Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 ...  --> 

12.07.2013

Ldzu, neprmaks par zlm!

Biei vien tiei liel cenu atirba ir t, kas pacientus attur no jtami ltko medikamentu iegdans - cilvki dadu iemeslu d netic, ka kvalitatvu rstanos iespjams iegt par saldzinoi nelielu samaksu. Visiem enriskajiem medikamentiem, kas iegdjami aptieks, apstiprinta zu bioekvivalence ar oriinlajiem medikamentiem - tas nozm, ka atirbas starp oriinlo produktu un t enrisko versiju nav nozmgas un no abiem medikamentu tipiem sagaidms viens un tas pats rstniecbas efekts.

Last vairk ...

12.07.2013

ZVA: Latvij pacientiem pieejamas zles ldzjtbas d

Zu valsts aentras katru gadu izsniedz vairkas ataujas Latvijas slimncm, lai nodrointu pacientiem rstanu ar vl nereistrtm zlm. Latvij ar zu lietoanas ldzjtbas d programmas paldzbu, pacientiem tiek nodrointa rstana ar jaunm, klniskaj izpt esom efektvm zlm pret C vrushepattu, tuberkulozi un onkoloiskm slimbm.

Last vairk ...

11.07.2013

Uzskt trk, lai pc tam prtrauktu

Antiretrovrusu terapijas uzskana personm, kam CD4 skaits ir lielks par 500 nm/ml var palielint iespjambu, ka vii vars ilgku laiku kontrolt infekciju bez nepiecieambas ilgstoi lietot antiretrovrusu prepartus.

Last vairk ...

11.07.2013

Dolutegravirs jau gada beigs

Ptjums, kura ietvaros tika veikta integrzes inhibitoru lietoanas saldzinana starp pacientiem, kuri ilgku laiku lieto ARVT un kam ir tolerance pret daudziem prepartiem, pardja dolutegravira augstku virusoloisko aktivitti, saldzinot ar raltegraviru. Dolutegravirs jlieto vienu reizi dien.

Last vairk ...

10.07.2013

Par Stokrna devas samazinanas drobu

Preparta efavirenza deva var tikt samazinta par vienu tredau, neapdraudot t efektivitti. Uz t rina ieekonomtie ldzeki var tikt izmantoti terapijas pieejambas paplainanai valsts ar ierobeotiem resursiem. Efavirenzu vis pasaul izmanto k pirms lnijas prepartu.

Last vairk ...

10.07.2013

Atgriezies uz cea

Ieskats biedrbas "Saules Sala" darb.

Last vairk ...

10.07.2013

Piedzvojumu pedagoija un ikdienas prakse

Ieskats Liepjas Narkoatkarbas prvaranas paldzbas punkta darb.

Last vairk ...

09.07.2013

Menopauzes sievietm ar HIV

Ar HIV infictm sievietm tiek novrotas intensvkas menopauzes simptomu izpausmes, kas negatvi ietekm viu dzves kvalitti. Sievietm ar HIV biek sastopamas miega, depresva noskaojuma, aizkaitinmbas un trauksmes problmas.

Last vairk ...

08.07.2013

AIDS mednieki

ASV un Lielbritnij pieemas spk kustba AIDS mednieki. Vriei seksam mekl HIV pozitvus partnerus, lai infictos. Mekl socilajos tklos. Facebook ir izveidotas veselas kopienas. Kustbas dalbnieki skaidro, ka vlas saert slimbu, lai paaugstintu dzves lmeni.

Last vairk ...

04.07.2013

VeselibasABC.lv: DIA+LOGS atbalsts visiem, kurus skar HIV/AIDS

"Sakiet, kam tie (HIV) testi ir domti? K Js varat mudint cilvkus veikt testu, ja lielk populcijas daa uzskata, ja vii nelieto intravenozs narkotikas un nenodarbojs ar prostitciju, tad vius tas neskar?"

Last vairk ...

03.07.2013

Ce uz izveseoanos

AmFAR finanstais ptnieks Dr. Timotijs Henrihs (Timothy Henrich ) no Harvardas medicnas skolas odien zioja par diviem gadjumiem, kad HIV infictiem pacientiem pc cilmes nu transplantcijas nepards vrusa pdas.

Last vairk ...

03.07.2013

Nodergi biedrbu vadtjiem un grmatveiem

17. jlij no plkst. 10:00 - 12:30 Valsts Iemumu dienesta Lielaj zl Rg, Smilu iel 1/4, 2. stv notiks seminrs par eiro ievieanas praktiskajm vadlnijm.

Last vairk ...

02.07.2013

Pasaules Veselbas organizcijas jauno vadlniju galvenie punkti

PVO vadlnijas antiretrovrusu prepartu HIV infekcijas rstanai un profilaksei, prskattas 2013. gad.

Last vairk ...

01.07.2013

Gadu no gada atkrtojas situcija ar nepietiekamo finansjumu veselbas aprpes sektoram

Situcija Latvijas veselbas aprpes nozar ir kritiska, un nepiecieams adekvts finansjums, lai apmakstu viss slimncs faktiski veikto rstniecbas darbu, k ar palielintu veselbas aprpes tarifus, lai tie atbilstu bra tirgus cenm.

Last vairk ...

01.07.2013

Last vairk ...

01.07.2013

Valsts kontrole revid kompensjamo zu iegdi

Valsts kontrole ldz iedzvotjus ziot par problmm iegdjoties kompensjamos medikamentus, kurus pilnb vai daji (100%, 75% vai 50% apmr) apmaks valsts.

Last vairk ...

01.07.2013

Uz Horvtiju ar EVAK karti

Horvtija pievienojs Eiropas Savienbai. Turpmk dodoties ceojum ar uz Horvtiju jem ldzi Eiropas veselbas apdroinanas karte (EVAK).

Last vairk ...

29.06.2013

C saraksta ierobeojumi atbilst Satversmei (1

Satversmes Tiesa atzina par Satversmei atbilstou normu par zu iegdes kompenscijas noteikumiem. Apstrdt norma noteic, ka Nacionlais veselbas dienests atsaka C sarakst iekauto zu kompensciju, ja sasniegts lmum par zu iekauanu C sarakst noteiktais pacientu skaits. Bet Satversmes 91. panta pirmais teikums nosaka, ka visi cilvki Latvij ir vienldzgi likuma un tiesas priek.

Last vairk ...

28.06.2013

Forums HIV Eirop un kaimivalsts Klaipd

Jlij Lietuva ks par prezidjoo valsti Eiropas Savienb. aj sakar Lietuv notiks virkne paskumu, ar forums HIV Eirop un kaimivalsts. Latvijas nevalstisks organizcijas "AGIHAS" un "Apvienba HIV.LV" ir samuas uzaicinjumu piedalties Forum un nosts savus prstvjus.

Last vairk ...

28.06.2013

Pieredzes apmaia mains likteus

VII Starptautisk HIV/AIDS specilistu asocicijas konference par HIV patoenzi, rstanu un profilaksi (IAS-2013) notiks no 30. jnija ldz 3. jlijam Malaizijas galvaspilst Kualalumpur.

Last vairk ...

<--  ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)