanas vai izsludinanas proces, lai sekmtu kdas personas vai personu grupas intereu stenoanu.

Last vairk ...

22.01.2019

Informcija par zlm vai reklma?

Pacientu izgltoanas efektivitte liel mr ir atkarga no viu veselbas pratbas jeb kapacittes meklt, uztvert, apstrdt un izprast informciju, k ar rkoties atbilstoi saemtajai informcijai. Saistba starp zinanm un ldzestbu ir nozmga tikai pacientiem ar augstu veselbas pratbas lmeni.

Last vairk ...

21.01.2019

Latvijai - vairk k puse

Pasaules Veselbas organizcija publicjusi desmit galveno veselbas draudu sarakstu, ar kuriem cilvce saskarsies 2019. gad. Latvijai var piemrot ne visus saraksta punktus.

Last vairk ...

20.01.2019

Herpesi

Iemesls, kpc pards aukstumpumpas, ir herpesvruss, kas atrodams aptuveni 90-99% cilvku, ttad tas dzvo praktiski visos. Herpesvruss, reiz ieperinjies cilvka organism, to nekad neatstj, bet mitins muguras smadzeu nervu ganglijos. Visbiek aukstumpumpas metas uz lpm, pie deguna vai degun, bet var bt ar uz vaiga vai zoda.

Last vairk ...

19.01.2019

Jauna programma "HIV/AIDS pacientu aprpes patnbas un inovcijas"

Mra Mikulne, sertificta irurisks aprpes msa ar lielu praktisk darba pieredzi un Veselbas zintu maistra grdu, apzinoties tmas svargumu, ir sagatavojusi jaunu programmu, kas pagju gada nogal apstiprinta Latvijas Msu asocicij.

Last vairk ...

19.01.2019

Lietuv daudz mazk

Pagjuaj gad Lietuv jaunus HIV inficans gadjumus atklja daudz mazk nek aizpagjuaj gad, zio Infekcijas slimbu un AIDS centrs.

Last vairk ...

18.01.2019

Zintnieki ierosins reabilitt efavirenzu

Specilisti, izanalizjot ievrojamu datu apjomu, kas uzkrts evavirenza lietoanas laik, pazio, ka bam par grtnieu un jaundzimuo veselbu nav pamata.

Last vairk ...

17.01.2019

Vias vrs izgudroja naloksonu, bet dls nomira no prdozanas

Pc Dojas Stempleras Fimanas vrdiem, vias saistba ar naloksonu ir "liktea ironija". "Ja vartu atgriezties pagtn. Es izdartu t, lai man btu naloksons un lai katram narkotiku tirgotjam btu naloksons."

Last vairk ...

17.01.2019

No plastikta, samta un T-krekla

Maisons Margiela prezentja uz zmolotu T-kreklu brendu bzes radtu somu kolekciju, kuras rot uzraksts: "Lai uzvartu AIDS, nepiecieams veikt daudz vairk darbbu, nek tikai valkt o T-kreklu, tau is ir labs skums."

Last vairk ...

17.01.2019

Par veselbas reformas paskumiem HIV ierobeoanas jom

Ptjumos ir pierdts, ka, uzskot agrnu HIV rstanu un samazinot vrusa nu skaitu cilvka organism ldz minimumam, HIV infictais vairs nevar infict partneri, tdjdi samazinot infekcijas izplatbas risku par 20%. Ptjumi ar pierda, ka bez antiretrovirls terapijas 100 inficti cilvki gada laik infic vl 12 cilvkus. emot vr minto, veselbas nozar ir veikta virkne reformu, lai uzlabotu zu pieejambu HIV infictm personm. Par to, kas ieplnots dart 2019. gad, lasiet tlk.

Last vairk ...

16.01.2019

SPKC par gripu (tieraides ieraksts)

K sevi pasargt no gripas; kdi ir labkie gripas profilakses paskumi; k saemt pretgripas vakcinciju un kpc vakcincija ir nepiecieama; kurm iedzvotju grupm gripa var bt pai bstama un kpc; k jrkojas saslimanas gadjum. Atcersimies: gripas epidmijas laik no valsts budeta ldzekiem tiek apmakstas imenes rstu mjas viztes pie gripas slimniekiem. Par vizti jmaks tikai valst noteikt pacienta iemaksa 2,85 eiro.

Last vairk ...

15.01.2019

Par D vitamnu un hroniskm slimbm

Latvijas internistu biedrba aicina apmeklt starpdisciplinru konferenci par D vitamnu un hroniskm slimbm 25. janvr. Paskums ir bezmaksas.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)