Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

28.08.2019

Apmuies labot DNS t, lai neatsttu sekas uz pcncjiem

Kompnijas, kas strd gnu inenierijas jom un ir starptautisks organizcijas Alliance for Regenerative Medicine sastv, izdevuas principu kopumu, kurus vii sols ievrot sav darb. Viens no saraksta punktiem ir soljums pacienta DNS redit t, lai tas neietekmtu nkams paaudzes. Lasiet tlk angu valod.

Last vairk ...

27.08.2019

42 procenti

Profesors Luiss Montaners nolma uzzint, kpc daai Puertoriko sekss industrijas darbinieu ir negatvs HIV statuss, kaut vias biei maina partnerus un neizmanto prezervatvus. Vi izteica piemumu, ka biea spermas iedarbba rada prmaias makst, kas savukrt paaugstina imunitti pret HIV.

Last vairk ...

27.08.2019

12. ikgadj nometne

Last vairk ...

26.08.2019

Eiropas Savienba finans kaitjuma mazinanu Lietuv

Desmit Lietuvas pavaldbs - Ukmer, venon, Visagin, Vi (ar Vias rajonu), Kedaios, Alt, Kau, Maeios, Klaipd, auos - tiks atvrti mobilie vai stacionrie kaitjuma mazinanas kabineti. os t saucamos zem slieka pakalpojumus finanss Eiropas Savienbas Socilais fonds. Trs gadu laik kopum tiks pieirti 1,4 miljoni eiro.

Last vairk ...

25.08.2019

Prbaudieties un pieprasiet prbaudes

Jsu veselba ir jsu persongs atbildbas zona. Saska ar PVO datiem katru dienu dzimumce tiek nodotas vairk nek miljons infekciju. Jums nav jizjt vaina par to, ka gribat bt prliecinti par sava dzimumakta drobu.

Last vairk ...

21.08.2019

SPKC inform HIV profilakses punktus

No gada augusta pieejams jauns pakalpojums atbalsta personu pakalpojumu nodroinjums personm, kuras HIV profilakses punkt samuas pozitvu HIV un/vai B hepatta eksprestesta rezulttu. Pakalpojums tiek finansts no valsts budeta ldzekiem.

Last vairk ...

19.08.2019

Dr. Aia: ldzatbildba un zinanas ir oti nozmgas

Jebkura veida nesterilas adatas izmantoana, veicot invazvs skaistumkopanas pakalpojumus, rada draudus veselbai. pai svargi ir pievrst uzmanbu tam, lai skaistumkopanas specilists ir reistrts un prbaudts, strdtu legli un izmantotu tikai dezinfictus instrumentus.

Last vairk ...

18.08.2019

Ainis Dzalbs, imenes rsts, Latvijas Lauku imenes rstu asocicijas Jauno imenes rstu nodaas vadtjs

Last vairk ...

18.08.2019

Neredzamie cilvki

Last vairk ...

17.08.2019

Atkal par MMS bstambu

ASV Prtikas produktu un medikamentu kvalittes sanitrs uzraudzbas prvalde atkal ir brdinjusi amerikus, ka Miracle Mineral Solution srijas preparti ir rkrtgi bstami veselbai un dzvbai. Raotji ldzs citiem brnumiem apgalvo, ka MMS srijas produkti rst autismu, vzi, HIV/AIDS, hepattu un gripu.

Last vairk ...

16.08.2019

NRA.lv par procesu atkarbu: ko tas nozm

Procesu atkarba ir pilngi nopietna slimba ar savu gaitu, savm izpausmm un sekm. Cilvki, kuri ajos jautjumos nav iedziinjuies, biei vien par nopietnu problmu uzskata tikai atkarbu no dadm vielm - alkohola, tabakas, narkotikm vai medikamentiem, kad jiet pie narkologa, bet procesu atkarba drzk iet k tds niis.

Last vairk ...

15.08.2019

Neraugoties uz sekmgo rstanu

Astom saslimanm HIV-pozitviem cilvkiem ir prliecinoi apstiprinta saistba ar HIV. Ts ir hroniska obstruktv plauu slimba, aizdusa, klepus, anmija, mtes sepse, ar grtniecbu saistta mirstba, kaulu lzumi un sirds imisk slimba.

Last vairk ...

13.08.2019

Sods par nerstanos Tadikistn

Tadikistn nolemts bargk sodt tos, kam ir tuberkuloze aktv form un/vai HIV infekcija, un kuri atsaks izmeklties un rstties. Viiem draud sods no 1650 ldz 2200 somoniem (no 155 ldz 207 eiro). Tiek uzskatts, ka soda uzlikana tiem, kas slimo ar infekcijas slimbm, veicins apzinbu un atbildbu sabiedrbas priek. Tadikistn reistrti vairk nek 7 tkstoi HIV-pozitvu cilvku un aptuveni 10 tkstoi tuberkulozes slimnieku.

Last vairk ...

11.08.2019

Publikciju konkurss

HIV kriminalizcija tas ir vrdu salikums, kas apzm kriminllikuma (vai analoisku likumu, piemram, sabiedrbas veselbas aizsardzbas, civilo un/vai administratvo tiesbu) netaisngu izmantoanu, lai sodtu ar HIV dzvojous cilvkus un kontroltu viu uzvedbu, atsaucoties uz viu HIV statusu. Konkurss HIV tas nav noziegums par labko publikciju, kas vrsta pret HIV nodoanas kriminalizciju, taj var piedalties urnlisti un aktvisti, kas strd HIV jom 12 valsts, tostarp Latvij.

Last vairk ...

11.08.2019

HIV/AIDS izplatba Gruzij

Kop 1989. gada Gruzij reistrti 7803 HIV-pozitvi cilvki, no kuriem 4150 (53,2%) pacienti AIDS stadij, nomirui 1579 (20,2%) cilvki, bet 4798 (77,1%) saem ARV-terapiju.

Last vairk ...

10.08.2019

Septembr Ksuns/Kinogalerij

23. Baltijas jras dokumentalo filmu forum (6. septembr pl. 18 un 7. septembr pl. 21) filma Neatrisint lieta. Darbs pie filmas ilga daudzus gadus, reisoram Madsam Brigeram kop ar izmekltju Jranu Bjerkdlu iedziinoties arhvu dokumentos un atkljot, iespjams, slepenko organizciju frikas kontinent, un vienlaikus ar ietami nekontroljams AIDS epidmijas iemeslu.

Last vairk ...

08.08.2019

Reistra pilnveidoana

No HIV/AIDS pacienta kartes tiks svtrota prasba atzmt indikatorslimbu un/vai CD4 nu skaitu k antiretrovirusu terapijas nozmanas iemeslu, jo ir atcelti ierobeojumi HIV inficto personu rstanai, tas ir terapiju nozm visiem ar HIV infictajiem.

Last vairk ...

08.08.2019

IeVP publiskais prskats: slimbas

2018.gad ieslodzjuma viets prsvar tika reistrtas trsinfekcijas slimbas: tuberkuloze, HIV/AIDS un Hronisks C hepatts. Gada laik ieslodztie tika novroti un rstti tuberkulozes d 38gadjumos, HIV - 555, AIDS 279. Nves slimbas d medicniskie cloi bija AIDS, gripa un ts komplikcijas, citas hronisks slimbas. Metadona terapiju gada laik sama 98 ieslodztie.

Last vairk ...

06.08.2019

Johnson&Johnson sagaida rezulttus 2023. gad

Mozakas vakcna satur HIV entisko materilu no visas pasaules un tai piemt visilgkais iedarbbas efekts. Ptjumi, kuros bija iesaistta neliela cilvku grupa, pardja, ka vakcna veicina pret HIV antivielu izstrdanu. Tagad ir piencis laiks prbaudt pret HIV aizsardzbas efektivitti, ptjumos iesaistot vairkus tkstous brvprtgo.

Last vairk ...

05.08.2019

Igaunij public, Latvija tur noslpum

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)